Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λίμνη Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβέλυκος
4 Βαβρίας
5 Βαβρίος
6 Βαβύλα
7 Βαβύλας
8 Βάβυς
9 Βάγια
10 Βαγιανός
11 Βάγιας
12 Βάδιμη
13 Βάδιμος
14 Βαδούσης
15 Ἀβαζίων
16 Ἀβάης
17 Βαθούσης
18 Βαθύκλεια
19 Βαθυκλής
20 Βαθύλαος
21 Βάθυλλος
22 Βαθύρτας
23 Βάθων
24 Ἄβαι
25 Βάια
26 Βάιατορ
27 Βάιος
28 Βάιτσα
29 Βαΐτων
30 Βάκης
31 Βάκια
32 Βακίνα
33 Βάκις
34 Βακχίς
35 Βάκχος
36 Βάκχυλος
37 Βακχυλίς
38 Βάλαγρος
39 Βάλανος
40 Βαλάντα
41 Βαλάντιος
42 Βαλάσης
43 Βαλασία
44 Βαλδερούδη
45 Βαλδερούδης
46 Βαλεντίνα
47 Βαλεντίνος
48 Βαλέρια
49 Βαλέριος
50 Βάλια
51 Βαλμπόνα
52 Βαλουκλιώτισσα
53 Βαλσαμία
54 Βαλσάμων
55 Βαλτάσαρ
56 Βάλτη
57 Βαμβακία
58 Βάμβαξ
59 Βάνα
60 Βάνδα
61 Βάνδος
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βανιώτισσα
66 Βάννα
67 Βάντα
68 Βαουθά
69 Βαπτίς
70 Βάπτος
71 Βαραββάς
72 Βαραγγιώτισσα
73 Βαραδάτη
74 Βαραδάτος
75 Βαράκ
76 Βαρασδάτης
77 Βαραχησία
78 Βαραχήσιος
79 Βάρβαξ
80 Βαρβάρα
81 Βάρβαρος
82 Βάργυλος
83 Βαρδάρης
84 Βαρδαρία
85 Βάρδας
86 Βαρδής
87 Βαρδιανιώτισσα
88 Βαρδιάννα
89 Βαρθολομαία
90 Βαρθολομαίος
91 Βαριησού
92 Βάρις
93 Βαρκέτις
94 Βαρκού
95 Βάρλα
96 Βαρλαάμ
97 Βαρνάβα
98 Βαρνάβας
99 Βαρουτζιάν
100 Βαρούχ
101 Βαρουχία
102 Βαρραβάς
103 Βαρσαβάς
104 Βαρσαβία
105 Βαρσανουφία
106 Βαρσανούφιος
108 Βάρσια
109 Βαρσίνη
110 Βαρσοβία
111 Βαρτάν
112 Βαρυτίμη
113 Βαρύτιμος
114 Βαρυψαβάς
115 Βάσης
116 Βάσια
117 Βασιανή
118 Βασιάνθη
119 Βασιανός
121 Βασίας
122 Βασιλεία
123 Βασιλειάνα
124 Βασίλειος
126 Βασιλένια
127 Βασιλεύς
128 Βασιληγενέτειρα
129 Βασίλισσα
130 Βασιλοπούλα
131 Ἀβάσκα
132 Ἀβασκαντίς
133 Ἀβασκαντώ
134 Ἄβασκη
135 Ἄβασκος
136 Βάσσα
137 Βάσσας
138 Ἄβασσον
139 Ἀβάστακτη
140 Ἀβάστακτος
141 Βαστράδα
142 Βαστράδας
143 Βατάτζης
144 Βάτεια
145 Βατίς
146 Βατοπεδινή
147 Βατούσαινα
148 Βατσέ
149 Βάττος
150 Βάτων
151 Βάτων
152 Βαυβώ
153 Βαυκίς
154 Ἀβαύχα
155 Ἀβαύχας
156 Βαυώ
157 Βάφης
158 Βαφυκλής
159 Βαφύρας
160 Βάχθιση
161 Βάχθισος
162 Ἄββα
163 Ἄββας
164 Ἄββυος
165 Ἄβγαλος
166 Ἄβδα
167 Ἀβδαία
168 Ἀβδαίμουσα
169 Ἀβδαίμων
170 Ἀβδαλωνύμη
171 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
172 Ἀβδαράκη
173 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
174 Ἀβδάρβα
175 Ἀβδαστράτη
176 Ἀβδάστρατος
177 Ἀβδελωνύμη
178 Ἀβδελώνυμος
179 Ἀβδέμουσα
180 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
181 Ἀβδερίτις
182 Ἄβδη
183 Ἀβδήμουσα
184 Ἄβδηρα
185 Ἀβδηρίτη
186 Ἀβδηρίτης
187 Ἀβδηροδημοκρίτη
188 Ἀβδηροδημόκριτος
189 Ἀβδία
190 Ἀβδίας
191 Ἀβδίμιλκη
192 Ἀβδίμιλκος
193 Ἀβδίος
194 Ἀβδολωνύμη
195 Ἀβδολώνυμος
196 Ἀβδρανόθεμις
197 Ἀβδύβαλη
198 Ἀβδύβαλος
199 Ἀβδύμουσα
200 Ἄβδυρα
201 Ἀβεάκη
202 Ἀβέακος
203 Βεάτα
204 Βεάτος
205 Βεατρίκη
206 Βεατρίκιος
207 Βεβαία
208 Βέβαιος
209 Βεδέα
210 Βεδέας
211 Βεελζεβούλ 
212 Ἀβείβ Ἀβίβ
213 Ἄβειν
214 Ἀβειρώσσα
215 Ἅβελ
216 Βελανιδιά
217 Βέλβινα
218 Βέλη
219 Βελίκα
220 Βέλικος
221 Βελίνα
222 Ἀβέλιος
223 Βελισσαρία
224 Βελισσάριος
225 Βελιστίχη
226 Βελιστίχης
227 Βελλερεφόντης
228 Βέλλερος
229 Βελλιος
230 Βελούδος
231 Βελούδω
232 Βενανδία
233 Βενανδία
234 Βενάνδιος
235 Βενάνδιος
236 Βένδιος
237 Βενδίς
238 Βενδολίνη
239 Βενδολίνος
240 Βενεδίκτη
241 Βενέδικτος
242 Βενέδιμος
243 Βενέριος
244 Βενετία
245 Βενέτιος
246 Βενετός
247 Ἀβενζοᾶρ
248 Βενθεσικύμη
249 Βενιάμη
250 Βενιαμίν
251 Βενιζέλα
252 Βενιζέλος
253 Βέννα
254 Βενούστα
255 Βενούστος
256 Βεντούλα
257 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
258 Βέρα
259 Βερβούργα
260 Βερβούργος
261 Βεργής
262 Βέργος
263 Βεργούλα
264 Βεργουπουλιανή
265 Βερεγγάρια
266 Βερεκούνδα
267 Βερεκούνδος
268 Βερέμης
269 Βερενίκη
270 Βερενίκης
271 Βέρης
272 Βέρθα
273 Βέρθος
274 Βερνάρδη
275 Βερνάρδος
276 Βέρνης
277 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
278 Βερόη
279 Βερονίκη
281 Βέρος
282 Βερσεβέ
283 Βέρτερος
284 Βερτράνδη
285 Βερτράνδος
286 Βερώνη
287 Βερώνης
288 Βεσέλα
289 Βεσσέλκα
290 Βέτα
291 Βετουρία
292 Βετούριος
293 Ἀβεύρια
294 Ἀβεύριος
295 Βέφα
296 Ἄβη
297 Ἀβηδάμεια
298 Ἀβήδαμος
299 Βηδία
300 Βήδιος
301 Βηθανία
302 Βηθεσδά
303 Βηθζαθά
304 Βηθλεέμ
305 Βηθλεεμίτισσα
306 Ἀβηϊχίς
307 Ἀβηΐχος
308 Βηλδαν
309 Βήλη
310 Βήλων
311 Βηματάρισσα
312 Ἀβηοδώρα
313 Ἀβηόδωρος
314 Βήρα
315 Βηροκτόνος
316 Βήρος
317 Βήρυλλα
318 Βήρυλλος
320 Βήρωσος
321 Βησσαρία
322 Βησσαρίων
323 Βήτα
324 Βητίων
325 Ἀβηΐχα
326 Βηχιανή
327 Βηχιανός
330 Βία
331 Βιάγκα
332 Βιάνωρ
333 Βιάρος
334 Βίας
335 Βιασεσλάβα
336 Βιασεσλάβος
337 Βιβέτα
338 Βιβή
339 Βίβιαν
340 Βιβιανή
341 Βιβιανός
343 Βίβος
344 Ἀβίγα
345 Ἀβίγας
346 Βιγλιώτισσα
347 Βίδζα
348 Βιδζίν
349 Βιδιανή
350 Ἀβιδιανή
351 Ἀβιδιανός
352 Βίδος
353 Βιερα
354 Βιζυηνός
355 Ἀβιηνή
356 Ἀβιηνός
357 Βιήρωρ
358 Βιθυνία
359 Βιθυνός
360 Βίθυς
361 Βίκελος
362 Βίκεν
363 Ἀβικέννα
364 Ἀβικέννας
365 Βικέντια
366 Βικέντιος
367 Βίκτωρας
368 Βικτώρια
369 Βίκυ
370 Βιλελμίνη
371 Βιλιστίχη
372 Βιλλιβρόρδος
373 Βίλμα
374 Βίλντα
375 Βίλντε
376 Βιλτάκης
377 Βιμποράδα
378 Βίνα
379 Ἀβίνδη
380 Ἀβίνδης
381 Βινιερης
382 Βίνος
383 Ἀβιογένη
384 Ἀβιογένης
385 Ἀβιοδότη
386 Ἀβιόδοτος
387 Ἀβιοδώρα
388 Ἀβιόδωρος
389 Ἀβιοκρίτη
390 Ἀβιόκριτος
391 Βιόλα
392 Βιολάνθη
393 Βιολάνθης
394 Βιολέτα
395 Βιολετής
396 Ἄβιος
397 Βιργενια
398 Βιργιλία
399 Βιργίλιος
400 Βιργινία
401 Βιργίνιος
402 Βιργιωμένη
403 Βιριάνθη
404 Βιρίανθος
405 Βιρίλα
406 Ἄβις
407 Ἄβις
408 Βισάνθη
409 Βισάνθης
410 Ἀβισάρη
411 Ἀβισάρης
412 Βιστωνίς
413 Βιτάλη
414 Βιτάλης
415 Ἀβίτη
416 Ἀβίτης
417 Βιτιμία
418 Βίτος
419 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
420 Βιτσέντζος
421 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
422 Ἄβιττος
423 Βιτύμιος
424 Βίτων
425 Βιτώριος
426 Βίων
427 Βιώνη
428 Ἀβλάβεια
429 Βλαδιμήρα
430 Βλαδίμηρος
431 Βλαδισλάβα
432 Βλαδισλάβος
433 Βλακεία
434 Βλάμης
435 Βλανδίνα
436 Βλανδίνος
437 Βλανθία
438 Βλάνθιος
439 Βλαντίμηρος
440 Βλασία
441 Βλάσιος
442 Βλάστα
443 Βλαχέρνα
444 Βλεπαίος
445 Βλέπουσα
446 Βλεψίας
447 Ἀβλίουσα
448 Ἀβλίων
449 Βλόσων
450 Ἀβλούπορις
451 Βλουτινα
452 Βλύσων
453 Βλυχιόρικα
454 Ἀβλωνάκη
455 Ἀβλώνακος
456 Ἄβναγη
457 Ἄβναγος
458 Ἀβνάκη
459 Βόα
460 Βοανηργες
461 Βοδοάλδη
462 Βοδοάλδος
463 Βόηθα
464 Βόηθος
465 Βοία
466 Βοιός
467 Βοΐσκα
468 Βόϊσκος
469 Βοιώ
470 Βοιωτός
471 Βολάνης
472 Βολίνα
473 Βόλος
474 Βολφγάγγος
475 Βομβύκη
476 Βονιφατία
477 Βονιφάτιος
478 Βοόζ
479 Βορειάς
480 Βορεύς
481 Βοριάνθη
482 Βορίανθος
483 Βόσβα
484 Βόσβας
485 Βόσπων
486 Βοστρύκιος
487 Βότρυς
488 Βότων
489 Βουβώ
490 Βούγας
491 Βούδειος
492 Βουζιανα
493 Βούθηρος
494 Βούθιος
495 Βουκασίνη
496 Βουκασίνος
497 Βουκεφάλα
498 Βουκεφάλας
499 Βουκής
500 Βουκίλος
501 Βουκολίς
502 Βουκολίων
503 Βούλα
504 Βουλαγόρα
505 Βουλαγόρας
506 Βούλγη
507 Βούλγης
508 Βουλέας
509 Βουλεύς
510 Βούλιστα
511 Βουλπιανή
512 Βουλπιανός
513 Βουναρκώτισσα
514 Βουνογιάτρισσα
515 Βούνος
516 Βουνού
517 Βούπαλος
518 Βούρα
519 Βουρνιώτισσα
520 Βούσιρις
521 Βούσιρις2
522 Βούτας
523 Βούτης
524 Βουφάντη
525 Βούφαντος
526 Ἁβρὼ
527 Βραβάντιος
528 Βραβήνωρ
529 Βραισία
530 Ἅβραμ
531 Βρασία
532 Βρασίδα
533 Βρασίδας
534 Βρασίλας
535 Βραυρώ
536 Βραυρών
537 Βράχου
538 Βρεμούσα
539 Βρέμων
540 Βρένδα
541 Βρένδας
542 Βρέντος
543 Βρεσθενίτισσα
544 Βρετάνη
545 Βρετανία
546 Βρετάνιος
547 Βρετή
548 Βρετός
549 Βρέττις
550 Βρεφοκομούσα
551 Βρεφοκρατούσα
552 Βρέφος
553 Βρεφουργήσασα
554 Βρεχούσα
555 Βρήεος
556 Βρίαξις
557 Βριάρεως
558 Βριαρή
559 Βριαρόχειρ
560 Βριζώ
561 Βριθγουόλντος
562 Βριμία
563 Βριμίας
564 Βρισεύς
565 Βρισηίς
566 Βριτόμαρτις
567 Βριτόμαρτος
568 Ἁβροκόμας
569 Βρόμιον
570 Βρόμιος
571 Βροντεύς
572 Βροντή
573 Βροτέας
574 Βρούτα
575 Βρούτος
576 Βροχή
577 Βρυαίνη
579 Βρυαίνης
580 Βρυάνθη
581 Βρύανθος
582 Βρύαξις
583 Βρύας
584 Βρύκη
585 Βρυκλίνη
586 Βρυκλίνης
587 Βρύκων
588 Βρύλλη
589 Ἁβρυλλίς
590 Βρύμη
591 Βρυμώ
592 Βρυσηίς
593 Βρυσιανή
594 Βρύσων
595 Βρυτομάρτις
596 Βρυώ
597 Βρυώνη
598 Βρυώνης
599 Βρώμη
600 Ἁβρωνίδης
601 Ἀβάσκαντος
602 Βύβλιος
603 Βυβλίς
604 Βύζας
605 Βυζατινή
606 Βυζατινός
607 Βύζη
608 Βύζηνος
609 Βύκελος
610 Βύκκων
611 Βύρων
614 Βώρος
615 Βωτθαίος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία