Εορτές 24 Ιουλίου: Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς Άγιος Αθηναγόρας ο Ομολογητής Άγιος Σαλομπτίνος Αθηναγόρα Γλίεβος Σαλομπίνη Υμεναία Υμέναιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ερμογένης Άγιος Καπίτων Μπορίσος
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αγρικόλας
4 Αδριανή
5 Αδριανός
6 Αιλία
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμβρόσιος
16 Αμπλία
17 Αμπλίας
18 Ανδριανή
19 Άνιος
20 Ανουτσιάτα
21 Ανουτσιάτης
22 Αντωνίσκη
23 Αντωνίσκος
24 Απρίων
25 Αραβέλλα
26 Ατία
27 Αυγούστα
28 Αύκτα
29 Αύκτος
30 Αυρηλία
31 Αυρήλιος
32 Αφρικάνα
33 Βάιατορ
34 Βαλεντίνα
35 Βαλεντίνος
36 Βαλέρια
37 Βαλέριος
38 Βανέσσα
40 Βαραδάτη
41 Βαραδάτος
42 Βεάτα
43 Βεάτος
44 Βεατρίκη
45 Βενανδία
46 Βενάνδιος
47 Βενάνδιος
48 Βενεδίκτη
49 Βενέδικτος
50 Βενέδιμος
51 Βενετία
52 Βενέτιος
53 Βενετός
54 Βενούστα
55 Βενούστος
56 Βέρα
57 Βέρης
58 Βέρνης
59 Βέρος
60 Βετούριος
61 Βήδιος
62 Βήρα
63 Βήρος
64 Βικέντια
65 Βικέντιος
66 Βίκτωρας
67 Βικτώρια
68 Βιόλα
69 Βιολάνθη
70 Βιολάνθης
71 Βιολέτα
72 Βιολετής
73 Βιργιλία
74 Βιργίλιος
75 Βιργινία
76 Βιτάλη
77 Βιτάλης
78 Βλαίσα
79 Βλαίσος
80 Βλανδίνος
81 Βλάσιος
82 Βονιφάτιος
83 Βοστρύκιος
84 Βουλπιανός
85 Βρούτος
86 Γάια
87 Γάιος
88 Γαϊτάνη
89 Γαϊτάνος
90 Γάλλα
91 Γάλλος
92 Γεντηλία
93 Γεντήλιος
94 Γερμάνα
95 Γερμανός
96 Γιολάντα
97 Γουρία
98 Γουρίας
99 Γραική
100 Γραικός
101 Γρατίων
102 Δάντης
103 Δεσιδέριος
104 Διάνα
105 Διγνόρα
106 Διγνόρος
107 Δομένικος
108 Δομετία
109 Δομέτιος
110 Δόμνα
111 Δομνάς
112 Δόμνος
114 Δονάγη
115 Δονάτα
116 Δονάτος
117 Δούκας
118 Δούκισσα
119 Δύρανδος
120 Εβελίνα
121 Εβελίνος
122 Εβέντιος
123 Εγνατία
124 Εγνάτιος
125 Εικασία
126 Εξπεδίτη
127 Εξπέδιτος
128 Επούλη
129 Επούλων
130 Ερμύλος
132 Έρση
133 Ευσίγνιος
134 Ιανή
135 Ιανός
136 Ιανουαρία
137 Ιανουάριος
138 Ιγνατία
139 Ιγνάτιος
141 Ίλια
142 Ίλιος
143 Ινγενιανή
144 Ινγενιανός
145 Ιννοκέντια
146 Ιννοκέντιος
147 Ιουβενάλια
148 Ιουβενάλιος
149 Ιουβεντίνος
150 Ιουλία
151 Ιούλιος
152 Ιουνία
153 Ιουνίας
154 Ιούστα
156 Ιούστος
157 Καικιλία
159 Καικίλιος
160 Καίσαρ
161 Καλανδίων
164 Κάνδιδα
165 Κάνδιδος
167 Κανίδιος
168 Καπιτωλίνη
169 Καπίτων
170 Κάρμεν
171 Κάσσιος
172 Καστίνη
173 Κάτα
174 Κατόλια
175 Κατόλιος
176 Καττιδία
177 Κάτων
178 Κέλερ
179 Κελεστίνη
180 Κελεστίνος
181 Κεντυρία
182 Κλάρα
183 Κλάρας
184 Κλαύδια
185 Κλαύδιος
186 Κλέλια
187 Κλέλιος
188 Κλημεντία
189 Κλημέντιος
190 Κομασία
191 Κομάσιος
192 Κορνηλία
193 Κορνήλιος
194 Κουάρτα
195 Κουάρτος
196 Κουαρτοσίλλας
197 Κουϊνίδιος
198 Κουίντα
199 Κουίντος
200 Κούρτια
201 Κούρτιος
202 Κρήσκη
203 Κρήσκων
204 Κρίσπα
205 Κρίσπος
206 Κυρίνια
207 Κυρίνιος
208 Κωνσταντίνος
209 Λαβίνια
210 Λαβίνιος
211 Λαιτήσια
212 Λάσκαρης
213 Λασκαρία
214 Λατίνα
215 Λαυρέντιος
216 Λέα
217 Λέας
218 Λεβέντης
219 Λεβεντία
220 Λεονάρδος
221 Λιβερία
222 Λιβέριος
223 Λίλης
224 Λιλιάνα
225 Λογγίνα
226 Λογγίνος
227 Λολλία
228 Λολλίων
229 Λούκουλος
230 Λουκρητία
231 Λουκρήτιος
233 Λουπία
234 Λούπων
235 Μαβριανός
236 Μαμιλία
237 Μαμίλιος
238 Μανούσος
239 Μαντόνα
240 Μαξίμη
241 Μάξιμος
242 Μαρδαρία
243 Μαρδάριος
244 Μαρέα
245 Μαριάνα
246 Μαρίκα
247 Μαρίνα
248 Μαρίνος
249 Μάριος
250 Μάρκη
251 Μάρκος
252 Μαρς
253 Ματούρα
254 Ματούρος
255 Μαυρικία
256 Μαυρίκιος
257 Μέδουλος
258 Μερκουρία
259 Μετέλλα
260 Μέτελλος
261 Μιράντα
263 Μοδέστα
264 Μόδεστος
265 Μοντανός
266 Ναταλία
268 Νατάλιος
269 Νέπα
270 Νέπως
271 Νότα
272 Νότης
273 Οβιδία
274 Οβίδιος
275 Ονωράτος
276 Ονωρία
277 Ορσαλία
279 Ορσάλιος
280 Ορτανσία
281 Ορτάνσιος
282 Ουαλεντία
283 Ουαλεριανός
284 Ουάλης
286 Ουάρρα
287 Ουάρρων
288 Ουελλήια
289 Ουελλήιος
290 Ουρβανή
291 Ουρβανός
292 Ουρπασιανή
293 Ουρπασιανός
294 Παλμύρης
295 Παππία
296 Παππιανός
297 Παππίας
298 Πάπυλος
299 Πασσαρία
300 Πατέρνα
301 Πάτερνος
302 Πατρικία
303 Πατρίκιος
304 Παύλα
305 Παύλος
309 Περεγρίνα
310 Περεγρίνος
311 Περπέτουα
313 Περπέτουος
314 Πλαντίνα
315 Πλατίλλα
316 Πλίνιος
317 Πομπήιος
318 Ποπλίων
319 Πουδέντα
320 Πουδέντος
321 Πουλχερία
322 Πουλχέριος
323 Πριμία
324 Πριμίων
325 Πρίσκος
326 Πρόβη
327 Πρόκλεια
328 Ραβούλα
329 Ρεβοκάτα
330 Ρεβοκάτος
331 Ρεγγίνος
332 Ρεμίγια
333 Ρεμίγιος
334 Ρευκάτος
335 Ρήγαινα
336 Ρήγας
337 Ροβήρος
338 Ρογάτος
339 Ρόζα
340 Ροζάνθη
341 Ροζάνθης
342 Ρουμπίνη
343 Ρουμπίνος
344 Ρουστικός
345 Ρούφη
346 Ρούφος
347 Ρωμαίος
348 Ρωμανή
349 Ρωμύλος
350 Σαβίνα
351 Σαβίνος
352 Σακέρδως
353 Σάκτος
354 Σάλβια
355 Σάλβιος
356 Σατουρνίλα
357 Σατουρνίλος
358 Σατουρνίνα
359 Σατουρνίνος
360 Σεβήρα
361 Σεβήρος
362 Σεκούνδα
363 Σεκούνδος
364 Σενατόρα
365 Σενάτωρ
366 Σέξτος
367 Σεπτεμίνος
368 Σερβάτα
369 Σερβάτος
370 Σέρβουλος
371 Σεργία
372 Σέργιος
374 Σερτωρία
375 Σερτώριος
376 Σιλβάνα
377 Σιλβάνος
378 Σιλβέστρα
379 Σιλβέστρος
382 Σιμπλικία
383 Σιμπλίκιος
384 Σουλπικία
385 Σουλπίκιος
386 Σπεράτα
387 Σπεράτος
388 Στέλλα
389 Στράβων
390 Στραβωνία
391 Σύλβια
392 Σύλβιος
393 Ταινάρα
394 Ταίναρος
395 Τακίτα
396 Τάκιτος
397 Τάτια
398 Τάτιος
399 Τερβιλία
400 Τερβίλιος
401 Τερεντία
402 Τερεντίων
403 Τέρτια
404 Τέρτυλλος
405 Τέτρικα
406 Τετρικός
407 Τίτια
408 Τίτος
409 Τραϊανή
410 Τραϊανός
411 Φαβιέρος
412 Φάβιος
413 Φαντίνος
414 Φαύστα
415 Φαύστος
416 Φεβρωνία
417 Φεβρώνιος
418 Φερβίνα
419 Φερβίνος
420 Φηλικίσσιμος
421 Φήλιξ
422 Φηλίξη
424 Φήστα
425 Φιγούρα
426 Φιρμία
427 Φίρμιος
428 Φλάβια
429 Φλάβιος
430 Φλάκκα
431 Φλάκκος
432 Φλωρεντία
433 Φλωρέντιος
434 Φρόντων
435 Φρουμεντία
436 Φρουμέντιος
437 Φυσέντζος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία