Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρελέα
14 Χαιρέλεως
15 Χαιρεμάχη
16 Χαιρέμαχος
17 Χαιρέμουσα
18 Χαιρέμων
19 Χαιρεστράτη
20 Χαιρέστρατος
21 Χαιρετισμών
22 Χαιρεφάνης
23 Χαιρέφιλος
24 Χαιρεφών
25 Χαιρημονίς
26 Χαιρήμων
27 Χαιρησίλεως
28 Χαιρίδας
29 Χαιρίων
30 Χαίρων
31 Χαιρώνδας
32 Χαίτων
33 Χακόπ
34 Χαλδαία
35 Χάλεντ
36 Χαλιμά
37 Χαλκάνωρ
38 Χαλκήδων
39 Χαλκίδιος
40 Χαλκιόπη
41 Χαλκίοπος
42 Χαλκοπρατειών
43 Χαλκώδων
44 Χάλκων
45 Χαμ
46 Χαμαϊδή
47 Χαμαιλέαινα
48 Χαμαιλέων
49 Χαμπής
50 Χάος
51 Χαρά
52 Χαραγιώτης
53 Χαραλαμπία
54 Χαράλαμπος
55 Χαραμής
56 Χάραξ
57 Χαρέτης
58 Χαρή
59 Χαρηλένα
60 Χάρης
61 Χαρητίδη
62 Χαρητίδης
63 Χαρητίνος
64 Χαριάδης
65 Χαρίδαμος
66 Χαρίδας
67 Χαρίδημος
68 Χαριζάνης
69 Χαριθέα
70 Χαρίκλεια
71 Χαρικλεύς
72 Χαρίλα
73 Χαρίλαος
74 Χαρίλεια
75 Χαρίλια
76 Χαριλλος
77 Χαριμένης
78 Χαρινάδης
79 Χαρίνος
80 Χαρίξεινος
81 Χαρίππη
82 Χάριππος
83 Χάρις
84 Χαρισάνδρα
85 Χαρίσανδρος
86 Χαρισθένη
87 Χαρισθένης
88 Χαρισία
89 Χαρίσιμη
90 Χαρίσιμος
91 Χαρίσιος
92 Χαρισταύρη
93 Χαρίσταυρος
94 Χαριστή
95 Χαριστός
96 Χαριστράτη
97 Χαρίστρατος
98 Χαριτάδη
99 Χαριτόδημος
100 Χαριτάδης
101 Χαριτείδαη
102 Χαριτείδαος
103 Χαριτέλεια
104 Χαριτέλης
105 Χαριτέρπη
106 Χαριτέρπης
107 Χαρίτεχνη
108 Χαριτήσια
109 Χαριτίμη
110 Χαρίτιμος
111 Χαριτοβλέφαρος
112 Χαριτοδήμη
113 Χαριτόδημος
114 Χαριτοδότη
115 Χαριτοδότης
116 Χαριτόκλεια
117 Χαριτοκλής
118 Χαριτήσιος
119 Χαρίτυλα
120 Χαρίτυλος
121 Χαριτώ
122 Χαριτωμένη
123 Χαριτωμένος
124 Χαρίτων
125 Χαριτώνυμη
126 Χαριτώνυμος
127 Χαριφάνεια
128 Χαριφάνης
129 Χαριφάντα
130 Χαρίφαντος
131 Χαριφήμη
132 Χαρίφημος
133 Χαριφίλη
134 Χαρίφιλος
135 Χαρίων
136 Χαρλάμω
137 Χάρμανδος
138 Χαρμαντίδης
139 Χαρμίδης
140 Χαρμίνος
141 Χάρμιον
142 Χάρμιππος
143 Χάρμις
144 Χαρμιώνη
145 Χαρμόλαος
146 Χάρμος
147 Χαρμοφάντη
148 Χαρμόφαντος
149 Χαρμοφίλη
150 Χαρμόφιλος
151 Χαροιάδης
152 Χαροπίς
153 Χάρου
154 Χαρουτιούν
155 Χαρουτούν
156 Χάροψ
157 Χαρίστρατος
158 Χαρίστρατος
159 Χάρτας
160 Χαρίτεχνος
161 Χαρτοφίλης
162 Χαρίτυλος
163 Χάρυβδις
164 Χάρων
165 Χαρώνδας
166 Χασάν
167 Χασδαί
168 Χειλάς
169 Χείλων
170 Χειλωνίς
171 Χειλωνίς
172 Χείμων
173 Χεϊνε
174 Χειρίμαχος
175 Χειροκράτης
176 Χειρόσοφος
177 Χείρων
178 Χεκράτεια
179 Χέλγκα
180 Χέλεν
181 Χέλενα
182 Χελιδόνοος
183 Χελιδών
184 Χέλκα
185 Χελώνη
186 Χελώνης
187 Χερουβείμ
188 Χερουβειμία
189 Χερσίας
190 Χερσιδάμας
191 Χερσίδαμος
192 Χερσικράτη
193 Χερσικράτης
194 Χέρσις
195 Χερσίφρων
196 Χήρα
197 Χήρος
198 Χθονία
199 Χθόνια
200 Χθόνιος
201 Χθονοφύλη
202 Χθονόφυλος
203 Χιλάς
204 Χίλδα
205 Χίλεος
206 Χιλιονοματούσα
207 Χίμαιρα
208 Χιόνης
209 Χιονία
210 Χιτοπούλα
211 Χίων
212 Χλόη
213 Χλόης
214 Χλωρεύς
215 Χλωρίς
216 Χοβίκ
217 Χοβνάν
218 Χοζοβιώτισσα
219 Χοιρίλος
220 Χοιρίνη
221 Χορέν
222 Χορηγίς
223 Χορηγίων
224 Χόρχε
225 Χουδίουσα
226 Χουδίων
228 Χουλελαίος
229 Χουρμούζιος
230 Χρεμαία
231 Χρεμαίος
232 Χρηστέλλα
233 Χρήστη
234 Χρηστίνα
235 Χρηστίνος
236 Χρηστόγιαννος
237 Χρηστόδημος
238 Χρηστόδωρος
239 Χρηστομανώλης
240 Χρηστοπανάγος
241 Χρήστος
242 Χρίστα
243 Χρισταλένα
244 Χρισταλένη
245 Χριστάλλα
248 Χριστευάγγελος
249 Χρίστια
250 Χριστιάνα
251 Χριστιανή
252 Χριστιάννα
253 Χριστιανός
254 Χριστιγιάννης
255 Χριστίνα
256 Χριστίνος
257 Χριστοβάκης
258 Χριστοβαλάντη
259 Χριστοβαλάντης
260 Χριστόδημος
261 Χριστοδούλα
262 Χριστόδουλος
263 Χριστόδωρος
264 Χριστοθέα
265 Χριστόθεος
266 Χριστολουκάς
267 Χριστομάριος
268 Χριστός
273 Χρίστος
274 Χριστούλα
275 Χριστοφίλη
276 Χριστοφιλία
277 Χριστοφόρα
278 Χριστόφορος
279 Χριστοφύλλη
280 Χριστώνυμη
281 Χριστώνυμος
282 Χριψιμέ
283 Χρομία
284 Χρόμιος
285 Χρόμων
286 Χρονία
287 Χρόνιος
288 Χρσόρθρος
289 Χρυσαίμιλη
290 Χρυσαλένα
291 Χρυσαλλίς
292 Χρύσαλλος
293 Χρυσάμαξος
294 Χρυσανδρέας
295 Χρυσάνθιος
296 Χρυσανθίς
297 Χρυσάννα
298 Χρυσάριον
299 Χρυσαυγή
300 Χρυσάφιος
301 Χρυσαφίς
302 Χρυσαφίτισσα
303 Χρυσάωρ
304 Χρυσελεφαντίνη
305 Χρυσελεφάντινος
306 Χρυσελίνα
307 Χρυσέμιλη
308 Χρύσερμος
309 Χρυσεύη
310 Χρύση
311 Χρυσηλία
312 Χρυσήλιος
313 Χρύσης
314 Χρύσιλλα
315 Χρύσιλλος
316 Χρυσίνος
317 Χρυσίππη
318 Χρύσιππος
319 Χρυσιστίνα
320 Χρυσοβαλάντη
321 Χρυσοβαλάντης
322 Χρυσοβαλεντίνα
323 Χρυσοβέργης
324 Χρυσογαλούσα
325 Χρυσογένεια
326 Χρυσογέρακας
327 Χρυσογερακίνα
328 Χρυσογόνη
329 Χρυσόγονος
330 Χρυσοδαφνιώτισσα
331 Χρυσοθέα
332 Χρυσόθεμις
333 Χρυσοκαστριώτισσα
334 Χρυσοκελλαριά
335 Χρυσοκόμης
336 Χρυσολέων
337 Χρυσομάλλη
338 Χρυσομαρία
339 Χρυσομέλια
340 Χρυσομέλιος
341 Χρυσομήλα
342 Χρυσόνθεμις
343 Χρυσοπέλεια
344 Χρυσοπηγή
345 Χρυσοπλόκη
346 Χρυσοπλόκος
347 Χρυσόρθρη
348 Χρύσορθρος
349 Χρυσορροία
350 Χρυσοσθένη
351 Χρυσοσθένης
352 Χρυσοσκαλίτισσα
353 Χρυσοστόμη
354 Χρυσόστομος
355 Χρυσοσωτηρία
356 Χρυσοσώτηρος
357 Χρυσοτέλεια
358 Χρυσοτέλειος
359 Χρυσούλα
360 Χρύσπα
361 Χρυστάλλα
364 Χρυσταλλένη
365 Χρυσταλλία
366 Χρυστέλλα
367 Χρυστοδούλα
368 Χτήσιος
369 Χτήσιππος
370 Χτιμένη
371 Χυτούλα
372 Χύτρος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία