Εορτές 21 Φεβρουαρίου: Άγιος Σέρβουλος Άγιος Σιρίκιος Βήρα Εριφία Έριφος Σέρβουλη Σιρίκη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανδρέας Άγιος Βερούλιος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Μαξιμιανός Άγιος Σατουρνίνος Άγιος Σεκουνδίνος Άγιος Φελίσιος Άγιος Φουρτουνάτος Όσιος Ανατόλιος Όσιος Τιμόθεος, ο εν Συμβόλοις
1 Άβαβα
2 Άβαβος
3 Αβάδνη
4 Αβάδνης
5 Αβαεοδώρα
6 Αβαζία
7 Αβάζιος
8 Αβαιοδόρα
9 Αβαιόδορος
10 Αβαιόδωρ
11 Αβαιοκρίτη
12 Αβυδηνή
13 Αβυδηνός
14 Άβυδος
15 Αγαθόστρατος
16 Αγαία
17 Αγαίος
18 Αγασία
19 Αγασίας
20 Αγασιδότη
21 Αγασίδοτος
22 Αγασιδώρα
23 Αγασίδωρος
24 Αγασιθέα
25 Αγασιθέμις
26 Αγασίθεος
27 Αγασικράτη
28 Αγασικράτης
29 Αγασιστράτη
30 Αγασίστρατος
31 Αγαστονίκη
32 Αγαστόνικος
33 Αγαστονόη
34 Αγαστόνοος
35 Αγαφάντη
36 Αγάφαντος
37 Αγεδήμη
38 Αγέδημος
39 Αγέλαστη
40 Αγέλαστος
41 Αγηλόχεια
42 Αγήλοχος
43 Αγημάχη
44 Αγήμαχος
45 Αγημίδα
46 Αγημίδας
47 Αγημώ
48 Αγηπάτρη
49 Αγήπατρος
50 Αγησαρχίς
51 Αγησία
52 Αγησίας
53 Αγησιδάμη
54 Αγησίδαμος
55 Αγησικράτη
56 Αγησικράτης
57 Αγησιλεία
58 Αγησιμένη
59 Αγησιμένης
60 Αγησινόη
61 Αγησίνοος
62 Αγησιπάτρη
63 Αγησίπατρος
64 Αγησιστράτη
65 Αγησίστρατος
66 Αγησιτέλη
67 Αγησιτέλης
68 Αγησιχόρη
69 Αγησίχορος
70 Αγήτα
71 Αγήτας
72 Αγιδίππη
73 Αγίδιππος
74 Αγιμένη
75 Αγιμένης
76 Αγίμη
77 Άγιμος
78 Άγκυρα
79 Άγκυρος
80 Αγλαέθυρα
81 Αγλαέθυρος
82 Αγλαΐππη
83 Αγλάιππος
84 Αγλαοδώρη
85 Αγλαόδωρος
86 Αγλαοσθένη
87 Αγλαοσθένης
88 Αγλάουσα
89 Αγλαόφημος
90 Αγλάων
91 Αγλαώνυμη
92 Αγλαώνυμος
93 Αγρικόλα
94 Αγχικράτη
95 Αγχικράτης
96 Άγχουρα
97 Άγχουρος
98 Αιγυπτία
99 Αιγύπτιος
100 Αίγυπτος
101 Αίγων
102 Αιθίοψ
103 Αίθρα
104 Αίθων
105 Αιθωνίδη
106 Αιμονία
107 Αιμόνιος
108 Αίμος
109 Αινεσιδάμεια
110 Αινεσίδημος
111 Αιολίς
112 Αίσων
113 Ακαδημία
114 Ακακία
115 Ακαρνάν
116 Ακαρνανία
117 Ακέστη
118 Ακεστοδώρα
119 Ακεστόδωρος
120 Ακιδάλια
121 Ακιδάλιος
122 Ακραιφεύς
123 Ακραιφία
124 Ακρισία
125 Ακρίτας
126 Ακριφία
127 Ακρίφιος
128 Άκτις
129 Αλέξανδρος
132 Αλεξάνωρ
133 Αλεός
134 Αλημόνα
135 Αλήμων
136 Αλιάκμουσα
137 Αλιάκμων
138 Αλκαθόη
139 Αλκάθοος
140 Αλκαίος
141 Αλκείδης
142 Αλκηστιανός
143 Αλκισθένη
144 Αλκισθένης
145 Αλπίνα
146 Αλπίνος
147 Αλυάττη
148 Αλυάττης
149 Αλφήνος
150 Αλωεύς
151 Αλωΐς
152 Αλωομένη
153 Αλωομένης
154 Αμάθεια
155 Αμαθεύς
156 Αμαθούς
157 Αμαράνθη
158 Αμάρανθος
159 Αμαρυγκεύς
160 Αμαρυνθίς
161 Αμάρυνθος
162 Αμαυρά
163 Αμαυρός
164 Αμερίνη
165 Αμερίνος
166 Αμίλκα
167 Αμίλκας
168 Αμοιβαία
169 Αμοιβεύς
170 Αμπύκη
171 Άμπυξ
172 Αμυθάων
173 Αμύκη
174 Άμυκος
175 Αμύλκα
176 Αμύλκας
177 Αμύμων
178 Αμφίδοκη
179 Άμφισσα
180 Άμφισσος
181 Αμφιφάνη
182 Αμφιφάνης
183 Αμφιφράδη
184 Αμφιφράδης
185 Αμφιφράδη
186 Αναδυομένη
187 Αναδυόμενος
188 Ανδραιμία
189 Ανδρεστίνος
190 Ανδριαγόρα
191 Ανδριαγόρας
192 Ανδρίσκα
193 Ανδρίσκος
194 Ανδρόγεως
195 Ανδρογήθη
196 Ανδρογήθης
197 Ανδρομέδης
198 Ανθηνίς
199 Ανθηνίων
200 Αντεράστη
201 Αντέραστος
202 Αντίστοιχη
203 Αντίστοιχος
204 Αντιστράτη
205 Αντίστρατος
206 Αντιφών
207 Ανυσισθένεια
208 Ανυσισθένης
209 Άπις
210 Απολλοδώρα
211 Απολλοκράτη
212 Απολλοκράτης
213 Άπονη
214 Άπονος
215 Αριστείδης
216 Αρκεσίμη
217 Αρκέσιμος
218 Αρχεστράτη
219 Αρχέστρατος
220 Αρχέστροτη
221 Αρχέστροτος
222 Αρχιάλα
223 Αρχιάλας
224 Αρχιάναξ
225 Αρχιάνασσα
226 Αρχιβία
227 Αρχίβιος
228 Ασσονίδη
229 Άσσος
230 Αστεριάνα
231 Αστυάγη
232 Αστυάγης
233 Αστυάλη
234 Αστύαλος
235 Αυρανέα
236 Αυρανέας
237 Αφαρέα
238 Αφαρεύς
239 Αχαρνέα
240 Αχαρνεύς
241 Αώος
242 Βανέσσα
244 Βέλβινα
245 Βερώνης
246 Ἀβίτη
247 Ἀβίτης
248 Βίτων
249 Βουφάντη
250 Βούφαντος
251 Βρύκη
252 Βρυκλίνη
253 Βρυκλίνης
254 Βρύκων
255 Γαβόκυπρος
256 Γαϊτάνη
257 Γαϊτάνος
258 Γαλάνθη
259 Γαλάνθης
260 Γκίκας
261 Γνησάνθη
262 Γνησάνθης
263 Δαιδάλη
264 Δαίδαλος
265 Δάμυσις
266 Δηλιάς
267 Δηλίας
268 Δημοδόκος
269 Δημοφάντη
270 Δημόφαντος
271 Δημοφών
272 Δημοφώσσα
273 Διδυμάνθη
274 Διδύμανθος
275 Δικαιοβούλη
276 Δικαιόβουλος
277 Δικαιογένης
278 Δικαιοκράτη
279 Δικαιοκράτης
280 Δικαιομένη
281 Δικαιομένης
282 Δικαιονίκα
283 Δικαιονίκης
284 Δικαιοπάτρα
285 Δικαιόπατρος
286 Δικαιοπλούτα
287 Δικαιόπλουτος
288 Δικαιοπόλεια
289 Δικαιόπολις
290 Δικαιρέτα
291 Δικαιρέτης
292 Δισάνθη
293 Δισάνθης
294 Δοξιπάρα
295 Δοξιπάρας
296 Δράπεια
297 Δράπων
298 Δώριππος
299 Ελβίνα
300 Ελβίνος
301 Ελεάνα
302 Ελιξία
303 Ελιξίπορος
304 Ελπικράτη
305 Ελπικράτης
306 Ελπιτύχη
307 Ελπιτύχης
308 Εμπεδοκλής
309 Εξηκίας
310 Επανθοκρίτη
311 Επικούδεια
312 Επικούδειος
313 Επιλάνθανος
314 Επιμανθάνουσα
315 Επιμανθάνων
316 Εραστόκλεια
317 Εραστοκλής
318 Εριάνθη
319 Εριάνθης
320 Ερίνοχος
321 Ερυμάνθη
322 Ευβιόμηδη
323 Ευβιόμηδος
324 Ευέλθουσα
325 Ευθύδημος
326 Ευθύφρουσα
327 Ευθύφρων
328 Ευξάνθη
329 Ευξάνθιος
330 Ευοπτία
331 Ευόπτιος
332 Ευρυμάνθη
333 Ευρυμάνθης
334 Ευφράνθη
335 Ευχάρης
336 Ευχαρίστη
337 Ευχάριστος
338 Ευχηστράτη
339 Έχανθα
340 Έχανθος
341 Ζαρουαντίνης
342 Ζηνίβενδη
343 Ζηνίβενδος
344 Ζηνικέτη
345 Ζηνικέτης
346 Ζηνογένη
347 Ζηνογένης
348 Ζηνοκράτη
349 Ζηνοκράτης
350 Ζηνοκρίτη
351 Ζηνοκρίτης
352 Ζηνομένη
353 Ζηνόμενος
354 Ζωκύπρα
355 Ζώκυπρος
356 Ηγάνθη
357 Ηγάνθης
358 Ηδάνθη
359 Ηδάνθης
360 Ηρίλλα
361 Ήριλλος
362 Ηριλόχεια
363 Ηρίλοχος
364 Ηροδότη
365 Ηρόδοτος
366 Ηροσάνθη
367 Ηροσάνθης
368 Θαλεστρίς
369 Θαλιάνθη
370 Θαλιάνθης
371 Θεάγη
372 Θεάγης
373 Θεία
374 Θελξίοπος
375 Θελξίουσα
376 Θελξιπάτρα
377 Θελξιτέλη
378 Θελξιτέλης
379 Θελξιφάνης
380 Θελξίων
381 Θεόγνις
382 Θεοδάμα
383 Θεοδάμας
384 Θεόπαις
385 Θεοπάτρα
386 Θεοπείθη
387 Θεοπείθης
388 Θεόπλαστη
389 Θεόπλαστος
390 Θέοπος
391 Θεοτέρα
392 Θεοφθεοπόλεια
393 Θεοφθεόπολις
394 Θεοφράντα
395 Θεόφραντος
396 Θεοφράσμουσα
397 Θεοφράσμων
398 Θεόφρουσα
399 Θεοφών
400 Θεοφώσσα
401 Θεοχαρμίδα
402 Θεοχαρμίδας
403 Θεοχρήστη
404 Θεραπναίος
405 Θεράπνη
406 Θέσπις
407 Θεσπρωτίς
408 Θεσπρωτός
409 Θεστάλος
410 Θέστωρ
411 Θηρίκλεια
412 Θηρικλής
413 Θηροδάμα
414 Θηροδάμας
415 Θισβαίος
416 Θόα
417 Θοραία
418 Θοραίος
419 Θόραξ
420 Θόρασσα
421 Θορίκια
422 Θορίκιος
423 Θορίουσα
424 Θορίων
425 Θορύκλεια
426 Θορυκλής
427 Θορυστάρτη
428 Θορύσταρτος
429 Θράκας
430 Θράκη
431 Θρασώ
432 Θράσων
433 Ιάλυσος
434 Ιδαλίας
435 Ίη
436 Ιθυώνη
437 Ιόλας
438 Ιππάνθη
439 Ίππανθος
440 Ιππάφεσις
441 Ιππάφεσις Α
442 Ισάνθης
443 Ισιτύχη
444 Ισιτύχης
445 Ισιφά
446 Ισιφάς
447 Ισιφίλη
448 Ισμηνοδώρα
449 Ισμηνόδωρος
450 Ιφιδάμα
451 Ιφιδάμας
452 Ιφιδίκη
453 Ιφίδικος
454 Ιφιθέα
455 Ιφίθεος
456 Καλημέρα
457 Καλημέρας
458 Καλλικλέα
459 Καλλικλής
460 Καλλιμέδων
461 Καλλίστρατος
462 Κήγορος
463 Κίμων
465 Κινύρα
466 Κινύρας
467 Κλεόθεμις
468 Κληταγόρα
469 Κληταγόρης
470 Κληταρίστα
471 Κλητομάχη
472 Κλητόμαχος
473 Κλητόπωλος
474 Κλητοσθένη
475 Κλητοσθένης
476 Κλητωνύμη
477 Κλητώνυμος
478 Κλήτωρ
479 Κλοάνθη
480 Κλοάνθης
481 Κόροιβα
482 Κρυστάλλης
483 Κρυσταλλία
484 Κύαθος
485 Κυμινάνθη
486 Κυπραγόρα
487 Κυπραγόρας
488 Λαριάδα
489 Λεύκοφρυς
490 Λίβας
491 Λίβιστρος
492 Λυκαία
493 Λυκάνθη
494 Λυσισθένη
495 Λυσισθένης
496 Μάλεβος
497 Ἀμαρυγκείδη
498 Μεδησικάστης
499 Μέλαγχρος
500 Μελάμπους
501 Μέλος
502 Μήδειος
503 Μητροδόξα
504 Μητρόδοξης
505 Μίλος
506 Μίλων
507 Μιλωνία
508 Μνασισθένη
509 Μνασισθένης
510 Μοιρισθένη
511 Μοιρισθένης
512 Μολιόνη
513 Μυρίππη
514 Μύριππος
515 Μυτιλήνη
516 Ἀμφιφράδη
517 Νανά
518 Ναύπακτη
519 Ναύπακτος
520 Ξενοφών
521 Οιναγή
522 Οιναγής
523 Οιναντία
524 Οινάντιος
525 Οινάργη
526 Οίναργος
527 Οινοκλέφη
528 Οινοκλέφης
529 Οινοκράτη
530 Οινοκράτης
531 Οινοτίουσα
532 Οινοτίων
533 Ολιανθίδη
534 Ολιανθίδης
535 Ολόκαλη
536 Ολόκαλος
537 Ολυμπιοδώρα
538 Ούγος
539 Παλαιφάντα
540 Παλάνδα
541 Παλάνδας
542 Πανά
543 Πάφιος
544 Πεισαγόρα
545 Πεισαγόρας
546 Πεισιδίππη
547 Πεισίδιππος
548 Περίβοια
549 Περίβοιος
550 Περιτρέπουσα
551 Περιτρέπων
552 Περίφα
553 Περιφάντα
554 Περίφαντος
555 Περφάντα
556 Πέρφαντος
557 Περφήτης
558 Πηνελόπη
559 Πισίας
560 Πολίοχος
561 Πολυφάντα
562 Πολυφάντας
563 Πραξιφάντα
564 Πραξίφαντος
565 Πριμία
566 Πριμίων
567 Πρισκιανός
568 Προφάντα
569 Πρόφαντος
570 Πτολιπόρθης
571 Πυθαγόρας
572 Ἀρχιάλας
573 Σαπφώ
574 Σειρήν
575 Σεκένδη
576 Σέκενδος
577 Σελβίνα
578 Σιμαίθα
579 Σίμαιθος
580 Στρατία
581 Σφύρα
582 Σφυρομάχη
583 Σφυρόμαχος
584 Σφυρομόκλεια
585 Σφυρομοκλής
586 Σφυροπρησιπύρα
587 Σφύρος
588 Σώσε
589 Σωσιφάντα
590 Σωσίφαντος
591 Σωφάντα
592 Σώφαντος
593 Τεφάντη
594 Τέφαντος
595 Τεφίλη
596 Τέφιλος
597 Τηλεφάνεια
598 Τηλεφάνης
599 Τηλεφάντα
600 Τηλέφαντος
601 Τούρβων
602 Τουρβώσα
603 Υριέας
604 Φερέβοια
605 Φερέβοιος
606 Φιλομένα
607 Φιλομένης
608 Φιλοφάντη
609 Φιλόφαντος
610 Φορμίων
611 Φωκίων
612 Χαριφάνεια
613 Χαριφάνης
614 Χαριφάντα
615 Χαρίφαντος
616 Χαριφήμη
617 Χαρίφημος
618 Χαριφίλη
619 Χαρίφιλος
620 Χαρμοφάντη
621 Χαρμόφαντος
622 Χαρμοφίλη
623 Χαρμόφιλος
624 Χρυσελεφαντίνη
625 Χρυσελεφάντινος
626 Χρυστάλλα
629 Ψαλμαχάρη
630 Ψαλμαχάρης
631 Ωμάρα
632 Ωμάρης
633 Ωραιάνθος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία