Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Θησηΐς
2 Χαλκάορ
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Gwenagwy
7 Nαΐς
8 Wilgefortis
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντίς
32 Αβαρβαρέη
33 Αβάρβαρη
34 Αβαρη
35 Αβαρίνη
36 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
37 Άβαρτη
38 Αβάσιτη
39 Αβασκάντη
40 Αβασκάντιλλα
41 Αββαία
42 Αβδήμουσα
43 Άβδηρα
44 Αβδιηλία
45 Αβερκία
46 Αβερρόη
47 Αβησσυνία
48 Αβία
49 Αβιάθα
50 Αβιανία
51 Αβίαντη
52 Αβίατη
53 Άβιβα
54 Αβιλλία
55 Αβιμελιχίς
56 Αβινιόν
57 Αβλάβεια
58 Αβλαβία
59 Άβληρα
60 Αβλίουσα
61 Αβλωνάκη
62 Αβουδήμη
63 Αβουναία
64 Αβουρνιά
65 Άβρα
66 Αβρααμία
67 Αβραγόρα
68 Αβρετία
69 Αβρικία
70 Αβρίππη
71 Αβροκόμη
72 Αβρονίκη
73 Αβρόντιον
74 Αβροπέδιλη
75 Αβροσύνη
76 Αβροτέλεια
77 Αβρότονον
78 Αβρυλλίς
79 Αβρωνίς
80 Αβρώτη
81 Άβυδη
82 Αγάβη
83 Αγαθαγγέλα
84 Αγαθάγητη
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθίππη
88 Αγαθόβουλη
89 Αγαθοδαίμουσα
90 Αγαθοδώρα
91 Αγαθόκλεια
92 Αγαθονίκη
93 Αγαθοπόδη
94 Αγαθοσθένη
95 Αγαθοστράτη
96 Αγαθυλλίς
97 Αγάθυρνα
98 Αγαθύρση
99 Αγαθωνία
100 Αγαθωνύμη
101 Αγαία
102 Αγάκλεια
103 Αγαλλία
104 Αγαμεμνονίδη
105 Αγαμήδη
106 Αγαμήθη
107 Αγανίκη
108 Αγανίππη
109 Αγαπαία
110 Αγάπη
111 Αγαπηνωρίς
112 Αγαπητή
113 Αγαπτολέμα
114 Αγαρίστη
115 Αγασθένη
116 Αγασία
117 Αγασιδότη
118 Αγασιδώρα
119 Αγασιθέα
120 Αγασίκλεια
121 Αγασικράτη
122 Αγασίππη
123 Αγασιστράτη
124 Αγαστονίκη
125 Αγαστονόη
126 Αγαστοφάνη
127 Αγάστροφη
128 Αγαύη
129 Αγαφάντη
130 Αγγέλα
131 Αγγελία
132 Αγγέλιδα
133 Αγγελική
134 Αγγελίνα
135 Αγγενίδα
136 Αγγερούλα
137 Αγγλία
138 Αγέα
139 Αγελάδα
140 Αγελαΐς
141 Αγέλαστη
142 Αγελέα
143 Αγεμάχη
144 Αγεπόλεια
145 Αγέρωχη
146 Αγεσιμβροτίς
147 Αγεστράτη
148 Αγεύουσα
149 Αγεχόρη
150 Αγηλόχεια
151 Αγημάχη
152 Αγημίδα
153 Αγημώ
154 Αγηνωρίς
155 Αγηπάτρη
156 Αγησάνδρα
157 Αγησαρχίς
158 Αγησία
159 Αγησιδάμη
160 Αγησικράτη
161 Αγησιλεία
162 Αγησιλεία
163 Αγησιλοχίς
164 Αγησιμάχη
165 Αγησιμένη
166 Αγησινόη
167 Αγησιπάτρη
168 Αγησίππη
169 Αγησίροδη
170 Αγησιστράτη
171 Αγησιτέλη
172 Αγησιχόρη
173 Αγήτα
174 Αγία
175 Αγιάσσου
176 Αγιδίππη
177 Αγιδώς
178 Αγιμένη
179 Αγιοδεκτινή
180 Αγιοηλιώτισσα
181 Αγιολούσαινα
182 Αγιούλα
183 Αγιούπα
184 Αγίππη
185 Αγίς
186 Αγκαία
187 Άγκυρα
188 Αγλαέθυρα
189 Αγλαΐα
190 Αγλαΐππη
191 Αγλανθιώ
192 Αγλαοδώρη
193 Αγλαονίκη
194 Αγλαόπη
196 Αγλαοσθένη
197 Αγλάουσα
198 Αγλαοφήμη
199 Άγλαυρος
200 Αγλαώνυμη
201 Αγλαώπις
202 Αἴγλη
203 Αγλωκρίτη
204 Αγλωκύπρα
205 Αγναγόρα
206 Αγνή
208 Αγνίππη
209 Αγνοδίκη
210 Αγνόκλεια
211 Αγοράκλεια
212 Αγορακρίτη
213 Αγοράνασσα
214 Αγοράστη
215 Αγορή
216 Αγορίτσα
217 Αγραία
218 Αγράμπελη
219 Αγράφω
220 Αγρέα
221 Αγρία
222 Αγριδιώτισσα
223 Αγρικόλα
224 Αγριλιώτισσα
225 Αγριόπη
226 Αγρίππα
227 Αγροιώ
228 Αγροτέρα
229 Αγρυπνία
230 Αγυάη
231 Αγχία
232 Αγχιάλη
233 Αγχιβία
234 Αγχιθέα
235 Αγχικράτη
236 Αγχιμάχη
237 Αγχίμολη
238 Αγχινόη
239 Αγχίππη
240 Αγχιπύλη
241 Αγχιρόη
242 Αγχιρρόη
243 Αγχίση
244 Άγχουρα
245 Άγω
246 Αγωνίππη
247 Αγωνίς
248 Άδα
249 Αδαία
250 Αδαλβέρτη
251 Αδαμαντία
253 Αδάματη
254 Αδάμη
255 Αδαμνάνη
256 Αδελαΐς
257 Αδελφή
258 Αδηφαγία
259 Αδιάντη
260 Αδίστα
261 Αδίτη
262 Αδμήτη
263 Αδράστεια
264 Αδριανή
265 Αδύτη
266 Αδώνια
267 Αεθλία
268 Αειθάλα
269 Αειμακάριστος
270 Αειμεσιτεύουσα
271 Αειμνήστη
272 Αέλια
273 Αελλόπους
274 Αελλώ
275 Αερία
276 Αερόμορφη
277 Αερόπη
278 Αετία
279 Αζαΐς
280 Αζαρία
281 Αζείδα
282 Αηδών
283 Αθάμβουσα
284 Αθανάδα
285 Αθανασία
286 Αθεόνα
287 Αἰθερία
288 Αθηδάρα
289 Αθηνά
290 Αθηναγόρα
291 Αθηνίππη
292 Αθηνιώτισσα
293 Αθηνογένεια
294 Αθηνοδώρα
295 Αθηνώ
296 Αθνίππη
297 Αἴθρα
298 Αθώα
299 Αθώρ
300 Αθώρηκτη
301 Αία
302 Αιαίη
303 Αιάκη
304 Αίγαγρη
305 Αιγαία
306 Αιγαίωρα
307 Αιγαλέα
308 Αιγάστρη
309 Αιγάτη
310 Αίγειρος
311 Αιγέστη
312 Αίγη
313 Αιγιάλεια
314 Αιγίδα
315 Αιγίλιψ
316 Αίγινα
318 Αιγίσθη
319 Αίγλη
320 Αιγυπτία
321 Αϊδανή
322 Αιδεσία
323 Αιδός
324 Αιδώ
325 Αιήτη
326 Αιθάλη
327 Αιθερία
328 Αιθίλλα
329 Αιθούσα
330 Αίθρα
331 Αιθύλλα
332 Αιθωνίδη
333 Αικατερίνη
337 Αιλία
338 Αιμάνθη
339 Αιματούσα
340 Αιμίαλου
341 Αιμιλένια
342 Αιμιλία
343 Αιμιλίνα
344 Αιμονία
345 Αίμουσα
346 Αιναρέτη
347 Αινειάς
348 Αινεσιδάμεια
349 Αινία
350 Αινίππη
351 Αινιώνη
352 Άϊντα
353 Αιξ
354 Αιολίς
355 Αϊρένα
356 Αιρίν
357 Αιρκώτισσα
358 Αιρώ
359 Αίσαρα
360 Αισημίδα
361 Αίσηπα
362 Αίστυ
363 Αίστυ
364 Αισυήτη
365 Αισχίνη
366 Αισχρηίς
367 Αισχυλίς
368 Αισωπία
370 Άϊτα
371 Αίτνα
372 Αιτωλίς
373 Αιχμίουσα
374 Αιωπίς
375 Αιώρα
376 Ακαδημία
377 Ακάθιστη
378 Ακακαλλίς
379 Ακακία
380 Ακαλανθίς
381 Ακαλλαρίς
382 Ακάμα
383 Ακανθίς
384 Ακαρνανία
385 Ακάστη
386 Ακατάβλητη
387 Ακατάφλεκτη
388 Αἰκατερίνη
389 Ακελδαμά
390 Ακέλεια
391 Ακεσάνδρα
392 Άκεσις
393 Ακεστείμη
394 Ακεστογένη
395 Ακεστοδότη
396 Ακεστοδώρα
397 Ακεστόθεμις
398 Ακεστοκύπρα
399 Ακεστομέμφις
400 Ακεστομένη
401 Ακεσωδύνη
402 Ακεψεή
403 Ακεψιμά
404 Ακήραση
405 Ακιδάλια
406 Ακίνδυνη
407 Άκις
408 Ακκαλίς
409 Ακκώ
410 Ακματίδα
411 Ακμή
412 Άκμουσα
413 Ακολουθία
414 Ακουσιθέα
415 Ακουσιλάα
416 Ακουσιλόχεια
417 Ακραία
418 Ακραιφία
419 Ακρίβη
420 Ακρισία
421 Ακρίτα
422 Άκριτη
423 Ακροτελεύτιον
424 Ακρωτηριανή
425 Ακταία
426 Άκτια
427 Ακτίς
428 Ακτορίς
429 Ακύλα
430 Αλαλά
431 Αλάνα
432 Αλανιώτισσα
433 Αλαξάνδρα
434 Αλάσια
435 Αλαστορίδη
436 Αλβανή
437 Αλβέρτα
438 Αλβίνα
439 Αλέα
440 Αλεγρία
441 Αλέκα
442 Αλεμίνα
443 Αλένα
444 Αλεξάνδρα
445 Αλεξία
446 Αλεξίβια
447 Αλεξίκακη
448 Αλεξιμάχη
449 Αλεξίππη
450 Αλεξιρόη
451 Αλεξιώτισσα
452 Αλεπινή
453 Αλήθεια
454 Αληκτώ
455 Αλημόνα
456 Αλησία
457 Αλήτη
458 Αληυόνη
459 Αλθαία
460 Αλία
461 Αλιάκμουσα
462 Αλίη
463 Αλιθέρση
464 Αλίκη
465 Αλιμήδη
466 Αλίντα
467 Αλιόπη
468 Άλις
469 Άλισον
470 Αλιφήρα
471 Αλκαθόη
472 Αλκαία
473 Αλκαινέτη
474 Αλκαμένη
475 Αλκάνδρη
476 Αλκάντρα
477 Αλκέτα
478 Άλκη
479 Αλκήνωρ
480 Άλκηστις
481 Αλκιβία
482 Αλκιβιάδη
483 Αλκιδίκη
484 Αλκιθόη
485 Αλκιμάχη
486 Αλκιμέδη
487 Αλκίμη
488 Αλκιμίδη
489 Αλκινόη
490 Αλκιόπη
491 Αλκίππη
493 Αλκίς
494 Αλκισθένη
495 Αλκίφρουσα
496 Αλκμήνη
497 Αλκυών
498 Αλλοιώτισσα
499 Άλμα
500 Αλμαρίνα
501 Αλμπάνα
502 Αλόη
503 Αλοκράτη
504 Αλόπη
505 Αλόχη
506 Αλπίνα
507 Αλσηΐς
508 Αλταία
509 Αλτάνη
510 Άλτη
511 Άλτιμη
512 Αλτίνα
513 Αλύα
514 Αλυάττη
515 Αλυόνα
516 Αλυπία
517 Αλυσία
518 Αλφαία
519 Αλφειά
520 Αλφεσίβοια
521 Άλφια
522 Αλωΐς
523 Αλωνία
524 Αλωομένη
525 Αμαδρυάς
526 Αμαζών
527 Αμάθεια
528 Αμαθούς
529 Αμάλθεια
530 Αμαλία
531 Αμαλιάννα
532 Αμανατία
533 Αμάνδα
534 Αμαρακίς
535 Αμαράνδρα
536 Αμαράνθη
537 Αμαρίλντα
538 Αμαρυλλίς
540 Αμαρυνθίς
541 Αμαστρίνη
542 Αματίτση
543 Αμαυρά
544 Αμβέρσα
545 Αμβροσία
546 Αμεθέα
547 Αμέθυστη
548 Αμεινοκλέα
549 Αμεινοκράτεια
550 Αμέλια
551 Άμεμπτη
552 Αμερίκη
553 Αμερίνη
554 Αμερίσσα
555 Αμέρσια
556 Αμήδη
557 Αμίλκα
558 Αμμία
559 Αμμιανή
560 Αμμουνία
561 Αμμωνά
562 Αμνησία
563 Αμοιβαία
564 Αμοίνη
565 Αμολιανή
566 Αμομφαρέτη
567 Αμπελίς
568 Αμπελοκήπισσα
569 Αμπλία
570 Αμπύκη
571 Αμυγδαλέα
572 Αμυθέα
573 Αμύκη
574 Αμύκλα
575 Αμύλκα
576 Αμυμώνη
577 Αμύντα
578 Αμύρα
579 Αμφιάλη
580 Αμφιάνασσα
581 Αμφιαράη
582 Αμφιδάμα
583 Αμφιδίκη
584 Αμφίδοκη
585 Αμφιθάλεια
586 Αμφιθέα
587 Αμφιθόη
588 Αμφίκλεια
589 Αμφικτυωνίς
590 Αμφιλοχία
591 Αμφιλύκη
592 Αμφίλυτη
593 Αμφιμάχη
594 Αμφιμέδα
595 Αμφιμήδη
596 Αμφινόμη
597 Αμφιρρόη
598 Αμφιρώ
599 Άμφισσα
600 Αμφιτρίτη
601 Αμφιφάνη
602 Αμφιφράδη
603 Αμφιφράδη
604 Αμφιχάρη
605 Αμφιώνη
606 Αμωμη
607 Ανάγκη
608 Αναδυομένη
609 Αναία
610 Αναΐς
611 Αναίτια
612 Αναϊτις
613 Αναλίζα
614 Ανανία
615 Αναξαγόρα
616 Αναξάνδρα
617 Αναξαρέτη
618 Ανάξαρχη
619 Αναξιβία
620 Αναξιμάνδρα
621 Αναξιμένη
622 Αναξίππη
623 Αναξιρρόη
624 Ανάργυρη
625 Άνασσα
626 Αναστασία
627 Αναστέλλα
628 Ανατολή
629 Αναφωνήτρια
630 Άνβη
631 Άνδρεα
632 Ανδριαγόρα
633 Ανδριανή
634 Ανδριάννα
635 Ανδριγούλα
636 Ανδρίππη
637 Ανδρίσκα
638 Ανδρογήθη
639 Ανδροδάιξα
640 Ανδροκύπρα
641 Ανδρομάχη
642 Ανδρομέδα
643 Ανδρομένη
644 Ανδρομήδη
645 Ανδρονίκη
646 Ανδροπελαγία
647 Ανδροσθένη
648 Ανδροφίλη
649 Ανεζίνα
650 Ανειτυλλιανή
651 Ανεκτή
652 Ανέλια
653 Άνελλα
654 Ανεμπόδιστη
655 Άνεμώνη
656 Ανερίνα
657 Ανερίνα
658 Ανέστια
659 Ανησιδώρα
660 Άνθα
661 Άνθεμις
662 Ανθεστηρίς
663 Ανθή
664 Ανθηδόνη
666 Ανθήκλεια
667 Ανθήλεια
668 Ανθήλια
669 Ανθηνίκη
670 Ανθηνίς
671 Άνθιμη
672 Ανθίππη
673 Ανθοδέσμη
674 Ανθοζωή
675 Ανθονίκη
676 Ανθοσμία
677 Ανθρακία
678 Ανία
679 Ανίκητη
680 Ανιμαϊς
681 Ανίνα
682 Ανιοκύπρα
683 Ανίππη
684 Ανίτα
685 Ανμαρί
686 Άνν Μαρί
687 Άννα
689 Ανναγκρέυς
690 Αννακαίτη
691 Ανναλίζα
692 Ανναμπέλα
693 Ανναρέα
694 Ανναστέλλα
695 Αννέζη
696 Αννίβα
697 Αννίνη
698 Άνοιξη
699 Ανουσώ
700 Ανουτσιάτα
701 Άντα
702 Ανταγόρα
703 Ανταία
704 Αντάνδρα
705 Ανταύγη
706 Άντεια
707 Αντελίνα
708 Αντεράστη
709 Αντερώσα
710 Αντζελίνα
711 Αντηνώρη
712 Άντια
713 Αντιάνα
714 Αντιάνειρα
715 Αντιγένη
716 Αντιγόνη
717 Αντιδώρα
718 Αντιδωρίππη
719 Αντίκλεια
720 Αντιλοχίς
721 Αντιμάχη
722 Αντιμήδη
723 Αντινίτισσα
724 Αντινόη
725 Αντιόπη
726 Αντιοχίς
727 Αντίπα
728 Αντιπάτρα
729 Αντιστία
730 Αντίστοιχη
731 Αντιστράτη
732 Άντιφα
733 Αντιφάνη
734 Αντιφάτη
735 Αντιφόνη
736 Αντιφωνήτρια
737 Αντιφώσσα
738 Αντουανέτα
740 Άντρεα
741 Αντωνέττα
742 Αντωνία
743 Αντωνίκη
744 Αντωνίσκη
745 Ανυξιά
746 Ανυσία
747 Ανυσικύπρα
748 Ανυσισθένεια
749 Ανωμερίτισσα
750 Ανώνυμη
751 Άξα
752 Αξίερο
753 Αξίνη
754 Αξιοθέα
755 Αξιόκερσα
756 Αξιονίκη
757 Αξιούσα
758 Αοδεσία
759 Αοιδή
760 Αουρόρα
761 Απατουρία
762 Απείρανδρος
763 Απελλή
764 Απελλίχα
765 Απήμια
766 Απιδανή
767 Απλοδώρα
768 Απολλιναρία
769 Απολλοδήμη
770 Απολλοδότη
771 Απολλοδούρη
772 Απολλοδώρα
773 Απολλοκράτη
774 Απολλοκύπρα
775 Απολλωνία
776 Απολλωνίς
777 Άπονη
778 Αποστολένα
779 Αποστολία
780 Απυμοσύνη
781 Άπφια
782 Αραβέλλα
783 Αραιθυραία
784 Αρακιώτισσα
785 Αραμπέλλα
786 Αράνθια
787 Αραξή
788 Αράπισσα
789 Αράτα
790 Αρατοκύπρα
791 Αράχνη
792 Αρβανίτισσα
793 Άρβηλα
794 Αργά
795 Αργανθώνη
796 Αργεία
797 Αργέλη
798 Αργεντινή
799 Αργήλη
800 Αργία
801 Αργίνη
802 Αργίνουσσα
803 Αργιόπη
804 Αργοναύτη
805 Αργυλεωνις
806 Αργυρά
807 Αργυρίππα
808 Αργυρόθρονη
809 Αργυρότοξη
810 Αργυφίη
811 Αργώ
812 Αρδαλίς
813 Αρεδία
814 Αρέθουσα
816 Αρεία
817 Αρειμάνια
818 Αρείωνας
819 Αρεσαίχμη
820 Αρεσάνδρα
821 Αρεσία
822 Αρεσιγένη
823 Αρεσίππη
824 Αρεστή
825 Άρεστον
826 Αρετή
827 Αρετίππη
828 Αρηβοΐα
829 Αρηγονίς
830 Αρήνη
831 Αρησίππη
832 Αρήτη
833 Άρια
834 Αριάδνη
837 Αριάθνη
838 Αριάνα
839 Αριαράθη
840 Αριαρούλα
841 Αρίβοια
842 Αριγνωτη
843 Αριδάφνη
844 Αριδίκη
845 Αριέλ
846 Αριέτα
847 Αριλιά
848 Αρίμανθη
849 Αριμνηστέα
850 Αρίννα
851 Αρίσα
852 Αρίσβη
853 Αρισταγγέλα
854 Αρισταγόρα
855 Αρισταία
856 Αρισταινέτη
857 Αριστακώ
858 Αριστάνδρα
859 Αρισταρχίς
860 Αριστείδη
861 Αρίστη
862 Αριστιάνα
863 Αριστίνα
864 Αριστιόπη
865 Αριστίππη
866 Αριστόβια
867 Αριστοβούλα
868 Αριστογείτουσα
869 Αριστοδήμη
870 Αριστοδίκη
871 Αριστοθάλεια
872 Αριστοθέα
873 Αριστόκλεια
874 Αριστοκρατία
875 Αριστοκύπρα
876 Αριστομάχη
877 Αριστομένη
878 Αριστομήδη
879 Αριστονίκη
880 Αριστονόη
881 Αριστοτέλεια
882 Αριστοτέχνη
883 Αριστοφάνη
884 Αριστωνύμη
885 Αρίφρουσα
886 Αρκαδία
887 Αρκέα
888 Αρκεσίλα
889 Αρκεσίμη
890 Άρκη
891 Αρκιθάλεια
892 Αρλέτα
893 Αρλίντα
894 Αρμαντίνα
895 Αρμενοκρατούσα
896 Αρμοδία
897 Αρμοθόη
898 Αρμονία
899 Άρνη
900 Αρόα
901 Αροδάφνη
902 Άρπινα
903 Αρριανή
904 Αρριδαία
905 Αρριέττα
906 Αρριχίουσα
907 Αρρύβα
908 Αρσάκη
909 Αρσενία
910 Αρσίνα
911 Αρσινόη
912 Αρσίππη
913 Αρσίτη
914 Άρτα
915 Αρτεμιδώρα
916 Άρτεμις
917 Αρτυμήδη
918 Αρύτη
919 Αρχαγάθη
920 Αρχαγγελιώτισσα
921 Αρχεάνασσα
922 Αρχεδίκη
923 Αρχελάη
924 Αρχεμάχη
925 Αρχεμήδη
926 Αρχενίκη
927 Αρχεόπη
928 Αρχεστράτη
929 Αρχέστροτη
930 Αρχία
931 Αρχιάλα
932 Αρχιάλας
933 Αρχιβία
934 Αρχιδάμη
935 Αρχιδίκη
936 Αρχιλοχίς
937 Αρχιμήδη
938 Αρχίππη
939 Αρχισπορίτισσα
940 Αρχοντία
941 Αρχοντίνα
942 Ασάνω
943 Ασάφεια
944 Άση
945 Ασημίνα
946 Ασημώνη
947 Ασία
948 Ασίη
949 Ασινέθ
950 Ασκλά
951 Ασκληπιάς
952 Ασκληπιγένεια
953 Ασκληπιοδότη
954 Ασκληπιοδώρα
955 Άσκρη
956 Άσπα
957 Ασπασία
958 Ασπιδοχάρμη
959 Ασπραγγέλου
960 Ασπροβουνιώτισσα
961 Ασπροπαναγιά
962 Ασπρούλα
963 Ασσονίδη
964 Αστακίδη
965 Αστάρτη
966 Ασταφις
967 Αστεία
968 Αστερία
969 Αστεριάνα
970 Αστερόειδα
971 Αστερόζα
972 Αστερόπη
973 Αστή
974 Αστηρόπη
975 Αστράδαινα
976 Αστραία
977 Αστράμψυχη
978 Αστρελένα
979 Άστρια
980 Αστρίς
981 Αστροκύπρα
982 Αστυάγη
983 Αστυάλη
984 Αστυάνασσα
985 Αστυβία
986 Αστυδάμεια
987 Αστυκράτεια
988 Άστυλα
989 Αστυλόχεια
990 Αστυμάχη
991 Αστυμέδουσα
992 Αστυνόμη
993 Αστυόχεια
994 Αστυόχη
995 Ασύγκριτη
996 Ασυδία
997 Ασυνέθ
998 Ασυνούλα
999 Ασχολία
1000 Ασωπίς
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία