Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνη
58 Σαλομπτίνος
59 Σαλπία
60 Σαλπίων
61 Σαλύνθιος
62 Σαλώμη
63 Σάλων
64 Σαλώνη
65 Σαλωνίνα
66 Σαμακιώτισσα
67 Σαμάνθα
68 Σάμβας
69 Σαμβαύλας
70 Σαμέας
71 Σαμενθα
72 Σαμία
73 Σάμιππος
74 Σαμιρ
75 Σαμμίας
76 Σαμόλας
77 Σάμορνα
78 Σάμορνος
79 Σαμου
80 Σαμουήλ
81 Σαμουηλία
82 Σαμπατή
83 Σαμπατής
84 Σαμπρίνα
85 Σαμψαία
86 Σαμψών
87 Σάμων
88 Σαμώνια
89 Σαναχάριβος
90 Σάνδακος
91 Σάνδης
92 Σάνδοκος
93 Σάνδρα
94 Σανδώκης
95 Σάνδων
96 Σαννίων
97 Σαννυρίων
98 Σάντα
99 Σαντιάνα
100 Σαντορίνη
101 Σαντορίνος
102 Σάντρα
103 Σάντρη
104 Σάντυ
105 Σαούλ
106 Σάουλα
107 Σαπρίκιος
108 Σαπφειρη
109 Σάπφιρα
110 Σαπφίων
111 Σαπφώ
112 Σάραμβος
113 Σαραντία
114 Σαράντος
115 Σαραπάβων
116 Σαραφθία
117 Σαραφιανός
118 Σαρβήλος
119 Σαρδανάπαλη
120 Σαρδανάπαλος
123 Σαριμπάλα
124 Σαρκίς
125 Σαρματία
126 Σαρμάτιος
128 Σαρμπέλ
129 Σαρμπέλα
130 Σαρντούλα
131 Σαρπηδόνα
132 Σαρπηδών
133 Σάρρα
134 Σαρρής
135 Σάρυσι
136 Σάρων
137 Σάσα
138 Σασάνης
139 Σατανάς
140 Σάτνιος
141 Σάτος
142 Σατουρνίλα
143 Σατουρνίλος
144 Σατουρνίνα
145 Σατουρνίνος
146 Σατύρα
147 Σάτυρος
148 Σαύλος 
149 Σαυρίας
150 Σαφείρο
151 Σαώ
152 Σάων
153 Σβενεβοία
154 Σβετλάνα
155 Σγουρή
156 Σγούρος
157 Σεβά
158 Σεβάν
159 Σεβαστή
160 Σεβαστιάννα
161 Σεβαστίνα
162 Σεβαστίνος
163 Σεβαστός
166 Σέβη
167 Σεβήρα
168 Σεβήρος
169 Σεβίλλη
170 Σέβος
171 Σεβρός
172 Σεθ
173 Σεθών
174 Σειλήνη
175 Σειληνός
176 Σεϊμβλά
177 Σεϊμβλάς
178 Σειρήν
179 Σείριος
180 Σεκένδη
181 Σέκενδος
182 Σεκλίνη
183 Σεκλίνης
184 Σεκούνδα
185 Σεκούνδος
186 Σελάνη
187 Σελβίνα
188 Σελεάδας
189 Σελευκεία
190 Σέλευκος
191 Σελήνη
192 Σελήνιος
193 Σελληνιάδα
194 Σέλλος
195 Σελντα
196 Σεμέλη
197 Σεμέλης
198 Σεμιρα
199 Σέμνη
200 Σέμνος
201 Σεμπαστιαν
202 Σέμπι
203 Σενατόρα
204 Σενάτωρ
205 Σενέκας
206 Σένθης
207 Σενούθιος
208 Σενουφία
209 Σενούφιος
210 Σεντα
211 Σενώχ
213 Σέξτιος
214 Σέξτος
215 Σεπτεμβριανή
216 Σεπτεμίνα
217 Σεπτεμίνος
218 Σεραπία
219 Σεραπίων
220 Σεραφείμ
221 Σεραφειμία
222 Σερβάτα
223 Σερβάτος
224 Σέρβουλη
225 Σέρβουλος
226 Σεργία
227 Σέργιος
229 Σερεμέτης
230 Σερέτης
231 Σέριδος
232 Σερίνος
233 Σερούχ
234 Σερρα
235 Σερτωρία
236 Σερτώριος
237 Σέση
238 Σετσιλ
239 Σεύθης
240 Σεφώρα
241 Σηθ
242 Σήθι
243 Σήθος
244 Σημ
245 Σημέλα
246 Σήραμβος
247 Σηφογιώργης
248 Σθενέβοια
249 Σθενέβοιος
250 Σθενέλη
251 Σθένελος
252 Σθενίππη
253 Σθένιππος
254 Σθενοδάμεια
255 Σθενόδαμος
256 Σία
257 Σιακε
258 Σιαλής
259 Σιαμεριαν
260 Σιάννα
261 Σιάτης
262 Σίβα
263 Σιβηρός
264 Σίβυλ
265 Σίβυλλα
266 Σιβύρτιος
267 Σιγή
268 Σιγητζάς
269 Σιγισμούνδη
270 Σιγισμούνδος
271 Σιδερή
272 Σιδέρης
273 Σίδη
274 Σιήλα
275 Σίθων
276 Σικέλη
277 Σικελία
278 Σίκινος
279 Σικυλλίας
280 Σίλα
281 Σιλανίων
282 Σιλανογένη
283 Σιλανογένης
284 Σιλανοδίκη
285 Σιλανόδικος
286 Σιλανοδότη
287 Σιλανόδοτος
288 Σιλανοκράτη
289 Σιλανοκράτης
290 Σιλανός
291 Σιλβάνα
292 Σιλβάνος
293 Σιλβέστρα
294 Σιλβέστρος
297 Σιλένα
298 Σιληνός
299 Σίλια
300 Σιλίκιος
301 Σίλλαξ
302 Σίλλος
303 Σιμάγγελος
304 Σιμαίθα
305 Σίμαιθος
306 Σιμάριστος
307 Σίμη
308 Σιμιαθή
309 Σιμιαθής
310 Σιμίτριος
311 Σιμίχη
312 Σιμμίας
313 Σιμμίχη
314 Σιμοείσιος
315 Σίμος
316 Σιμπέλ
317 Σιμπλικία
318 Σιμπλίκιος
319 Σιμύλος
320 Σίμων
321 Σιμώνη
322 Σινάν
323 Σίνθια
324 Σινίουσα
325 Σίνις
326 Σινόη
327 Σίνων
328 Σινωνίς
329 Σινωπεύς
330 Σινώπη
331 Σιός
332 Σίπυλος
333 Σιραρπή
334 Σιρίκη
335 Σιρίκιος
336 Σιρματένια
337 Σιρούη
338 Σίρωμος
339 Σίρων
340 Σισίνια
341 Σισίνιος
342 Σίσσυ
343 Σισύρβη
344 Σισύρβης
345 Σίσυφος
346 Σισώη
347 Σισώης
348 Σιτζιφρίδης
349 Σίτσα
350 Σιώ
352 Σιωνία
353 Σιώνιος
354 Σκαίη
355 Σκαίος
356 Σκαμάνδρα
357 Σκαμανδρῶναξ
358 Σκαμανδροδίκη
359 Σκαμανδροδίκης
360 Σκάμανδρος
361 Σκαμανδροτίμα
362 Σκαμανδρότιμος
363 Σκαμανδροφίλη
364 Σκαμανδρόφιλος
365 Σκαμανδρώνασσα
366 Σκαμανδρώνυμη
367 Σκαμανδρώνυμος
368 Σκάμων
369 Σκαριφιδας
370 Σκαρλάτη
371 Σκαρλάτος
372 Σκελλίας
373 Σκερδιλαϊδας
374 Σκευοφύλακας
375 Σκέφρος
376 Σκιαδενή
377 Σκιαδενός
378 Σκιάθος
379 Σκιούρια
380 Σκιούριος
381 Σκιπίουσα
382 Σκιπίων
383 Σκίρος
384 Σκίρωνας
385 Σκιρώνδας
386 Σκιρωνίδη
387 Σκιρωνίδης
388 Σκίτων
389 Σκιώνη
390 Σκλαβούνος
391 Σκόνδρα
392 Σκόπας
393 Σκοπελιανός
394 Σκοπιότισσα
395 Σκορδα
396 Σκοτία
397 Σκότιος
398 Σκύθης
399 Σκύλαξ
400 Σκύλλα
401 Σκυλλαίος
402 Σκύλλις
403 Σκύμνος
404 Σκύριος
405 Σκώλος
406 Σλάβος
407 Σμαράγδα
408 Σμάραγδος
410 Σμερδίης
411 Σμίκρη
412 Σμικρίων
413 Σμικύθης
414 Σμίλης
415 Σμινδυρίδης
416 Σμιχιάς
417 Σμύρνα
418 Σοβιετία
419 Σοίριζα
420 Σολέβ
421 Σολομών
423 Σολομωνή
424 Σολομωντία
425 Σολοχία
426 Σολόχων
427 Σολωμός
428 Σόλων
429 Σολωνεία
430 Σομμαρίτα
431 Σόνια
432 Σονιλα
433 Σόος
434 Σοράγια
435 Σόσσιος
436 Σότι
437 Σοτομβριανή
438 Σου
439 Σουηρίλλας
440 Σουητώνιος
441 Σούκιος
442 Σούλα
443 Σουλιμας
444 Σουλπικία
445 Σουλπίκιος
446 Σουλτάνα
447 Σουλτάνος
448 Σουμανίτις
449 Σουμέλα
450 Σουμελάς
451 Σουναι
452 Σουράνα
453 Σουρέν
454 Σουρτοκάλη
455 Σους
456 Σουσάννα
457 Σουσάννας
458 Σουσαρίων
459 Σουσού
460 Σοφαίνετος
461 Σοφία
462 Σοφιανή
463 Σοφιάννα
464 Σοφιανός
465 Σοφιλένια
466 Σοφίλια
467 Σοφιλίζα
468 Σόφιλος
469 Σοφιλύδια
470 Σοφόκλεια
471 Σοφοκλής
472 Σοφονία
473 Σοφονίας
474 Σοφός
475 Σόφων
476 Σπάθης
477 Σπανός
478 Σπαράδοκος
479 Σπάρτη
480 Σπάρτων
481 Σπασης
482 Σπειώ
483 Σπειωτηθύς
484 Σπένσερ
485 Σπεράντζα
486 Σπεράτα
487 Σπεράτος
488 Σπερθίας
489 Σπερμεία
490 Σπερμείος
491 Σπεύσιππος
492 Σπήλια
493 Σπηλιοπαναγιώτης
494 Σπήλιος
495 Σπίνθαρος
496 Σπίτταλος
497 Σπόρια
498 Σπόριος
499 Σπυρααντώνης
500 Σπυραβάγγελος
501 Σπυράγγελος
502 Σπυρανδρέας
503 Σπυράννα
504 Σπυραντώνης
505 Σπυραριστείδης
506 Σπυρίδων
507 Σπυριδώνα
508 Σπυρογεράσιμος
509 Σπυρογεώργιος
510 Σπυρογιάννης
511 Σπυροδημήτριος
512 Σπυρολιάς
513 Σπυρομήλιος
514 Σπυρονικόλαος
515 Σπυροφάνης
516 Σρύαλος
517 Σταγών
518 Σταδιεύς
519 Σταδμέας
520 Στάθης
521 Σταϊκη
522 Στάικος
523 Στάλα
524 Σταλαιμένης
525 Στάλιν
526 Σταλίνα
527 Σταλλη
528 Σταμαλίνα
529 Σταματέλα
530 Σταματέλος
531 Σταματία
532 Σταματίκη
533 Σταματίνα
534 Σταματίνος
535 Σταμάτιος
536 Σταμέλα
537 Σταμέλης
538 Στάμος
539 Σταμουδα
540 Σταμούλα
541 Σταμούλης
542 Στάμπολης
543 Σταμώ
544 Στάνκα
545 Στάντης
546 Στας
547 Στάσα
548 Στασάνωρ
549 Στασέας
550 Στασία
551 Στασικύπρα
552 Στασίκυπρος
553 Στασινή
554 Στασίνος
555 Στασούλα
556 Στατείρα
557 Σταυραγγελία
558 Σταυραντώνιος
559 Σταύρη
560 Σταυριάνθη
561 Σταυριάννα
562 Σταυριλένα
563 Σταυροθέα
564 Σταυρόθεος
565 Σταυρονικόλας
566 Σταύρος
568 Στάφυλος
569 Στέβη
570 Στεκούλα
571 Στελιάνα
572 Στέλιος
573 Στέλλα
574 Στελλίνα
575 Στένια
576 Στεντορίς
577 Στέντωρ
578 Στεπάν
579 Στεργία
580 Στεργιακούλα
581 Στεργιακούλης
582 Στεργιάνα
583 Στεργιάνης
584 Στέργιος
585 Στεριανή
586 Στερκώτης
587 Στερόπη
588 Στερόπης
589 Στεφανηφορεύς
590 Στεφανηφορία
591 Στεφανία
592 Στέφανος
593 Στήβεν
594 Στησαγόρας
595 Στήσανδρος
596 Στησάνωρ
597 Στησήνωρ
598 Στησικλής
599 Στησίλαος
600 Στησίμβροτος
601 Στησιχόρη
602 Στησίχορος
603 Στιβαρός
604 Στίβεν
605 Στίλβη
606 Στίλβων
607 Στίλπων
608 Στιούαρτ
609 Στισαγόρας
610 Στίχια
611 Στίχιος
612 Στογιανα
613 Στοϊκος
614 Στόμας
615 Στόμια
616 Στόμιος
617 Στονυχία
618 Στονύχιος
619 Στουμπουλη
620 Στράβαξ
621 Στράβων
622 Στραβωνία
623 Στρασίνος
624 Στρατάρχας
625 Στρατηγία
626 Στρατήγιος
627 Στράτης
628 Στρατία
629 Στρατιάννα
630 Στρατίων
631 Στρατοβάτης
632 Στρατόδημος
633 Στρατόκλεια
634 Στρατοκλής
635 Στρατόλα
636 Στρατόλαος
637 Στρατονίκη
638 Στρατόνικος
639 Στράτος
640 Στράτουσα
641 Στράττις
642 Στράτων
643 Στρεψιάδης
644 Στρογγυλίων
645 Στρόφακος
646 Στρυβήλη
647 Στρυμόδωρος
648 Στρυμώ
649 Στρωγιανού
650 Στύγα
651 Στύγιος
652 Στύγνη
653 Στυλιανή
654 Στυλιάννα
655 Στυλιανός
656 Στυλινάγια
657 Στύμφαλος
658 Στύμφυλος
659 Στυξ
660 Στύραξ
661 Στύρασσα
662 Στύφων
663 Συάγρη
664 Σύαγρος
665 Σύαδρος
666 Συβαριάδης
667 Συβαριάδου
668 Συγκλητική
669 Συγκλητικός
670 Συκή
671 Συλάς
672 Σύλβια
673 Σύλβιος
674 Σύλια
675 Σύλλα
676 Σύλλας
677 Συλλεύς
678 Συλλίας
679 Συλοσών
680 Συμέλα
681 Συμεών
682 Συμεωνή
683 Σύμη
684 Συμηριώτη
685 Συμμαχία
686 Σύμμαχος
687 Σύμος
688 Συνάναρχη
689 Συνάναρχος
690 Συνέρως
691 Συνερώσα
692 Συνεσία
693 Συνέσιος
694 Συνέσως
695 Συνετή
696 Συνετός
697 Σύνη
698 Σύνθια
699 Συννεφιά
700 Συννόων
701 Συνοδή
702 Συνοδινός
703 Συνοδώρα
704 Συντύχη
705 Σύρα
706 Συραγώ
707 Συράκος
708 Συρανό
709 Συριανός
710 Σύριγξ
711 Σύριος
712 Συρμαλένια
713 Συρματένια
714 Συρμούλα
715 Σύρος
716 Συρράκος
717 Σφαίρος
718 Σφαλαγγιώτισσα
719 Σφήλος
720 Σφηρίς
721 Σφήρος
722 Σφήττος
723 Σφοδριάς
724 Σφύρα
725 Σφυρομάχη
726 Σφυρόμαχος
727 Σφυρομόκλεια
728 Σφυρομοκλής
729 Σφυροπρησιπύρα
730 Σφύρος
731 Σχεδίος
732 Σχινέα
733 Σχίνων
734 Σχοινέα
735 Σχοινεύς
736 Σχοίνος
737 Σχολάριος
738 Σωγένης
739 Σωδάμας
740 Σωζάνα
741 Σωζία
742 Σώζουσα
743 Σώζων
744 Σωκλέας
745 Σωκλείδης
746 Σωκλής
747 Σώκο
748 Σώκος
749 Σωκράτης
750 Σωκρατία
751 Σώμις
752 Σώνια
753 Σωπάτρα
754 Σώπατρος
755 Σώπολις
756 Σωρανός
757 Σωσάδης
758 Σωσάνδρα
759 Σώσανδρος
760 Σώσατρατος
761 Σώσε
762 Σωσθένεια
763 Σωσθένης
764 Σωσιάδης
765 Σωσίας
766 Σωσιβία
767 Σωσίβιος
768 Σωσιγένη
769 Σωσιγένης
770 Σωσιθέα
771 Σωσίθεος
772 Σωσικλής
773 Σωσικράτη
774 Σωσικράτης
775 Σώσιλος
776 Σωσιμένης
777 Σώσιμος
778 Σωσίνομος
779 Σωσιπάτρα
780 Σωσίπατρος
781 Σώσιππος
782 Σώσις
783 Σωσίστρατος
784 Σωσιφάνη
785 Σωσιφάνης
786 Σωσιφάντα
787 Σωσίφαντος
788 Σώσος
789 Σωσσάνδρα
790 Σωσσίων
791 Σώσσος
792 Σωστράτη
793 Σώστρατος
794 Σωσώ
795 Σωτὴρ
796 Σωτάδη
797 Σωτάς
798 Σωτήρ
799 Σωτήρα
800 Σωτίων
801 Σωφάνη
802 Σωφάνης
803 Σωφάντα
804 Σώφαντος
805 Σωφρονία
806 Σώφρων
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία