Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβέλυκος
4 Βαβρίας
5 Βαβρίος
6 Βαβύλα
7 Βαβύλας
8 Βάβυς
9 Βάγια
10 Βαγιανός
11 Βάγιας
12 Βάδιμη
13 Βάδιμος
14 Βαδούσης
15 Ἀβαζίων
16 Ἀβάης
17 Βαθούσης
18 Βαθύκλεια
19 Βαθυκλής
20 Βαθύλαος
21 Βάθυλλος
22 Βαθύρτας
23 Βάθων
24 Ἄβαι
25 Βάια
26 Βάιατορ
27 Βάιος
28 Βάιτσα
29 Βαΐτων
30 Βάκης
31 Βάκια
32 Βακίνα
33 Βάκις
34 Βακχίς
35 Βάκχος
36 Βάκχυλος
37 Βακχυλίς
38 Βάλαγρος
39 Βάλανος
40 Βαλάντα
41 Βαλάντιος
42 Βαλάσης
43 Βαλασία
44 Βαλδερούδη
45 Βαλδερούδης
46 Βαλεντίνα
47 Βαλεντίνος
48 Βαλέρια
49 Βαλέριος
50 Βάλια
51 Βαλμπόνα
52 Βαλουκλιώτισσα
53 Βαλσαμία
54 Βαλσάμων
55 Βαλτάσαρ
56 Βάλτη
57 Βαμβακία
58 Βάμβαξ
59 Βάνα
60 Βάνδα
61 Βάνδος
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βανιώτισσα
66 Βάννα
67 Βάντα
68 Βαουθά
69 Βαπτίς
70 Βάπτος
71 Βαραββάς
72 Βαραγγιώτισσα
73 Βαραδάτη
74 Βαραδάτος
75 Βαράκ
76 Βαρασδάτης
77 Βαραχησία
78 Βαραχήσιος
79 Βάρβαξ
80 Βαρβάρα
81 Βάρβαρος
82 Βάργυλος
83 Βαρδάρης
84 Βαρδαρία
85 Βάρδας
86 Βαρδής
87 Βαρδιανιώτισσα
88 Βαρδιάννα
89 Βαρθολομαία
90 Βαρθολομαίος
91 Βαριησού
92 Βάρις
93 Βαρκέτις
94 Βαρκού
95 Βάρλα
96 Βαρλαάμ
97 Βαρνάβα
98 Βαρνάβας
99 Βαρουτζιάν
100 Βαρούχ
101 Βαρουχία
102 Βαρραβάς
103 Βαρσαβάς
104 Βαρσαβία
105 Βαρσανουφία
106 Βαρσανούφιος
108 Βάρσια
109 Βαρσίνη
110 Βαρσοβία
111 Βαρτάν
112 Βαρυτίμη
113 Βαρύτιμος
114 Βαρυψαβάς
115 Βάσης
116 Βάσια
117 Βασιανή
118 Βασιάνθη
119 Βασιανός
121 Βασίας
122 Βασιλεία
123 Βασιλειάνα
124 Βασίλειος
126 Βασιλένια
127 Βασιλεύς
128 Βασιληγενέτειρα
129 Βασίλισσα
130 Βασιλοπούλα
131 Ἀβάσκα
132 Ἀβασκαντίς
133 Ἀβασκαντώ
134 Ἄβασκη
135 Ἄβασκος
136 Βάσσα
137 Βάσσας
138 Ἄβασσον
139 Ἀβάστακτη
140 Ἀβάστακτος
141 Βαστράδα
142 Βαστράδας
143 Βατάτζης
144 Βάτεια
145 Βατίς
146 Βατοπεδινή
147 Βατούσαινα
148 Βατσέ
149 Βάττος
150 Βάτων
151 Βάτων
152 Βαυβώ
153 Βαυκίς
154 Ἀβαύχα
155 Ἀβαύχας
156 Βαυώ
157 Βάφης
158 Βαφυκλής
159 Βαφύρας
160 Βάχθιση
161 Βάχθισος
162 Ἄββα
163 Ἄββας
164 Ἄββυος
165 Ἄβγαλος
166 Ἄβδα
167 Ἀβδαία
168 Ἀβδαίμουσα
169 Ἀβδαίμων
170 Ἀβδαλωνύμη
171 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
172 Ἀβδαράκη
173 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
174 Ἀβδάρβα
175 Ἀβδαστράτη
176 Ἀβδάστρατος
177 Ἀβδελωνύμη
178 Ἀβδελώνυμος
179 Ἀβδέμουσα
180 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
181 Ἀβδερίτις
182 Ἄβδη
183 Ἀβδήμουσα
184 Ἄβδηρα
185 Ἀβδηρίτη
186 Ἀβδηρίτης
187 Ἀβδηροδημοκρίτη
188 Ἀβδηροδημόκριτος
189 Ἀβδία
190 Ἀβδίας
191 Ἀβδίμιλκη
192 Ἀβδίμιλκος
193 Ἀβδίος
194 Ἀβδολωνύμη
195 Ἀβδολώνυμος
196 Ἀβδρανόθεμις
197 Ἀβδύβαλη
198 Ἀβδύβαλος
199 Ἀβδύμουσα
200 Ἄβδυρα
201 Ἀβεάκη
202 Ἀβέακος
203 Βεάτα
204 Βεάτος
205 Βεατρίκη
206 Βεατρίκιος
207 Βεβαία
208 Βέβαιος
209 Βεδέα
210 Βεδέας
211 Βεελζεβούλ 
212 Ἀβείβ Ἀβίβ
213 Ἄβειν
214 Ἀβειρώσσα
215 Ἅβελ
216 Βελανιδιά
217 Βέλβινα
218 Βέλη
219 Βελίκα
220 Βέλικος
221 Βελίνα
222 Ἀβέλιος
223 Βελισσαρία
224 Βελισσάριος
225 Βελιστίχη
226 Βελιστίχης
227 Βελλερεφόντης
228 Βέλλερος
229 Βελλιος
230 Βελούδος
231 Βελούδω
232 Βενανδία
233 Βενανδία
234 Βενάνδιος
235 Βενάνδιος
236 Βένδιος
237 Βενδίς
238 Βενδολίνη
239 Βενδολίνος
240 Βενεδίκτη
241 Βενέδικτος
242 Βενέδιμος
243 Βενέριος
244 Βενετία
245 Βενέτιος
246 Βενετός
247 Ἀβενζοᾶρ
248 Βενθεσικύμη
249 Βενιάμη
250 Βενιαμίν
251 Βενιζέλα
252 Βενιζέλος
253 Βέννα
254 Βενούστα
255 Βενούστος
256 Βεντούλα
257 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
258 Βέρα
259 Βερβούργα
260 Βερβούργος
261 Βεργής
262 Βέργος
263 Βεργούλα
264 Βεργουπουλιανή
265 Βερεγγάρια
266 Βερεκούνδα
267 Βερεκούνδος
268 Βερέμης
269 Βερενίκη
270 Βερενίκης
271 Βέρης
272 Βέρθα
273 Βέρθος
274 Βερνάρδη
275 Βερνάρδος
276 Βέρνης
277 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
278 Βερόη
279 Βερονίκη
281 Βέρος
282 Βερσεβέ
283 Βέρτερος
284 Βερτράνδη
285 Βερτράνδος
286 Βερώνη
287 Βερώνης
288 Βεσέλα
289 Βεσσέλκα
290 Βέτα
291 Βετουρία
292 Βετούριος
293 Ἀβεύρια
294 Ἀβεύριος
295 Βέφα
296 Ἄβη
297 Ἀβηδάμεια
298 Ἀβήδαμος
299 Βηδία
300 Βήδιος
301 Βηθανία
302 Βηθεσδά
303 Βηθζαθά
304 Βηθλεέμ
305 Βηθλεεμίτισσα
306 Ἀβηϊχίς
307 Ἀβηΐχος
308 Βηλδαν
309 Βήλη
310 Βήλων
311 Βηματάρισσα
312 Ἀβηοδώρα
313 Ἀβηόδωρος
314 Βήρα
315 Βηροκτόνος
316 Βήρος
317 Βήρυλλα
318 Βήρυλλος
320 Βήρωσος
321 Βησσαρία
322 Βησσαρίων
323 Βήτα
324 Βητίων
325 Ἀβηΐχα
326 Βηχιανή
327 Βηχιανός
330 Βία
331 Βιάγκα
332 Βιάνωρ
333 Βιάρος
334 Βίας
335 Βιασεσλάβα
336 Βιασεσλάβος
337 Βιβέτα
338 Βιβή
339 Βίβιαν
340 Βιβιανή
341 Βιβιανός
343 Βίβος
344 Ἀβίγα
345 Ἀβίγας
346 Βιγλιώτισσα
347 Βίδζα
348 Βιδζίν
349 Βιδιανή
350 Ἀβιδιανή
351 Ἀβιδιανός
352 Βίδος
353 Βιδύλα
354 Βίδυλος
355 Βιέννα
356 Βίεννος
357 Βιερα
358 Βιεροθέα
359 Βιερόθεος
360 Βιέττα
361 Βιέττος
362 Βιζάτια
363 Βιζάτιος
364 Βιζύη
365 Βιζύης
366 Βιζώνη
367 Βιζώνης
368 Ἀβιηνή
369 Ἀβιηνός
370 Βιήρωρ
371 Βιθυνία
372 Βιθυνός
373 Βίθυς
374 Βίκελος
375 Βίκεν
376 Ἀβικέννα
377 Ἀβικέννας
378 Βικέντια
379 Βικέντιος
380 Βίκτωρας
381 Βικτώρια
382 Βίκυ
383 Βιλελμίνη
384 Βιλιστίχη
385 Βιλλιβρόρδος
386 Βίλμα
387 Βίλντα
388 Βίλντε
389 Βιλτάκης
390 Βιμποράδα
391 Βίνα
392 Ἀβίνδη
393 Ἀβίνδης
394 Βινιερης
395 Βίνος
396 Ἀβιογένη
397 Ἀβιογένης
398 Ἀβιοδότη
399 Ἀβιόδοτος
400 Ἀβιοδώρα
401 Ἀβιόδωρος
402 Ἀβιοκρίτη
403 Ἀβιόκριτος
404 Βιόλα
405 Βιολάνθη
406 Βιολάνθης
407 Βιολέτα
408 Βιολετής
409 Ἄβιος
410 Βιργενια
411 Βιργιλία
412 Βιργίλιος
413 Βιργινία
414 Βιργίνιος
415 Βιργιωμένη
416 Βιριάνθη
417 Βιρίανθος
418 Βιρίλα
419 Ἄβις
420 Ἄβις
421 Βισάνθη
422 Βισάνθης
423 Ἀβισάρη
424 Ἀβισάρης
425 Βιστωνίς
426 Βιτάλη
427 Βιτάλης
428 Ἀβίτη
429 Ἀβίτης
430 Βιτιμία
431 Βίτος
432 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
433 Βιτσέντζος
434 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
435 Ἄβιττος
436 Βιτύμιος
437 Βίτων
438 Βιτώριος
439 Βίων
440 Βιώνη
441 Βλαδιμήρα
442 Βλαδίμηρος
443 Βλαδισλάβα
444 Βλαδισλάβος
445 Βλαίσα
446 Βλαίσος
447 Βλακεία
448 Βλάμης
449 Βλανδίνα
450 Βλανδίνος
451 Βλανθία
452 Βλάνθιος
453 Βλαντίμηρος
454 Βλασία
455 Βλάσιος
456 Βλάστα
457 Βλαχέρνα
458 Βλεπαίος
459 Βλέπουσα
460 Βλεψίας
461 Βλόσων
462 Βλουτινα
463 Βλύσων
464 Βλυχιόρικα
465 Ἄβναγη
466 Ἄβναγος
467 Ἀβνάκη
468 Βόα
469 Βοανηργες
470 Βοδοάλδη
471 Βοδοάλδος
472 Βόηθα
473 Βοηθάρχη
474 Βοήθαρχος
475 Βοήθιος
476 Βοία
477 Βοιός
478 Βοΐσκα
479 Βόϊσκος
480 Βοιώ
481 Βοιωτός
482 Βολάνης
483 Βολίνα
484 Βόλος
485 Βολφγάγγος
486 Βομβύκη
487 Βονιφατία
488 Βονιφάτιος
489 Βοόζ
490 Βορειάς
491 Βορεύς
492 Βοριάνθη
493 Βορίανθος
494 Βόσβα
495 Βόσβας
496 Βόσπων
497 Βοστρύκιος
498 Βότρυς
499 Βότων
500 Βουβώ
501 Βούγα
502 Βούγας
503 Βούδειος
504 Βουζιανα
505 Βούθηρος
506 Βούθιος
507 Βουκασίνη
508 Βουκασίνος
509 Βουκεφάλα
510 Βουκεφάλας
511 Βουκής
512 Βουκίλος
513 Βουκολίς
514 Βουκολίων
515 Βούλα
516 Βουλαγόρα
517 Βουλαγόρας
518 Βούλγη
519 Βούλγης
520 Βουλέας
521 Βουλεύς
522 Βούλιστα
523 Βουλπιανή
524 Βουλπιανός
525 Βουναρκώτισσα
526 Βουνογιάτρισσα
527 Βούνος
528 Βουνού
529 Βούπαλος
530 Βούρα
531 Βουρνιώτισσα
532 Βούσιρις
533 Βούσιρις2
534 Βούτας
535 Βούτης
536 Βουφάντη
537 Βούφαντος
538 Ἁβρὼ
539 Βραβάντιος
540 Βραβήνωρ
541 Βραισία
542 Ἅβραμ
543 Βρασία
544 Βρασίδα
545 Βρασίδας
546 Βρασίλας
547 Βραυρώ
548 Βραυρών
549 Βράχου
550 Βρεμούσα
551 Βρέμων
552 Βρένδα
553 Βρένδας
554 Βρέντος
555 Βρεσθενίτισσα
556 Βρετάνη
557 Βρετανία
558 Βρετάνιος
559 Βρετή
560 Βρετός
561 Βρέττις
562 Βρεφοκομούσα
563 Βρεφοκρατούσα
564 Βρέφος
565 Βρεφουργήσασα
566 Βρεχούσα
567 Βρήεος
568 Βρίαξις
569 Βριάρεως
570 Βριαρή
571 Βριαρόχειρ
572 Βριζώ
573 Βριθγουόλντος
574 Βριμία
575 Βριμίας
576 Βρισεύς
577 Βρισηίς
578 Βριτόμαρτις
579 Βριτόμαρτος
580 Ἁβροκόμας
581 Βρόμιον
582 Βρόμιος
583 Βροντεύς
584 Βροντή
585 Βρόντης
586 Βροντοσκουτάρατη
587 Βροντοσκουτάρατος
588 Βροτέας
589 Βρούτα
590 Βρούτος
591 Βροχή
592 Βρυαίνη
594 Βρυαίνης
595 Βρυάνθη
596 Βρύανθος
597 Βρύαξις
598 Βρύας
599 Βρύκη
600 Βρυκλίνη
601 Βρυκλίνης
602 Βρύκων
603 Βρύλλη
604 Ἁβρυλλίς
605 Βρύμη
606 Βρυμώ
607 Βρυσηίς
608 Βρυσιανή
609 Βρύσων
610 Βρυτομάρτις
611 Βρυώ
612 Βρυώνη
613 Βρυώνης
614 Βρώμη
615 Ἁβρωνίδης
616 Ἀβάσκαντος
617 Βύβλιος
618 Βυβλίς
619 Βύζας
620 Βυζατινή
621 Βυζατινός
622 Βύζη
623 Βύζηνος
624 Βύκελος
625 Βύκκων
626 Βύρων
629 Βώρος
630 Βωτθαίος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία