Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 αβακούμ
51 Αβακουμία
52 Άβακτη
53 Άβακτος
54 Αβαλόνιος
55 Αβάμμουσα
56 Αβάμμων
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντίς
60 Αβαντίων
61 Αβαρβαρέη
62 Αβαρβαρέης
63 Αβάρβαρη
64 Αβάρβαρος
65 Αβαρη
66 Αβαρίνη
67 Αβαρίνος
68 Άβαρις
69 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
70 Άβαρνος
71 Άβαρτη
72 Άβαρτος
73 Άβας
74 Αβάσγιος
75 Αβάσιτη
76 Αβάσιτος
77 Αβασκάντη
78 Αβασκάντιλλα
79 Αβασκάντιλλος
80 Αβάσκαντος
81 Αββαδών
82 Αββαδώσα
83 Αββαία
84 Αββάς
85 Άβγαρ
86 Αβδαίος
87 Αβδάραξος
88 Αβδήμουσα
89 Αβδήμων
90 Άβδηρα
91 Άβδηρος
92 Άβδης
93 Αβδιήλ
94 Αβδιηλία
95 Αβδιού
97 Αβειρὼν
98 Αβειρών
99 Άβελ
100 Αβελάρδος
101 Αβελβούλ
102 Αβεντίνος
103 Αβερκία
104 Αβέρκιος
105 Αβερρόη
106 Αβερρόης
107 Αβέρωφ
108 Αβεσσαλώμ
109 Αβήπας
110 Αβησσυνία
111 Αβιά
112 Αβία
113 Αβιάδ
114 Αβιάθα
115 Αβιάθαρ
116 Αβιανία
117 Αβιάνιος
118 Αβίαντη
119 Αβίας
120 Αβίατη
121 Αβίατος
122 Άβιβα
123 Άβιβος
124 Αβιλλία
125 Αβίλλιος
126 Αβιμελιχίς
127 Αβιμέλιχος
128 Αβινιόν
129 Άβιος
130 Αβιούδ
131 Αβλάβεια
132 Αβλαβία
133 Αβλάβιος
134 Άβληρα
135 Άβληρος
136 Αβλίουσα
137 Αβλίων
138 Αβλούπορις
139 Αβλωνάκη
140 Αβλώνακος
141 Αβουδήμη
142 Αβούδημος
143 Αβουναία
144 Αβουρνιά
145 Άβους
146 Άβρα
147 Αβραάμ
151 Αβρααμία
152 Αβραγόρα
153 Άβραμ
154 Άβραξ
155 Αβραστης
156 Άβραχας
157 Αβρέας
158 Αβρετία
159 Αβρέτιος
160 Αβρικία
161 Αβρίκιος
162 Αβρίππη
163 Άβριππος
164 Αβροκόμας
165 Αβροκόμη
166 Αβρόλας
167 Αβρονίκη
168 Αβρόντιον
169 Αβροπέδιλη
170 Αβροπέδιλος
171 Αβροσύνη
172 Αβροτέλεια
173 Αβροτέλειος
174 Αβρότονον
175 Αβρυλλίς
176 Άβρων
177 Αβρωνίς
178 Αβρωνυχίς
179 Αβρώνυχος
180 Αβρώτη
181 Άβρωτος
182 Άβυδη
183 Άβυδος
184 Αβώ
185 Αγάβη
186 Άγαβος
187 Αγαθαγγέλα
188 Αγαθάγγελος
189 Αγαθάγητη
190 Αγαθάγητος
191 Αγαθαρχίς
192 Αγάθαρχος
193 Αγαθάγητος
194 Αγάθη
195 Αγαθημερίς
196 Αγαθήμερος
197 Αγαθίνος
198 Αγαθίππη
199 Αγάθιππος
200 Αγαθόβουλη
201 Αγαθόβουλος
202 Αγαθοδαίμουσα
203 Αγαθοδαίμων
204 Αγαθοδώρα
205 Αγαθόδωρος
206 Αγαθόκλεια
207 Αγαθοκλής
208 Αγαθονίκη
209 Αγαθονίκης
210 Αγαθοπόδη
211 Αγαθόπους
212 Αγαθοσθένη
213 Αγαθοσθένης
214 Αγαθοστράτη
215 Αγαθόστρατος
216 Αγαθότυχος
217 Αγαθυλλίς
218 Αγάθυλλος
219 Αγάθυρνα
220 Αγάθυρνος
221 Αγαθύρση
222 Αγάθυρσος
223 Αγάθων
224 Αγαθωνία
225 Αγαθωνύμη
226 Αγαθώνυμος
227 Αγαία
228 Αγαίος
229 Αγακλέης
230 Αγάκλεια
231 Αγάκλυτος
232 Αγαλλία
233 Αγαλλίας
234 Αγαμεμνονίδη
235 Αγαμέμνων
236 Αγαμήδη
237 Αγαμήδης
238 Αγαμήθη
239 Αγαμήθης
240 Αγανίκη
241 Αγανίππη
242 Αγάνιππος
243 Αγανός
244 Αγαπαία
245 Αγαπαίος
246 Αγάπη
247 Αγαπήνωρ
248 Αγαπηνωρίς
249 Αγάπης
250 Αγαπητή
251 Αγαπητός
252 Αγαπτολέμα
253 Αγαπτόλεμος
254 Αγαρίστη
255 Αγαρίστης
256 Αγασθένη
257 Αγασθένης
258 Αγασία
259 Αγασίας
260 Αγασιδότη
261 Αγασίδοτος
262 Αγασιδώρα
263 Αγασίδωρος
264 Αγασιθέα
265 Αγασιθέμις
266 Αγασίθεος
267 Αγασίκλεια
268 Αγασικλής
269 Αγασικράτη
270 Αγασικράτης
271 Αγασιμένης
272 Αγάσιμος
273 Αγασίππη
274 Αγάσιππος
275 Αγασιστράτη
276 Αγασίστρατος
277 Αγασσαμενός
278 Αγαστονίκη
279 Αγαστόνικος
280 Αγαστονόη
281 Αγαστόνοος
282 Άγαστος
283 Αγαστοφάνη
284 Αγαστοφάνης
285 Αγάστροφη
286 Αγάστροφος
287 Αγαύη
288 Αγαυός
289 Αγαφάντη
290 Αγάφαντος
291 Αγγέλα
292 Αγγελία
293 Αγγέλιδα
294 Αγγελική
295 Αγγελικός
296 Αγγελίνα
297 Αγγελίνος
298 Αγγελίων
299 Άγγελος
300 Αγγενίδα
301 Αγγενίδας
302 Αγγερούλα
303 Αγγερούλης
304 Αγγίας
306 Αγγλία
307 Αγέα
308 Αγέας
309 Αἰγέας
310 Αγεδήμη
311 Αγέδημος
312 Αγελάδα
313 Αγελάδας
314 Αγέλαος
315 Αγελαΐς
316 Αγέλαστη
317 Αγέλαστος
318 Αγελέα
319 Αγέλεως
320 Άγελος
321 Αγέλοχος
322 Αγεμάχη
323 Αγέμαχος
324 Αγεπόλεια
325 Αγέπολις
326 Αγέρωχη
327 Αγέρωχος
328 Αἰγεὺς
329 Αγεσιμβροτίς
330 Αγεσίμβροτος
331 Αγεστράτη
332 Αγέστρατος
333 Αγεύουσα
334 Αγεύς
335 Αγεχόρη
336 Αγέχορος
337 Αγηλόχεια
338 Αγήλοχος
339 Αγημάχη
340 Αγήμαχος
341 Αγημίδα
342 Αγημίδας
343 Αγημώ
344 Αγήμων
345 Αγήνωρ
346 Αγηνωρίς
347 Αγηπάτρη
348 Αγήπατρος
349 Αγησάνδρα
350 Αγήσανδρος
351 Αγησαρχίς
352 Αγήσαρχος
353 Αγησία
354 Αγησίας
355 Αγησιδάμη
356 Αγησίδαμος
357 Αγησικράτη
358 Αγησικράτης
359 Αγησίλαος
360 Αγησιλεία
361 Αγησιλεία
362 Αγησιλοχίς
363 Αγησίλοχος
364 Αγησίμαδος
365 Αγησιμάχη
366 Αγησίμαχος
367 Αγησίμβροτος
368 Αγησιμένη
369 Αγησιμένης
370 Αγησινόη
371 Αγησίνοος
372 Αγησιπάτρη
373 Αγησίπατρος
374 Αγησίπολις
375 Αγησίππη
376 Αγήσιππος
377 Αγησίροδη
378 Αγησίροδος
379 Αγησιστράτη
380 Αγησίστρατος
381 Αγησιτέλη
382 Αγησιτέλης
383 Αγησίχαρις
384 Αγησιχόρη
385 Αγησίχορος
386 Αγήτα
387 Αγήτας
388 Άγητος
389 Αγήτως
390 Αγία
391 Αγίας
392 Αγιάσσου
393 Αγιδίππη
394 Αγίδιππος
395 Αγιδώς
396 Αγιμένη
397 Αγιμένης
398 Αγίμη
399 Αἰγιμιὸς
400 Άγιμος
401 Αγιοδεκτινή
402 Αγιοηλιώτισσα
403 Αγιολούσαινα
404 Αγιούλα
405 Αγιούπα
406 Αγίππη
407 Άγιππος
408 Αγίς
409 Άγις
410 Αγίων
411 Αγίων Πάντων
412 Αγκαία
413 Αγκαίος
414 Αγκύορας
415 Άγκυρα
416 Άγκυρος
417 Αγκύωε
418 Αγλαέθυρα
419 Αγλαέθυρος
420 Αγλαΐα
421 Αγλάιος
422 Αγλαΐππη
423 Αγλάιππος
424 Αγλανθιώ
425 Αγλαοδώρη
426 Αγλαόδωρος
427 Αγλαοκρέων
428 Αγλαονίκη
429 Αγλαόπη
431 Αγλαόπης
432 Αγλαοσθένη
433 Αγλαοσθένης
434 Αγλάουσα
435 Αγλαοφήμη
436 Αγλαόφημος
437 Αγλαοφών
438 Άγλαυρος
439 Αγλάων
440 Αγλαώνυμη
441 Αγλαώνυμος
442 Αγλαώπις
443 Αἴγλη
444 Αγλωκρίτη
445 Αγλώκριτος
446 Αγλωκύπρα
447 Αγλώκυπρος
448 Αγναγόρα
449 Άγναπτος
450 Αγνή
452 Αγνίππη
453 Άγνιππος
454 Αγνόδημος
455 Αγνοδίκη
456 Αγνόδικος
457 Αγνόδωρος
458 Αγνόθεμις
459 Αγνόκλεια
460 Αγνοκλής
461 Αγνός
462 Αγνόφιλος
463 Άγνων
464 Αγονέας
465 Αγοράκλεια
466 Αγορακλής
467 Αγορακρίτη
468 Αγοράκριτος
469 Αγοράναξ
470 Αγοράνασσα
471 Αγοράστη
472 Αγόραστος
473 Αγόρατος
474 Αγορή
475 Αγορίτσα
476 Αγραία
477 Αγράμπελη
478 Άγραυλος
479 Αγράφω
480 Αγρέα
481 Αγρεύς
482 Αγρία
483 Αγριδιώτισσα
484 Αγρικόλα
485 Αγρικόλας
486 Αγριλιώτισσα
487 Αγριόπη
488 Αγρίοπος
489 Άγριος
490 Αγρίππα
491 Αγρίππας
492 Αγριώνιος
493 Αγροιώ
494 Αγροτέρα
495 Αγρυπνία
496 Άγρων
497 Αγυάη
498 Αγύλαιος
499 Αγύριος
500 Αγύρριος
501 Αγχία
502 Αγχιάλη
503 Αγχίαλος
504 Αγχιβία
505 Αγχιθέα
506 Αγχίθεος
507 Αγχικράτη
508 Αγχικράτης
509 Αγχιμάχη
510 Αγχίμαχος
511 Αγχίμολη
512 Αγχίμολος
513 Αγχινόη
514 Αγχίνοος
515 Άγχιος
516 Αγχίππη
517 Άγχιππος
518 Αγχιπύλη
519 Αγχίπυλος
520 Αγχιρόη
521 Αγχίροος
522 Αγχιρρόη
523 Αγχίση
524 Αγχίσης
526 Άγχουρα
527 Άγχουρος
528 Άγω
529 Αγώνιος
530 Αγωνίππη
531 Αγώνιππος
532 Αγωνίς
533 Άδα
534 Αδαία
535 Αδαίος
536 Αδαλβέρτη
537 Αδαλβέρτος
538 Αδάμ
541 Αδαμαντία
543 Αδαμάντιος
544 Αδάμας
545 Αδάματη
546 Αδάματος
547 Αδάμη
548 Αδαμνάνη
549 Αδαμνάνος
550 Άδας
551 Αδέας
552 Αδείμαντος
553 Αδελαΐς
554 Αδελφή
555 Αδελφός
556 Αἰδέσιος
557 Άδης
558 Αδηφαγία
559 Αδιάντη
560 Αδιάτομος
561 Αδιατόριξ
562 Αδίστα
563 Αδίστας
564 Αδίτη
565 Αδμήτη
566 Άδμητος
567 Άδμων
568 Αδόλφος
569 Αδονάι
570 Αδράστεια
571 Άδραστος
572 Αδριανή
573 Αδριανός
574 Αδύτη
575 Αδώνια
576 Άδωνις
577 Αεθλία
578 Αέθλιος
579 Αειθάλα
580 Αειθαλάς
581 Αειμακάριστος
582 Αειμεσιτεύουσα
583 Αειμνήστη
584 Αείμνηστος
585 Αέλια
586 Αέλιος
587 Αελλήεις
588 Αελλοπόδης
589 Αελλόπους
590 Αελλώ
591 Αερία
592 Αερίας
593 Αερόμορφη
594 Αερόμορφος
595 Αερόπη
596 Αερόπης
597 Αετία
598 Αέτιος
600 Αζαΐς
601 Αζαρία
602 Αζαρίας
603 Αζάς
604 Αζάτ
605 Αζείδα
606 Αζείδης
607 Άζευς
608 Αζήσιος
609 Αζώρ
610 Αηδόνιος
611 Αηδών
612 Αήτης
613 Αἰήτης
614 Άητωρ
615 Αητωραιακός
616 Αθάμας
617 Αθάμβουσα
618 Αθάμβων
619 Αθανάδα
620 Αθανάδας
621 Αθάνας
622 Αθανασία
623 Αθανάσιος
624 Αθάνατος
625 Αθεόνα
626 Αθέρας
627 Αἰθερία
628 Αἰθέριος
629 Αθηδάρα
630 Αθηδάρας
631 Αθηνά
632 Αθηναγόρα
633 Αθηναγόρας
634 Αθήναιος
635 Αθηνίππη
636 Αθήνιππος
637 Αθηνιώτισσα
638 Αθηνογένεια
639 Αθηνογένης
640 Αθηνοδώρα
641 Αθηνόδωρος
642 Αθηνοκλής
643 Αθηνόκριτος
644 Αθηνώ
645 Αθλημένης
646 Αἰθάλης
647 Αθλίας
648 Αθνίππη
649 Αθοσίων
650 Αἴθρα
651 Αθρέ
652 Αθώα
653 Αθώρ
654 Αθώρηκτη
655 Αθώρηκτος
656 Άθως
657 Αία
658 Αιαίη
659 Αιάκη
660 Αιακός
661 Αιανός
662 Αίας
663 Αίγαγρη
664 Αίγαγρος
665 Αιγαία
666 Αιγαίωρα
667 Αιγαίωρος
668 Αιγαλέα
669 Αιγάλεων
670 Αιγάστρη
671 Αίγαστρος
672 Αιγάτη
673 Αίγατος
674 Αίγειρος
675 Αιγέστη
676 Αιγέστης
677 Αιγεύς
678 Αιγέων
679 Αίγη
680 Αιγιάλεια
681 Αιγιαλεύς
682 Αιγίας
683 Αιγίδα
684 Αιγίδας
685 Αιγίλιψ
686 Αίγιλος
687 Αιγίμιος
688 Αίγινα
690 Αίγινος
691 Αίγιος
692 Αιγίσθη
693 Αίγισθος
694 Αιγιστέας
695 Αίγιστος
696 Αιγίων
697 Αίγλη
698 Αίγλων
699 Αιγυπτία
700 Αιγύπτιος
701 Αίγυπτος
702 Αίγων
703 Αϊδανή
704 Αϊδανός
705 Αιδεσία
706 Αιδέσιος
708 Άιδης
709 Αιδός
710 Αιδώ
711 Αϊδωνεύς
712 Αιήτη
713 Αιήτης
714 Αιθάλη
715 Αιθάλης
716 Αίθαν
717 Αιθερία
718 Αιθέριος
719 Αιθίδας
720 Αίθικος
721 Αιθίλλα
722 Αιθιόλας
723 Αιθιοπίς
724 Αιθίοψ
725 Αιθίων
726 Αίθλιος
727 Αίθος
728 Αιθούσα
729 Αιθούσιος
730 Αίθρα
731 Αιθύλλα
732 Αίθων
733 Αιθωνίδη
734 Αικατερίνη
738 Αικατερίνος
739 Αιλία
740 Αίλιος
741 Άιμαν
742 Αιμάνθη
743 Αιμάνθης
744 Αιματούσα
745 Αιμίαλου
746 Αιμιλένια
747 Αιμιλία
748 Αιμιλίνα
749 Αιμίλιος
750 Αιμονία
751 Αιμόνιος
752 Αίμουσα
753 Αίμων
754 Αιναρέτη
755 Αινειάς
756 Αινείας
757 Αινεσιδάμεια
758 Αινεσίδημος
759 Αίνετος
760 Αίνητος
761 Αινία
762 Αινίππη
763 Αινιώνη
764 Αινόμορος
765 Αϊνουρ
766 Άϊντα
767 Αιξ
768 Αίξων
769 Αιολίς
770 Αίολος
771 Αίπυτος
772 Αϊρένα
773 Αιρίν
774 Αιρκώτισσα
775 Αιρώ
776 Αίσακος
777 Αισανίας
778 Αίσαρα
779 Αισημίδα
780 Αισημίδας
781 Αίσηπα
782 Αίσηπος
783 Αισία
784 Αίσιμος
785 Αίσιος
786 Αίστυ
787 Αίστυ
788 Αισυήτη
789 Αισυήτης
790 Αίσυμνος
791 Αίσυπος
792 Αισχίνη
793 Αισχίνης
794 Αισχίων
795 Αισχρηίς
796 Αισχυλίς
797 Αισχύλος
798 Αίσων
799 Αισωπία
801 Αίσωψ
804 Άϊτα
805 Αίτνα
806 Αιτναίος
807 Αιτωλίς
808 Αιτωλός
809 Αιχμίουσα
810 Αιχμοκλής
811 Αιωπίς
812 Αιώρα
813 Ακαδημία
814 Ακάδημος
815 Ακάθιστη
816 Ακάθιστος
817 Ακακαλλίς
818 Ακάκητος
819 Ακακία
820 Ακάκιος
822 Άκακος
823 Ακαλανθίς
824 Ακάλανθος
825 Ακαλλαρίς
826 Ακάμα
827 Ακάμας
828 Ακανθίς
829 Άκανθος
830 Ακαρίων
831 Ακαρνάν
832 Ακαρνανία
833 Ακάστη
834 Άκαστος
835 Ακατάβλητη
836 Ακατάβλητος
837 Ακατάφλεκτη
838 Ακατάφλεκτος
839 Αἰκατερίνη
840 Ακελδαμά
841 Ακέλεια
842 Άκελος
843 Ακεσάνδρα
844 Ακέσανδρος
845 Ακεσίας
846 Ακεσίδας
847 Ακεσίλαος
848 Ακεσίλας
849 Ακεσίμβροτος
850 Άκεσις
851 Ακεστείμη
852 Ακεστείμης
853 Ακεστογένη
854 Ακεστογένης
855 Ακεστοδήμη
856 Ακεστόδημος
857 Ακεστοδότη
858 Ακεστοδότης
859 Ακεστοδώρα
860 Ακεστόδωρος
861 Ακεστόθεμις
862 Ακεστοκρέουσα
863 Ακεστοκρέων
864 Ακεστοκύπρα
865 Ακεστόκυπρος
866 Ακεστομέμφις
867 Ακεστομένη
868 Ακεστομένης
869 Ακέστωρ
870 Ακεσωδύνη
871 Ακεσώδυνος
872 Ακεψεή
873 Ακεψεής
874 Ακεψιμά
875 Ακεψιμάς
876 Ακήραση
877 Ακήρατος
878 Αἰάκης
879 Άκης
880 Ακιδάλια
881 Ακιδάλιος
882 Ακίνδυνη
883 Ακίνδυνος
884 Άκις
885 Ακκαλίς
886 Ακκώ
887 Ακματίδα
888 Ακματίδας
889 Ακμή
890 Ακμονίδας
891 Άκμουσα
892 Άκμων
893 Ακολουθία
894 Ακόλουθος
895 Ακοντεύς
896 Ακόπ
897 Ακουμενός
898 Ακουσιθέα
899 Ακουσίθεος
900 Ακουσιλάα
901 Ακουσίλαος
902 Ακουσιλόχεια
903 Ακουσίλοχος
904 Ακούτιος
905 Ακραγαντίνος
906 Ακράγας
907 Ακραία
908 Ακραίος
909 Ακραιφεύς
910 Ακραιφία
911 Άκρατος
912 Ακρίας
913 Ακρίβη
914 Ακρίβος
915 Ακρισία
916 Ακρίσιος
917 Ακρίτα
918 Ακρίτας
919 Άκριτη
920 Άκριτος
921 Ακριφία
922 Ακρίφιος
923 Ακρόκομος
924 Ακρόνεος
925 Ακρότατος
926 Ακροτελεύτιον
927 Ακροτελεύτιος
928 Άκρων
929 Ακρωτηριανή
930 Ακταία
931 Ακταίος
932 Άκτια
933 Ακτίνας
934 Άκτιος
935 Ακτίς
936 Άκτις
937 Ακτορίς
938 Άκτωρ
939 Ακύλα
940 Ακύλας
942 Αλαλά
943 Αλαλκομένης
944 Αλαμάνος
945 Άλαν
946 Αλάνα
947 Αλανιώτισσα
948 Αλαξάνδρα
949 Αλάσια
950 Αλαστορίδη
951 Αλάστωρ
952 Αλαφούζος
953 Αλβανή
954 Αλβανός
955 Αλβέρτα
956 Αλβέρτος
957 Αλβίνα
958 Αλβίνος
959 Αλδχέλμος
960 Αλέα
961 Αλεβίζος
962 Αλεβίων
963 Αλεγήνωρ
964 Αλεγρία
965 Αλέκα
966 Αλέκος
967 Αλεκτρυών
968 Αλέκτωρ
969 Αλεμίνα
970 Αλένα
971 Αλεξάγγελος
972 Αλεξάνδρα
973 Αλέξανδρος
976 Αλεξάνωρ
977 Αλέξαρχος
978 Αλεξία
979 Αλεξίβια
980 Αλεξίβιος
981 Αλεξίκακη
982 Αλεξίκακος
983 Αλεξικλής
984 Αλεξιμάχη
985 Αλεξίμαχος
986 Αλεξίνικος
987 Αλέξιος
988 Αλεξίππη
989 Αλέξιππος
990 Αλεξιρόη
991 Αλεξιώτισσα
992 Αλέξων
993 Αλεός
994 Αλεπινή
995 Αλεύας
996 Αλέχτορας
997 Αλήθεια
998 Αληθής
999 Αληκτώ
1000 Αλημόνα
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία