Εορτές 23 Φεβρουαρίου: Αγία Γοργονία Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης Ζεβινά Όσιος Ζεβινάς Όσιος Πολυχρόνιος Πολυκαρπία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεή Άγιος Κλήμης Όσιος Αντίοχος Όσιος Αντωνίνος Όσιος Δαμιανός Όσιος Δαμιανός ο Εσφιγμενίτης Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Θεριστής Όσιος Μωυσής Όσιος Μωυσής εκ Ρωσίας Οσίος Πολύκαρπος του Μπρυάνσκ
1 Τίασα
2 Αβρετία
3 Αδαμαντία
5 Αετία
6 Αιγυπτία
7 Άκτια
8 Αλκηστιανός
9 Αμανατία
10 Ανέστια
11 Άντια
12 Αντιάνειρα
13 Αντίας
14 Αντιστία
15 Αριστιάνα
16 Αριστιανός
17 Αριστοκρατία
18 Αρχοντία
19 Ατία
20 Αυξεντία
21 Αφεντία
22 Βενετία
23 Βικέντια
24 Βονιφατία
25 Γαλατιανή
26 Γαυδεντία
27 Γιτιάδας
28 Γρατία
29 Γρηγεντία
30 Γυρτιάς
31 Δαλματία
33 Δημοκρατία
34 Δομετία
35 Δουκητία
36 Δωτία
37 Εβεντία
38 Εγνατία
39 Ελβετία
40 Ελεφαντία
41 Ελλησποντία
42 Ερατία
43 Εστία
44 Εστιαίος
45 Ευοπτία
46 Ευστρατία
47 Εφυδάτια
48 Ζωτιάτης
49 Ηφαιστία
50 Θεστιάς
51 Ιγνατία
52 Ιννοκέντια
53 Ιστιαίος
54 Κάντια
55 Καστιάνειρα
56 Κατιάννα
57 Κέντια
58 Κλαούντια
59 Κλημεντία
60 Κλητία
61 Κλητίας
62 Κλιτίας
63 Κλυτιάδης
64 Κλώντια
65 Κλωντιάννα
66 Κουρνουτία
67 Κούρτια
68 Κρεοντιάδης
69 Κρηστιάνη
70 Κρίστια
71 Κρίστιαν
72 Κριστιάνα
73 Κριτίας
74 Λαυρεντία
75 Λεβαντία
76 Λεβεντία
77 Λεοντία
78 Λεοντιάδη
79 Λεοντιάδης
80 Λεπτία
81 Λεπτίας
82 Λουκρητία
83 Μαμαντία
84 Μεδοντιάς
85 Μελετία
86 Μέρτια
87 Μητιάδουσα
88 Μιλτιάδη
89 Μιλτιάδης
90 Νάντια
91 Ναπολεοντία
92 Νάτια
93 Νικοπολιτιανή
94 Νικοπολιτιανός
95 Ντία
96 Νώντια
97 Οιναντία
98 Ονυμάντια
99 Ορεντία
100 Ορεστιάς
101 Ουαλεντία
102 Παγκρατία
103 Παλατιανή
104 Παλλαντία
105 Παναίτια
106 Παντιάνα
107 Παφνουτία
108 Πιτίας
109 Πλανητιάδης
110 Πλουτιάδης
111 Πορτιανή
112 Προτιάων
113 Σαντιάνα
114 Σαραντία
115 Σαρματία
116 Σεβαστιάννα
117 Σεμπαστιαν
118 Σκοτία
119 Σοβιετία
120 Σολομωντία
121 Σταματία
122 Στρατία
123 Στρατιάννα
124 Σωκρατία
125 Τάτια
126 Τελετία
127 Τελευτίας
128 Τερεντία
129 Τέρτια
130 Τευτίαπλος
131 Τιβουρτία
132 Τίτια
133 Τυρραστιάδας
134 Υπατία
136 Υρτία
137 Φιντίας
138 Φλωρεντία
139 Φουγάτια
140 Φρουμεντία
141 Φύντια
142 Χρίστια
143 Χριστιάνα
144 Χριστιανή
145 Χριστιάννα
146 Χριστιανός
147 Quintianus
148 Αβαντίς
149 Αβαντίων
150 Αβουναία
151 Αία
152 Αιήτη
153 Αικατερίνη
156 Ακάμα
157 Ακάμας
158 Άκτιος
159 Αλκέτα
160 Άλκηστις
161 Αμύντα
162 Αμύντωρ
163 Αναστασία
164 Αντείας
165 Αντιοχίς
166 Αρίστη
167 Άρτεμις
168 Αστεία
169 Αστείος
170 Αστυάναξ
171 Αυγούστα
172 Αυξέντιος
173 Αφαρέα
174 Αφαρεύς
175 Βενανδία
176 Βενανδία
177 Βενάνδιος
178 Βενέτιος
179 Βικέντιος
180 Βονιφάτιος
181 Βραβάντιος
182 Βρούτος
183 Γαλάτεια
184 Γαυδέντιος
185 Γέρων
186 Γιγαντίς
187 Γραμματή
188 Γρατίων
189 Γραύς
190 Γρηγέντιος
191 Γύρτων
192 Δαμάσα
193 Δαμοστράτη
194 Δημήτριος
195 Διάνα
196 Διόκλεια
197 Διοκλής
198 Δομέτιος
199 Δομιτίος
200 Δονάτος
201 Δράκαινα
202 Δράκων
203 Δώτιος
204 Εβέντιος
205 Εξπεδίτη
206 Επαφροδίτη
207 Επαφρόδιτος
208 Επικτήτα
209 Επίκτητος
210 Έρωτας
211 Ερωτηίς
212 Ευκράτη
213 Ευξάνθιος
214 Ευόπτιος
215 Ευστράτιος
216 Ευτυχία
217 Εφυδάτιος
218 Ηλιοφώτη
219 Ήφαιστος
220 Θεοδότη
221 Θεοπίστη
222 Θεσπρωτίς
223 Θέστιος
224 Ιγνάτιος
226 Ιννοκέντιος
227 Ιουβεντίνη
228 Ιουβεντίνος
229 Ιουνία
230 Ιούστα
232 Ισοκράτεια
233 Καλανδία
234 Καλανδίων
237 Κλαύδια
238 Κλημέντιος
239 Κλυτίη
240 Κλυτίος
241 Κουίντος
242 Κούρτιος
243 Κραντώ
244 Κωνστανίνα
245 Κωνσταντίνα
246 Κωνσταντίνος
247 Λαέρτη
248 Λαμπαδία
249 Λαοκράτη
250 Λαυρέντιος
251 Λεοντεύς
253 Λεωκρίτη
254 Λεωνίδα
255 Λίμνη
256 Λουκρήτιος
258 Μάγνα
259 Μαλάμω
260 Μάμα
261 Μάντος
262 Μαντώ
263 Μαρτινιάνα
264 Μεγιστεύς
265 Μερσίνα
266 Μέρτιος
267 Μιράντα
269 Μοδέστα
270 Μυρτίς
271 Νατάσα
272 Νατέστα
273 Ναύκρατις
274 Νεοφύτα
275 Νέπα
276 Νέπως
277 Νίκη
280 Νίκης
281 Νικήτα
282 Ξενοφωνία
283 Οινάντιος
284 Ομονοούσα
285 Ονομάντη
286 Ορέντιος
287 Ορέστης
288 Οσπίτιος
289 Πάλμα
290 Παναίτιος
291 Παντολέαινα
292 Πίστις
293 Πίστων
294 Πολεμοκράτη
295 Πολίτις
296 Πόντιος
297 Πρωτεύς
298 Πρώτις
299 Σάββη
300 Σεβαστή
301 Σεβαστός
304 Σερβάτα
305 Σκαρλάτη
306 Σολομωνή
307 Σπάρτων
308 Συγκλητική
309 Σωκράτης
310 Σωσικράτη
311 Σωστράτη
312 Σωτήρ
313 Σωτήρα
314 Τάρα
315 Τάτιος
316 Τερεντίων
317 Τέρτιος
318 Τίβουρτος
319 Τίτα
320 Τίτιος
321 Ύρτιος
322 Φαύστα
323 Φαύστος
324 Φήστα
325 Φήστος
326 Φιλήτη
327 Φιλήτωρ
328 Φιλοίτα
329 Φουγάτιος
330 Φρουμέντιος
331 Φωτεινή
332 Χαριστή
333 Χαριτώ
334 Χαρίτων
335 Χριστίνα
336 Χριστίνος
337 Χρυσοβαλάντη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία