Εορτές 17 Ιουνίου: Άγιος Αλβανός Άγιος Ιννοκέντιος Άγιος Φήλικας Αλβανή Ιννοκέντια Ισμαηλία Όσιος Ισμαήλ Όσιος Πιώρ Σαβέλ Σαβέλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντώνιος εν Νόβγκοροντ της Ρωσίας Άγιος Ερμείας Άγιος Περεγρίνος Ίσαυρος Ίσαυρος Όσιος Ισαάκ Όσιος Ιωσὴφ ο Αναχωρητής Όσιος Κλήμης Όσιος Μανουήλ Όσιος Υπάτιος ο εν Ρουφινιαναίς Στέλιος Τριταίος
Χριστιανικό
1 Θησηΐς
2 Aedan
3 Cedd
4 Gerebernus
5 Gudwall
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Tressan
10 Vulphy
11 Waccar
12 Waldalenus
13 Willibald
14 Wivina
15 Wulsin
16 Ααρών
18 Αβαδδώσσα
19 Αβακούμ
20 Αβακουμία
21 Αββαδών
22 Αββαία
23 Αβδαίος
24 Αβδιήλ
25 Αβδιηλία
26 Αβδιού
28 Άβελ
29 Αβελβούλ
30 Αβερκία
31 Αβέρκιος
32 Αβεσσαλώμ
33 Αβιά
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβιούδ
38 Αβουδίμη
39 Αβούδιμος
40 Άβρα
41 Αβραάμ
45 Αβρααμία
46 Άβραμ
47 Άβραξ
48 Άβραχας
49 Αβρικία
50 Αβρίκιος
51 Άβυδος
52 Αβώ
53 Άγαβος
54 Αγαθαγγέλα
55 Αγαθάγγελος
56 Αγάθη
57 Αγαθοδώρα
58 Αγαθόδωρος
59 Αγαθοκλής
60 Αγαθονίκη
61 Αγαθονίκης
62 Αγαθοπόδη
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγαθωνία
66 Αγάπη
67 Αγάπης
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγγέλα
71 Αγγελική
72 Αγγελικός
73 Αγγελίνα
74 Αγγελίνος
75 Άγγελος
76 Αγγερούλα
77 Αγγερούλης
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγκαία
87 Αγλαΐα
88 Αγλάιος
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππα
95 Αγρίππας
96 Αγρυπνία
97 Άδα
98 Αδαλβέρτος
99 Αδάμ
102 Αδαμαντία
104 Αδαμνάνη
105 Αδαμνάνος
106 Αδελαΐς
107 Αδονάι
108 Αδριανή
109 Αδριανός
110 Αειθάλα
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αετία
117 Αέτιος
119 Αζαΐς
120 Αζαρία
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Αζήσιος
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένεια
133 Αθηνογένης
134 Αθηνοδώρα
135 Αθηνόδωρος
136 Αθρέ
137 Αίγλων
138 Αιγυπτία
139 Αϊδανή
140 Αϊδανός
141 Αιδεσία
142 Αιδέσιος
144 Αίθαν
145 Αιθήρ
146 Αικατερίνη
149 Αικατερίνος
150 Αιματούσα
151 Αιμίαλου
152 Αιμιλία
153 Αιμιλίνα
154 Αιμίλιος
155 Αιρκώτισσα
156 Αίτνα
157 Αιτναίος
158 Αιτωλίς
159 Αιτωλός
160 Ακαθή
161 Ακάθιστη
162 Ακάθιστος
163 Ακακία
164 Ακάκιος
166 Ακατάβλητη
167 Ακατάβλητος
168 Ακατάφλεκτη
169 Ακατάφλεκτος
170 Ακέλεια
171 Άκελος
172 Ακεψεή
173 Ακεψεής
174 Ακεψιμά
175 Ακεψιμάς
176 Ακήραση
177 Ακίνδυνη
178 Ακίνδυνος
179 Ακόλουθος
180 Ακρίβος
181 Ακρωτηριανή
182 Ακύλα
183 Ακύλας
185 Αλαμάνος
186 Άλαν
187 Αλάνα
188 Αλανιώτισσα
189 Αλαξάνδρα
190 Αλβανή
191 Αλβανός
192 Αλβέρτα
193 Αλβέρτος
194 Αλβίνα
195 Αλβίνος
196 Αλδχέλμος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλωνία
223 Αλώνιος
224 Αμαλία
225 Αμάνδα
226 Άμανδος
228 Αματίτση
229 Αμβρόσιος
230 Άμεμπτη
231 Άμεμπτος
232 Αμετάθετος
233 Αμμιανή
234 Αμμιανός
235 Αμμούν
236 Αμμουνία
237 Άμμων
238 Αμολιανή
239 Αμόλυντος
240 Αμπάν
241 Αμπελίς
242 Αμπελοκήπισσα
243 Αμπλία
244 Αμπλίας
245 Αμφιλοχία
246 Αμφίλοχος
247 Αμφίων
248 Αμφιώνη
249 Αμωμη
250 Αμωναθάς
251 Αμώς
252 Αναλίζα
253 Ανανί
254 Ανανία
255 Ανανίας
256 Ανάξαρχος
257 Αναξιμένη
258 Αναξιμένης
259 Ανάργυρη
260 Ανάργυρος
261 Άνασσα
262 Αναστασία
263 Αναστάσιος
264 Αναστέλλα
265 Ανατολή
266 Ανατόλιος
267 Αναφωνήτρια
268 Άνδρεα
269 Ανδρέας
270 Ανδριανή
271 Ανδριάννα
272 Ανδριανός
273 Ανδρόμαχος
274 Ανδρονίδης
275 Ανδρονίκη
276 Ανδρόνικος
277 Ανδροπελαγία
278 Ανδροπελαγίας
279 Άνδρων
280 Ανειτυλλιανός
281 Ανεκτή
282 Άνεκτος
283 Ανεμπόδιστη
284 Ανεμπόδιστος
286 Ανερίνα
287 Ανέστης
288 Ανέστια
289 Άνθα
290 Άνθας
291 Ανθή
292 Άνθιμη
293 Άνθιμος
294 Άνθος
295 Ανία
296 Ανίκητη
297 Ανίκητος
298 Ανιμαϊς
299 Ανίνα
300 Ανίνας
301 Άνιος
302 Ανίτα
303 Άννα
305 Αννακαίτη
306 Ανναλίζα
307 Ανναμπέλα
308 Άννας
309 Αννούβ
310 Ανουτσιάτα
311 Ανουτσιάτης
312 Ανσέλμος
313 Αντελίνα
314 Αντέρως
316 Αντερώσα
317 Αντιγόνη
318 Αντιλίνος
319 Αντινίτισσα
320 Αντιοχίς
321 Αντίπα
322 Αντίπας
323 Αντιπάτρα
324 Αντίπατρος
325 Αντιφωνήτρια
326 Αντωνία
327 Αντωνίκη
328 Αντωνίκος
329 Αντώνιος
330 Ανυσία
331 Ανύσιος
332 Ανωμερίτισσα
333 Ανώνυμη
334 Ανώνυμος
335 Αξιούσα
336 Αξίων
337 Άπαμος
338 Απείρανδρος
339 Απειρόγαμος
340 Απελλή
341 Απελλής
343 Απία
344 Απίων
345 Απλοδώρα
346 Απλόδωρος
347 Απολλιναρία
348 Απολλινάριος
349 Απόλλων
350 Απολλωνία
351 Απολλώνιος
352 Απολλωνίς
353 Αποστολία
354 Απόστολος
356 Απρίων
357 Απρόσιτος
358 Άπφια
359 Απφίας
360 Αραβέλλα
361 Αρακιώτισσα
362 Αράμ
363 Αράπισσα
364 Αρβανίτης
365 Αρβανίτισσα
366 Αργά
367 Αργυρά
368 Αρδαλίων
369 Αρεδία
370 Αρέδιος
372 Αρέθων
373 Άρειος
374 Αρετή
375 Αρηβοΐα
376 Άρης
378 Αριάδνη
381 Αριάδνης
382 Αρισταρχίς
383 Αρίσταρχος
384 Αριστείδη
385 Αριστείδης
386 Αρίστη
387 Αριστιάνα
388 Αριστιανός
389 Αριστοβούλα
390 Αριστόβουλος
392 Αριστοκλέας
394 Αριστοκλειανός
395 Αριστονίκη
396 Αριστόνικος
397 Άριστος
398 Αρκαδία
399 Αρκάδιος
400 Αρμενοκρατούσα
401 Αρμοδία
402 Αρμόδιος
403 Αρόα
404 Αρριανή
405 Αρριανός
406 Αρσάκη
407 Αρσάκης
408 Αρσανά
409 Αρσενία
410 Αρσένιος
411 Αρτέμιος
412 Αρφαξάδ
413 Αρχαγγελιώτισσα
414 Αρχελάη
415 Άρχιππος
416 Αρχισπορίτισσα
417 Αρχοντία
418 Αρχοντίνα
419 Αρχοντίνος
420 Αρχοντίων
421 Ασάφεια
422 Ασάφιος
423 Ασήρ
424 Ασινέθ
425 Άσιοτ
426 Ασκλά
427 Ασκλάς
428 Ασκληπιοδότη
429 Ασκληπιόδοτος
430 Ασκληπιός
431 Ασπασία
432 Ασπάσιος
433 Ασπραγγέλου
434 Ασπροβουνιώτισσα
435 Ασπροπαναγιά
436 Ασσάντ
437 Αστεία
438 Αστείος
439 Αστή
440 Αστός
441 Ασύγκριτη
442 Ασύγκριτος
443 Ασχολία
444 Ασχόλιος
445 Αττική
446 Αττικός
447 Άττος
448 Αυγερινή
449 Αυγερινός
450 Αύγης
451 Αυγούστα
452 Αύγουστος
453 Αύδακτος
454 Αυδάς
455 Αυδάτα
456 Αυδελλάς
457 Αυδιησούς
458 Αύκτα
459 Αύκτος
460 Αυνάν
461 Αυξεντία
462 Αυξέντιος
463 Αυξιβία
464 Αυξίβιος
465 Αυξουθένιος
466 Αύρα
467 Αύρας
468 Αύρος
469 Αφέντρα
470 Αφθονία
471 Αφθόνιος
473 Άφθορος
474 Αφραάτη
475 Αφραάτης
476 Αφρικάνα
477 Αφρικανός
479 Αφροδίτη
480 Αφρόδιτος
481 Αχάζ
482 Αχαιά
483 Αχαιμένη
484 Αχαιμένης
485 Αχαιός
486 Αχείμ
487 Αχειροποίητος
488 Αχιά
489 Αχιλλεύς
492 Άχμετ
493 Άχραντη
494 Άχραντος
495 Αψιδιώτισσα
496 Βαβύλα
497 Βαβύλας
498 Βάδιμη
499 Βάδιμος
500 Βαδούσης
501 Βαθούσης
502 Βάια
503 Βάιατορ
504 Βάιος
505 Βάκχος
506 Βαλάντα
507 Βαλάντιος
508 Βαλδερούδη
509 Βαλδερούδης
510 Βαλεντίνα
511 Βαλεντίνος
512 Βαλέρια
513 Βαλέριος
514 Βαλουκλιώτισσα
515 Βαλσαμία
516 Βαλσάμων
517 Βαλτάσαρ
518 Βάνα
519 Βάνδα
520 Βάνδος
521 Βανέσσα
523 Βανίνα
524 Βανιώτισσα
525 Βαουθά
526 Βαπτίς
527 Βάπτος
528 Βαραββάς
529 Βαραγγιώτισσα
530 Βαραδάτη
531 Βαραδάτος
532 Βαραχησία
533 Βαραχήσιος
534 Βαρβάρα
535 Βάρβαρος
536 Βαρδιανιώτισσα
537 Βαρθολομαία
538 Βαρθολομαίος
539 Βάρις
540 Βαρκού
541 Βαρλαάμ
542 Βαρνάβα
543 Βαρνάβας
544 Βαρούχ
545 Βαρουχία
546 Βαρραβάς
547 Βαρσαβάς
548 Βαρσαβία
549 Βαρσανουφία
550 Βαρσανούφιος
552 Βαρτάν
553 Βαρυψαβάς
554 Βάσης
555 Βασιανός
557 Βασιλεία
558 Βασίλειος
560 Βασιλένια
561 Βασιλεύς
562 Βασιληγενέτειρα
563 Βασίλισσα
564 Βάσσα
565 Βάσσας
566 Βαστράδα
567 Βαστράδας
568 Βατοπεδινή
569 Βατούσαινα
570 Βατσέ
571 Βάτων
572 Βάχθιση
573 Βάχθισος
574 Βεάτος
575 Βεατρίκη
576 Βεατρίκιος
577 Βεβαία
578 Βεδέα
579 Βεδέας
580 Βεελζεβούλ 
581 Βελανιδιά
582 Βενανδία
583 Βενανδία
584 Βενάνδιος
585 Βενάνδιος
586 Βένδιος
587 Βενδίς
588 Βενδολίνη
589 Βενδολίνος
590 Βενεδίκτη
591 Βενέδικτος
592 Βενέδιμος
593 Βενέριος
594 Βενετία
595 Βενέτιος
596 Βενιάμη
597 Βενιαμίν
598 Βενούστα
599 Βενούστος
600 Βέρα
601 Βερβούργα
602 Βερβούργος
603 Βεργουπουλιανή
604 Βερεκούνδα
605 Βερεκούνδος
606 Βερενίκη
607 Βερενίκης
608 Βέρθα
609 Βέρθος
610 Βερνάρδη
611 Βερνάρδος
612 Βερτράνδη
613 Βερτράνδος
614 Βετουρία
615 Βετούριος
616 Βηδία
617 Βήδιος
618 Βηθεσδά
619 Βηθλεέμ
620 Βηθλεεμίτισσα
621 Βήλη
622 Βήλων
623 Βηματάρισσα
624 Βήρα
625 Βήρος
626 Βήρυλλος
628 Βησσαρία
629 Βησσαρίων
630 Βηχιανή
631 Βηχιανός
634 Βιάνωρ
635 Βιασεσλάβα
636 Βιασεσλάβος
637 Βιβέτα
638 Βιβή
639 Βιβιανή
640 Βιβιανός
642 Βίβος
643 Βιγλιώτισσα
644 Βιδζίν
645 Βιδιανή
646 Βιθυνία
647 Βιθυνός
648 Βικέντια
649 Βικέντιος
650 Βίκτωρας
651 Βικτώρια
652 Βιλλιβρόρδος
653 Βίλμα
654 Βιμποράδα
655 Βίνος
656 Βιργινία
657 Βιργίνιος
658 Βιργιωμένη
659 Βιρίλα
660 Βιτάλη
661 Βιτάλης
662 Βιτιμία
663 Βιτύμιος
664 Βίτων
665 Βλαδιμήρα
666 Βλαδίμηρος
667 Βλαδισλάβα
668 Βλαδισλάβος
669 Βλανδίνα
670 Βλανδίνος
671 Βλασία
672 Βλάσιος
673 Βλαχέρνα
674 Βλέπουσα
675 Βλυχιόρικα
676 Βοδοάλδη
677 Βοδοάλδος
678 Βόηθα
679 Βοήθιος
680 Βολφγάγγος
681 Βονιφατία
682 Βονιφάτιος
683 Βοόζ
684 Βορειάς
685 Βόσβα
686 Βόσβας
687 Βοστρύκιος
688 Βούγα
689 Βούγας
690 Βουκασίνη
691 Βουκασίνος
692 Βουκολίων
693 Βούλγη
694 Βούλγης
695 Βούλιστα
696 Βουλπιανός
697 Βουναρκώτισσα
698 Βουνογιάτρισσα
699 Βουνού
700 Βουρνιώτισσα
701 Βούσιρις
702 Βούσιρις2
703 Βράχου
704 Βρένδα
705 Βρένδας
706 Βρεσθενίτισσα
707 Βρετάνη
708 Βρετάνιος
709 Βρεφοκομούσα
710 Βρεφοκρατούσα
711 Βρέφος
712 Βρεφουργήσασα
713 Βρεχούσα
714 Βριθγουόλντος
715 Βροντή
716 Βροχή
717 Βρυαίνη
719 Βρυαίνης
720 Βρυσιανή
721 Βυζατινή
722 Βυζατινός
723 Βώρος
724 Γαβριήλ
725 Γαβριηλία
726 Γάια
727 Γάιος
728 Γαλακτίνη
729 Γαλακτοτροφούσα
730 Γαλανή
731 Γαλανούσα
732 Γαλάτα
733 Γαλατάς
734 Γαλάτεια
735 Γαλάτειος
736 Γαλατερούσα
737 Γαλατιανή
738 Γαλατούσα
739 Γαλαχτοτροφία
740 Γαλαχτοφορούσα
741 Γαλήνη
742 Γάλικα
743 Γάλικος
744 Γαλιλαία
745 Γάλλα
746 Γάλλος
747 Γαλουχιότισσα
748 Γαμαλιήλ
749 Γαρύφαλλος
750 Γάσπαρ
751 Γαυδεντία
752 Γαυδέντιος
753 Γεάδη
754 Γεδεούσα
755 Γεδεών
756 Γέδιος
757 Γεϊθαζέτ
758 Γεϊθαζέτη
759 Γελασία
760 Γελάσιος
761 Γεμέλα
762 Γέμελος
763 Γεμίνα
764 Γεμίνος
765 Γενεβιέβη
766 Γενεθλία
767 Γενέθλιος
768 Γενναδία
769 Γεννάδιος
770 Γεντηλία
771 Γεντήλιος
772 Γερασίμη
773 Γεράσιμος
774 Γερβασία
775 Γερβάσιος
776 Γερμάνα
777 Γερμανός
778 Γερόλεμος
779 Γερτρούδη
780 Γερτρούδος
781 Γέρων
782 Γεσθημανή
783 Γεωργία
784 Γεωργιάννα
785 Γεωργιλιάνα
786 Γεώργιος
787 Γεωργογιάννα
788 Γεωργογιάννης
789 Γηνατού
790 Γηρομεριού
791 Γιαλούσα
792 Γιάρετ
793 Γιάτρισσα
794 Γίγας
795 Γιεσάκ
796 Γιεσακία
797 Γιολάντα
798 Γιολένα
799 Γιόνα
800 Γιόνας
801 Γιούι
802 Γιούλα
803 Γκαβή
804 Γκαλδούνος
805 Γκασπάρ
806 Γκιζιλκιζιώτισσα
807 Γκίλντας
808 Γκουβερνιώτισσα
809 Γλαφύρα
811 Γλαφυρός
812 Γλίεβος
813 Γλυκέρα
814 Γλυκέριος
815 Γλυκιώτισσα
816 Γλυκοκυματούσα
817 Γλύκουσα
818 Γλυκοφιλούσα
819 Γλύκων
820 Γοβδέλαος
821 Γοβδέλια
822 Γοθαζάτ
823 Γοιρδελάκη
824 Γολινδούχ
825 Γοράσδη
826 Γόρασδος
827 Γοργοεπήκοος
828 Γοργόνα
829 Γοργόνος
830 Γορδία
831 Γόρδιος
832 Γοτθία
833 Γότθος
834 Γουδελία
835 Γουιλφρέδη
836 Γουιλφρέδος
837 Γουϊνιφρέδη
839 Γουϊνιφρέδης
840 Γουίρο
841 Γουμένισσα
842 Γουμερά
843 Γουνιώτισσα
844 Γούντα
845 Γουολβούργα
846 Γουολβούργος
847 Γουρία
848 Γουρίας
849 Γουρλομάτα
850 Γρατία
851 Γρατίων
852 Γραύς
853 Γραφιώτισσα
854 Γρηγεντία
855 Γρηγέντιος
856 Γρηγοράγγελος
857 Γρηγορία
858 Γρηγόριος
859 Γυναίκα
860 Γύψενη
861 Γωνιά
862 Δαβίδ
863 Δαβιδία
864 Δάδα
865 Δάδας
866 Δαδιώτισσα
867 Δακρύβρεχτος
868 Δακρυρροούσα
869 Δάλια
870 Δαλιδά
871 Δαλματία
873 Δαλμάτιος
874 Δαμάρης
875 Δάμαρις
877 Δαμάσα
878 Δάμασος
879 Δαμιανή
880 Δαμιανός
881 Δάμων
883 Δαν
884 Δάναβη
885 Δάναβος
886 Δάναξ
887 Δανιήλ
888 Δανιηλίς
889 Δανιθάλεια
890 Δανιθάλης
891 Δαρεία
893 Δαρείος
894 Δάσιος
895 Δαύκτη
896 Δαύκτος
897 Δεβόρα
898 Δέηση
899 Δεκαπεντούσα
900 Δεναλία
901 Δεναχίς
902 Δεξιοκρατούσα
903 Δεόμενη
904 Δερμάτα
905 Δεσιδέρια
906 Δεσιδέριος
907 Δεσμάρη
908 Δεσποιγιάννα
909 Δέσποινα
910 Δεσπότης
911 Δημάρατη
912 Δημάρατος
913 Δημελέ
914 Δήμητρα
916 Δημητράσπα
917 Δημήτριος
918 Δημία
919 Δήμιος
920 Δημοκλέα
921 Δημοκλής
922 Δημοκράνια
923 Δημοκρατία
924 Δημοκρίτη
925 Δημόκριτος
926 Δήμος
927 Δημοσθένης
928 Δία
929 Διάβολος
930 Διάδοχος
931 Διακονούσα
932 Διάκος
933 Διάνα
934 Δίας
935 Διασώζουσα
936 Δίδυμος
937 Δικαιόκριτος
938 Δίκαιος
939 Δικαιότατη
940 Διογένης
941 Διοδότη
942 Διόδοτος
943 Διοδώρα
944 Διόδωρος
945 Διοκλής
946 Διομήδης
947 Διονυσία
948 Διόνυσος
949 Διόσκουρος
950 Διότισσα
951 Δισιδέριος
952 Δίων
953 Διώνη
954 Δόβρα
955 Δολινδούχ
956 Δολλίων
957 Δολώρα
958 Δολώρος
959 Δομετία
960 Δομέτιος
961 Δομηνίκη
962 Δομήνικος
963 Δομιτίλλα
964 Δόμνα
965 Δομνάς
966 Δομνιανίτισσας
967 Δόμνος
969 Δονάγη
970 Δόναγος
971 Δονάλδη
972 Δονάλδος
973 Δονάτα
974 Δονάτος
975 Δοξάρισσα
976 Δορκάς
977 Δορυμέδουσα
978 Δορυμέδων
979 Δόσα
980 Δοσάς
981 Δουβέργαινα
982 Δούκας
983 Δούκισσα
984 Δούλη
985 Δούλος
986 Δουνστάνος
987 Δράκαινα
988 Δράκων
989 Δροσίς
990 Δρόσος
991 Δροσοσταλία
992 Δροσοσταλίδα
993 Δροστάν
994 Δύμφνα
996 Δυράνδη
997 Δύρανδος
998 Δυφρίγη
999 Δυφρίγος
1000 Δωδών
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία