Εορτές 24 Απριλίου: Άγιος Αχιλλέας Άγιος Δάναβος Άγιος Δούκας ο Νεομάρτυρας Άγιος Ευτέξιος ο ιερομάρτυρας Άγιος Νέσταβος Άγιος Νέων Άγιος Πασικράτης Αχίλλεια Γοτθία Γότθος Δάναβη Δούκισσα Ευταξία Θαυμαστή Θαυμαστός Οσία Ελισάβετ η Θαυματουργή Πασικράτεια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ίβο του Χάντινγκτονσιρ Όσιος Αλέξιος ο Έγκλειστος Όσιος Σάββας ο εν τω Σπηλαίω Άγιος Βαλεντίων Άγιος Δημήτριος Άγιος Ευσέβιος Άγιος Ηλίας ο Ομολογητής εκ Ρουμανίας Άγιος Λεόντιος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μελίτων Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Νικόλαος που μαρτύρησε στη Μαγνησία Άγιος Σάββας ο Στρατηλάτης, ο Γότθος Άγιος Χριστόφορος Όσιος Θωμάς ο δια Χριστόν Σαλός Όσιος Ιωσήφ ο Ομολογητής εκ Ρουμανίας Όσιος Ξενοφών
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρελέα
14 Χαιρέλεως
15 Χαιρεμάχη
16 Χαιρέμαχος
17 Χαιρέμουσα
18 Χαιρέμων
19 Χαιρεστράτη
20 Χαιρέστρατος
21 Χαιρετισμών
22 Χαιρεφάνης
23 Χαιρέφιλος
24 Χαιρεφών
25 Χαιρημονίς
26 Χαιρήμων
27 Χαιρησίλεως
28 Χαιρίδας
29 Χαιρίων
30 Χαίρων
31 Χαιρώνδας
32 Χαίτων
33 Χακόπ
34 Χαλδαία
35 Χάλεντ
36 Χαλιμά
37 Χαλκάνωρ
38 Χαλκήδων
39 Χαλκίδιος
40 Χαλκιόπη
41 Χαλκίοπος
42 Χαλκοπρατειών
43 Χαλκώδων
44 Χάλκων
45 Χαμ
46 Χαμαϊδή
47 Χαμαιλέαινα
48 Χαμαιλέων
49 Χαμπής
50 Χάος
51 Χαρά
52 Χαραγιώτης
53 Χαραλαμπία
54 Χαράλαμπος
55 Χαραμής
56 Χάραξ
57 Χαρέτης
58 Χαρή
59 Χαρηλένα
60 Χάρης
61 Χαρητίδη
62 Χαρητίδης
63 Χαρητίνος
64 Χαριάδης
65 Χαρίδαμος
66 Χαρίδας
67 Χαρίδημος
68 Χαριζάνης
69 Χαριθέα
70 Χαρίκλεια
71 Χαρικλεύς
72 Χαρίλα
73 Χαρίλαος
74 Χαρίλεια
75 Χαρίλια
76 Χαριλλος
77 Χαριμένης
78 Χαρινάδης
79 Χαρίνος
80 Χαρίξεινος
81 Χαρίππη
82 Χάριππος
83 Χάρις
84 Χαρισάνδρα
85 Χαρίσανδρος
86 Χαρισθένη
87 Χαρισθένης
88 Χαρισία
89 Χαρίσιμη
90 Χαρίσιμος
91 Χαρίσιος
92 Χαρισταύρη
93 Χαρίσταυρος
94 Χαριστή
95 Χαριστός
96 Χαριστράτη
97 Χαρίστρατος
98 Χαριτάδη
99 Χαριτόδημος
100 Χαριτάδης
101 Χαριτείδαη
102 Χαριτείδαος
103 Χαριτέλεια
104 Χαριτέλης
105 Χαριτέρπη
106 Χαριτέρπης
107 Χαρίτεχνη
108 Χαριτήσια
109 Χαριτίμη
110 Χαρίτιμος
111 Χαριτοβλέφαρος
112 Χαριτοδήμη
113 Χαριτόδημος
114 Χαριτοδότη
115 Χαριτοδότης
116 Χαριτόκλεια
117 Χαριτοκλής
118 Χαριτήσιος
119 Χαρίτυλα
120 Χαρίτυλος
121 Χαριτώ
122 Χαριτωμένη
123 Χαριτωμένος
124 Χαρίτων
125 Χαριτώνυμη
126 Χαριτώνυμος
127 Χαριφάνεια
128 Χαριφάνης
129 Χαριφάντα
130 Χαρίφαντος
131 Χαριφήμη
132 Χαρίφημος
133 Χαριφίλη
134 Χαρίφιλος
135 Χαρίων
136 Χαρλάμω
137 Χάρμανδος
138 Χαρμαντίδης
139 Χαρμίδης
140 Χαρμίνος
141 Χάρμιον
142 Χάρμιππος
143 Χάρμις
144 Χαρμιώνη
145 Χαρμόλαος
146 Χάρμος
147 Χαρμοφάντη
148 Χαρμόφαντος
149 Χαρμοφίλη
150 Χαρμόφιλος
151 Χαροιάδης
152 Χαροπίς
153 Χάρου
154 Χαρουτιούν
155 Χαρουτούν
156 Χάροψ
157 Χαρίστρατος
158 Χαρίστρατος
159 Χάρτας
160 Χαρίτεχνος
161 Χαρτοφίλης
162 Χαρίτυλος
163 Χάρυβδις
164 Χάρων
165 Χαρώνδας
166 Χασάν
167 Χασδαί
168 Χειλάς
169 Χείλων
170 Χειλωνίς
171 Χειλωνίς
172 Χείμων
173 Χεϊνε
174 Χειρίμαχος
175 Χειροκράτης
176 Χειρόσοφος
177 Χείρων
178 Χεκράτεια
179 Χέλγκα
180 Χέλεν
181 Χέλενα
182 Χελιδόνοος
183 Χελιδών
184 Χέλκα
185 Χελώνη
186 Χελώνης
187 Χερουβείμ
188 Χερουβειμία
189 Χερσίας
190 Χερσιδάμας
191 Χερσίδαμος
192 Χερσικράτη
193 Χερσικράτης
194 Χέρσις
195 Χερσίφρων
196 Χήρα
197 Χήρος
198 Χθονία
199 Χθόνια
200 Χθόνιος
201 Χθονοφύλη
202 Χθονόφυλος
203 Χιλάς
204 Χίλδα
205 Χίλεος
206 Χιλιονοματούσα
207 Χίμαιρα
208 Χιόνης
209 Χιονία
210 Χιτοπούλα
211 Χίων
212 Χλόη
213 Χλόης
214 Χλωρίς
215 Χοβίκ
216 Χοβνάν
217 Χοζοβιώτισσα
218 Χοιρίλος
219 Χοιρίνη
220 Χορέν
221 Χορηγίς
222 Χορηγίων
223 Χόρχε
224 Χουδίουσα
225 Χουδίων
227 Χουλελαίος
228 Χουρμούζιος
229 Χρεμαία
230 Χρεμαίος
231 Χρηστέλλα
232 Χρήστη
233 Χρηστίνα
234 Χρηστίνος
235 Χρηστόγιαννος
236 Χρηστόδημος
237 Χρηστόδωρος
238 Χρηστομανώλης
239 Χρηστοπανάγος
240 Χρήστος
241 Χρίστα
242 Χρισταλένα
243 Χρισταλένη
244 Χριστάλλα
247 Χριστευάγγελος
248 Χρίστια
249 Χριστιάνα
250 Χριστιανή
251 Χριστιάννα
252 Χριστιανός
253 Χριστιγιάννης
254 Χριστίνα
255 Χριστίνος
256 Χριστοβάκης
257 Χριστοβαλάντη
258 Χριστοβαλάντης
259 Χριστόδημος
260 Χριστοδούλα
261 Χριστόδουλος
262 Χριστόδωρος
263 Χριστοθέα
264 Χριστόθεος
265 Χριστολουκάς
266 Χριστομάριος
267 Χριστός
272 Χρίστος
273 Χριστούλα
274 Χριστοφίλη
275 Χριστοφιλία
276 Χριστοφόρα
277 Χριστόφορος
278 Χριστοφύλλη
279 Χριστώνυμη
280 Χριστώνυμος
281 Χριψιμέ
282 Χρομία
283 Χρόμιος
284 Χρόμων
285 Χρονία
286 Χρόνιος
287 Χρσόρθρος
288 Χρυσαίμιλη
289 Χρυσαλένα
290 Χρυσαλλίς
291 Χρύσαλλος
292 Χρυσάμαξος
293 Χρυσανδρέας
294 Χρυσάνθιος
295 Χρυσανθίς
296 Χρυσάννα
297 Χρυσάριον
298 Χρυσαυγή
299 Χρυσάφιος
300 Χρυσαφίς
301 Χρυσαφίτισσα
302 Χρυσάωρ
303 Χρυσελεφαντίνη
304 Χρυσελεφάντινος
305 Χρυσελίνα
306 Χρυσέμιλη
307 Χρύσερμος
308 Χρυσεύη
309 Χρύση
310 Χρυσηλία
311 Χρυσήλιος
312 Χρύσης
313 Χρύσιλλα
314 Χρύσιλλος
315 Χρυσίνος
316 Χρυσίππη
317 Χρύσιππος
318 Χρυσιστίνα
319 Χρυσοβαλάντη
320 Χρυσοβαλάντης
321 Χρυσοβαλεντίνα
322 Χρυσοβέργης
323 Χρυσογαλούσα
324 Χρυσογένεια
325 Χρυσογέρακας
326 Χρυσογερακίνα
327 Χρυσογόνη
328 Χρυσόγονος
329 Χρυσοδαφνιώτισσα
330 Χρυσοθέα
331 Χρυσόθεμις
332 Χρυσοκαστριώτισσα
333 Χρυσοκελλαριά
334 Χρυσοκόμης
335 Χρυσολέων
336 Χρυσομάλλη
337 Χρυσομαρία
338 Χρυσομέλια
339 Χρυσομέλιος
340 Χρυσομήλα
341 Χρυσόνθεμις
342 Χρυσοπέλεια
343 Χρυσοπηγή
344 Χρυσοπλόκη
345 Χρυσοπλόκος
346 Χρυσόρθρη
347 Χρύσορθρος
348 Χρυσορροία
349 Χρυσοσθένη
350 Χρυσοσθένης
351 Χρυσοσκαλίτισσα
352 Χρυσοστόμη
353 Χρυσόστομος
354 Χρυσοσωτηρία
355 Χρυσοσώτηρος
356 Χρυσοτέλεια
357 Χρυσοτέλειος
358 Χρυσούλα
359 Χρύσπα
360 Χρυστάλλα
363 Χρυσταλλένη
364 Χρυσταλλία
365 Χρυστέλλα
366 Χρυστοδούλα
367 Χτήσιος
368 Χτήσιππος
369 Χτιμένη
370 Χυτούλα
371 Χύτρος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία