Εορτές 26 Φεβρουαρίου: Αγία Ανατολή Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης Πορφυρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Σκαρλάτη Σκαρλάτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Κατοπινός Αγία Κυριακή Αγία Παρασκευή Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς Αγία Φωτίς Αγία Φωτώ Άγιος Βίκτωρ Άγιος Θεόκλητος ο φαρμακός Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Ιωσής Άγιος Σεβαστιανός ο Δούκας Άγιος Φωτεινός Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Νικόδημος «οι εν τω σπηλαίω» Όσιος Σεβαστιανός του Ποσεσόνε
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνη
58 Σαλομπτίνος
59 Σαλπία
60 Σαλπίων
61 Σαλύνθιος
62 Σαλώμη
63 Σάλων
64 Σαλώνη
65 Σαλωνίνα
66 Σαμακιώτισσα
67 Σαμάνθα
68 Σάμβας
69 Σαμβαύλας
70 Σαμέας
71 Σαμενθα
72 Σαμία
73 Σάμιππος
74 Σαμιρ
75 Σαμμίας
76 Σαμόλας
77 Σάμορνα
78 Σάμορνος
79 Σαμου
80 Σαμουήλ
81 Σαμουηλία
82 Σαμπατή
83 Σαμπατής
84 Σαμπρίνα
85 Σαμψαία
86 Σαμψών
87 Σάμων
88 Σαμώνια
89 Σαναχάριβος
90 Σάνδακος
91 Σάνδης
92 Σάνδοκος
93 Σάνδρα
94 Σανδώκης
95 Σάνδων
96 Σαννίων
97 Σαννυρίων
98 Σάντα
99 Σαντιάνα
100 Σαντορίνη
101 Σαντορίνος
102 Σάντρα
103 Σάντρη
104 Σάντυ
105 Σαούλ
106 Σάουλα
107 Σαπρίκιος
108 Σαπφειρη
109 Σάπφιρα
110 Σαπφίων
111 Σαπφώ
112 Σάραμβος
113 Σαραντία
114 Σαράντος
115 Σαραπάβων
116 Σαραπίων
117 Σαραφθία
118 Σαραφιανός
119 Σαρβήλος
120 Σαρδανάπαλος
123 Σαριμπάλα
124 Σαρκίς
125 Σαρματία
126 Σαρμάτιος
128 Σαρμπέλ
129 Σαρμπέλα
130 Σαρντούλα
131 Σαρπηδών
132 Σάρρα
133 Σαρρής
134 Σάρυσι
135 Σάρων
136 Σάσα
137 Σασάνης
138 Σατανάς
139 Σάτνιος
140 Σάτος
141 Σατουρνίλα
142 Σατουρνίλος
143 Σατουρνίνα
144 Σατουρνίνος
145 Σατύρα
146 Σάτυρος
147 Σαύλος 
148 Σαυρίας
149 Σαφείρο
150 Σαώ
151 Σάων
152 Σβενεβοία
153 Σβετλάνα
154 Σγουρή
155 Σγούρος
156 Σεβά
157 Σεβάν
158 Σεβαστή
159 Σεβαστιάννα
160 Σεβαστίνα
161 Σεβαστίνος
162 Σεβαστός
165 Σέβη
166 Σεβήρα
167 Σεβήρος
168 Σεβίλλη
169 Σέβος
170 Σεβρός
171 Σεθ
172 Σεθών
173 Σειλήνη
174 Σειληνός
175 Σεϊμβλά
176 Σεϊμβλάς
177 Σειρήν
178 Σείριος
179 Σεκένδη
180 Σέκενδος
181 Σεκλίνη
182 Σεκούνδα
183 Σεκούνδος
184 Σελάνη
185 Σελβίνα
186 Σελεάδας
187 Σελεύκα
188 Σέλευκος
189 Σελήνη
190 Σελήνιος
191 Σελληνιάδα
192 Σέλλος
193 Σελντα
194 Σεμέλη
195 Σεμέλης
196 Σεμιρα
197 Σέμνη
198 Σέμνος
199 Σεμπαστιαν
200 Σέμπι
201 Σενατόρα
202 Σενάτωρ
203 Σενέκας
204 Σένθης
205 Σενούθιος
206 Σενουφία
207 Σενούφιος
208 Σεντα
209 Σενώχ
211 Σέξτιος
212 Σέξτος
213 Σεπτεμβριανή
214 Σεπτεμίνα
215 Σεπτεμίνος
216 Σεραφείμ
217 Σεραφειμία
218 Σερβάτα
219 Σερβάτος
220 Σέρβουλη
221 Σέρβουλος
222 Σεργία
223 Σέργιος
225 Σερεμέτης
226 Σερέτης
227 Σέριδος
228 Σερίνος
229 Σερούχ
230 Σερρα
231 Σέση
232 Σετσιλ
233 Σεύθης
234 Σεφώρα
235 Σηθ
236 Σήθι
237 Σήθος
238 Σημ
239 Σημέλα
240 Σήραμβος
241 Σηφογιώργης
242 Σθενέβοια
243 Σθενέβοιος
244 Σθενέλη
245 Σθένελος
246 Σθενίππη
247 Σθένιππος
248 Σθενοδάμεια
249 Σθενόδαμος
250 Σία
251 Σιακε
252 Σιαλής
253 Σιαμεριαν
254 Σιάννα
255 Σιάτης
256 Σίβα
257 Σιβηρός
258 Σίβυλ
259 Σίβυλλα
260 Σιβύρτιος
261 Σιγή
262 Σιγητζάς
263 Σιγισμούνδη
264 Σιγισμούνδος
265 Σιδερή
266 Σιδέρης
267 Σίδη
268 Σιήλα
269 Σίθων
270 Σικέλη
271 Σικελία
272 Σίκινος
273 Σικυλλίας
274 Σίλα
275 Σιλανίων
276 Σιλανογένη
277 Σιλανογένης
278 Σιλανοδίκη
279 Σιλανόδικος
280 Σιλανοδότη
281 Σιλανόδοτος
282 Σιλανοκράτη
283 Σιλανοκράτης
284 Σιλανός
285 Σιλβάνα
286 Σιλβάνος
287 Σιλβέστρα
288 Σιλβέστρος
291 Σιλένα
292 Σιληνός
293 Σίλια
294 Σιλίκιος
295 Σίλλαξ
296 Σίλλος
297 Σιμάγγελος
298 Σιμαίθα
299 Σίμαιθος
300 Σιμάριστος
301 Σίμη
302 Σιμιαθή
303 Σιμιαθής
304 Σιμίτριος
305 Σιμίχη
306 Σιμμίας
307 Σιμμίχη
308 Σιμοείσιος
309 Σίμος
310 Σιμπέλ
311 Σιμπλικία
312 Σιμπλίκιος
313 Σιμύλος
314 Σίμων
315 Σιμώνη
316 Σινάν
317 Σίνθια
318 Σίνις
319 Σινόη
320 Σίνων
321 Σινωνίς
322 Σινωπεύς
323 Σινώπη
324 Σιός
325 Σίπυλος
326 Σιραρπή
327 Σιρίκη
328 Σιρίκιος
329 Σιρματένια
330 Σιρούη
331 Σίρωμος
332 Σίρων
333 Σισίνια
334 Σισίνιος
335 Σίσσυ
336 Σισύρβη
337 Σισύρβης
338 Σίσυφος
339 Σισώη
340 Σισώης
341 Σιτζιφρίδης
342 Σίτσα
343 Σιώ
345 Σιωνία
346 Σιώνιος
347 Σκαίη
348 Σκαίος
349 Σκάμανδρος
350 Σκαμανδρώνυμος
351 Σκάμων
352 Σκαριφιδας
353 Σκαρλάτη
354 Σκαρλάτος
355 Σκελλίας
356 Σκερδιλαϊδας
357 Σκευοφύλακας
358 Σκέφρος
359 Σκιαδενή
360 Σκιαδενός
361 Σκιάθος
362 Σκιπίων
363 Σκίρος
364 Σκίρωνας
365 Σκιρώνδας
366 Σκιρωνίδης
367 Σκιρωνίδης
368 Σκίτων
369 Σκιώνη
370 Σκλαβούνος
371 Σκόνδρα
372 Σκόπας
373 Σκοπελιανός
374 Σκοπιότισσα
375 Σκορδα
376 Σκοτία
377 Σκότιος
378 Σκύθης
379 Σκύλαξ
380 Σκύλλα
381 Σκύλλις
382 Σκύμνος
383 Σκύριος
384 Σκώλος
385 Σλάβος
386 Σμαράγδα
387 Σμάραγδος
389 Σμερδίης
390 Σμίκρη
391 Σμικρίων
392 Σμικύθης
393 Σμίλης
394 Σμινδυρίδης
395 Σμιχιάς
396 Σμύρνα
397 Σοβιετία
398 Σοίριζα
399 Σολέβ
400 Σολομών
402 Σολομωνή
403 Σολομωντία
404 Σολοχία
405 Σολόχων
406 Σολωμός
407 Σόλων
408 Σολωνεία
409 Σομμαρίτα
410 Σόνια
411 Σονιλα
412 Σόος
413 Σοράγια
414 Σόσσιος
415 Σότι
416 Σοτομβριανή
417 Σου
418 Σουηρίλλας
419 Σουητώνιος
420 Σούκιος
421 Σούλα
422 Σουλιμας
423 Σουλπικία
424 Σουλπίκιος
425 Σουλτάνα
426 Σουλτάνος
427 Σουμανίτις
428 Σουμέλα
429 Σουμελάς
430 Σουναι
431 Σουράνα
432 Σουρέν
433 Σουρτοκάλη
434 Σους
435 Σουσάννα
436 Σουσάννας
437 Σουσαρίων
438 Σουσού
439 Σοφαίνετος
440 Σοφία
441 Σοφιανή
442 Σοφιάννα
443 Σοφιανός
444 Σοφιλένια
445 Σοφίλια
446 Σοφιλίζα
447 Σόφιλος
448 Σοφιλύδια
449 Σοφόκλεια
450 Σοφοκλής
451 Σοφονία
452 Σοφονίας
453 Σοφός
454 Σόφων
455 Σπάθης
456 Σπανός
457 Σπαράδοκος
458 Σπάρτη
459 Σπάρτων
460 Σπασης
461 Σπειώ
462 Σπειωτηθύς
463 Σπένσερ
464 Σπεράντζα
465 Σπεράτα
466 Σπεράτος
467 Σπερθίας
468 Σπερμεία
469 Σπερμείος
470 Σπεύσιππος
471 Σπήλια
472 Σπηλιοπαναγιώτης
473 Σπήλιος
474 Σπίνθαρος
475 Σπίτταλος
476 Σπορά
477 Σπόρος
478 Σπυρααντώνης
479 Σπυραβάγγελος
480 Σπυράγγελος
481 Σπυρανδρέας
482 Σπυράννα
483 Σπυραντώνης
484 Σπυραριστείδης
485 Σπυρίδων
486 Σπυριδώνα
487 Σπυρογεράσιμος
488 Σπυρογεώργιος
489 Σπυρογιάννης
490 Σπυροδημήτριος
491 Σπυρολιάς
492 Σπυρομήλιος
493 Σπυρονικόλαος
494 Σπυροφάνης
495 Σρύαλος
496 Σταγών
497 Σταδιεύς
498 Σταδμέας
499 Στάθης
500 Σταϊκη
501 Στάικος
502 Στάλα
503 Σταλαιμένης
504 Στάλιν
505 Σταλίνα
506 Σταλλη
507 Σταμαλίνα
508 Σταματέλα
509 Σταματέλος
510 Σταματία
511 Σταματίκη
512 Σταματίνα
513 Σταματίνος
514 Σταμάτιος
515 Σταμέλα
516 Σταμέλης
517 Στάμος
518 Σταμουδα
519 Σταμούλα
520 Σταμούλης
521 Στάμπολης
522 Σταμώ
523 Στάνκα
524 Στάντης
525 Στας
526 Στάσα
527 Στασάνωρ
528 Στασέας
529 Στασία
530 Στασινή
531 Στασίνος
532 Στασούλα
533 Στατείρα
534 Σταυραγγελία
535 Σταυραντώνιος
536 Σταύρη
537 Σταυριάνθη
538 Σταυριάννα
539 Σταυριλένα
540 Σταυροθέα
541 Σταυρόθεος
542 Σταυρονικόλας
543 Σταύρος
545 Στάφυλος
546 Στέβη
547 Στεκούλα
548 Στελιάνα
549 Στέλιος
550 Στέλλα
551 Στελλίνα
552 Στένια
553 Στεντορίς
554 Στέντωρ
555 Στεπάν
556 Στεργία
557 Στεργιακούλα
558 Στεργιακούλης
559 Στεργιάνα
560 Στεργιάνης
561 Στέργιος
562 Στεριανή
563 Στερκώτης
564 Στερόπη
565 Στερόπης
566 Στεφανηφορεύς
567 Στεφανηφορία
568 Στεφανία
569 Στέφανος
570 Στήβεν
571 Στησαγόρας
572 Στήσανδρος
573 Στησάνωρ
574 Στησήνωρ
575 Στησικλής
576 Στησίλαος
577 Στησίμβροτος
578 Στησίχορος
579 Στιβαρός
580 Στίβεν
581 Στίλβη
582 Στίλβης
583 Στίλπων
584 Στιούαρτ
585 Στισαγόρας
586 Στίχια
587 Στίχιος
588 Στογιανα
589 Στοϊκος
590 Στόμας
591 Στόμια
592 Στόμιος
593 Στονυχία
594 Στονύχιος
595 Στουμπουλη
596 Στράβαξ
597 Στράβων
598 Στραβωνία
599 Στρασίνος
600 Στρατάρχας
601 Στρατηγία
602 Στρατήγιος
603 Στράτης
604 Στρατία
605 Στρατιάννα
606 Στρατίων
607 Στρατοβάτης
608 Στρατόδημος
609 Στρατόκλεια
610 Στρατοκλής
611 Στρατόλα
612 Στρατόλαος
613 Στρατονίκη
614 Στρατόνικος
615 Στράτος
616 Στράτουσα
617 Στράττις
618 Στράτων
619 Στρεψιάδης
620 Στρογγυλίων
621 Στρόφακος
622 Στρυβήλη
623 Στρυμόδωρος
624 Στρυμώ
625 Στρωγιανού
626 Στύγα
627 Στύγνη
628 Στυλιανή
629 Στυλιάννα
630 Στυλιανός
631 Στυλινάγια
632 Στύμφαλος
633 Στύμφυλος
634 Στυξ
635 Στύραξ
636 Στύρασσα
637 Στύφων
638 Συάγρη
639 Σύαγρος
640 Σύαδρος
641 Συβαριάδης
642 Συβαριάδου
643 Συγκλητική
644 Συγκλητικός
645 Συκή
646 Συλάς
647 Σύλβια
648 Σύλβιος
649 Σύλια
650 Σύλλα
651 Σύλλας
652 Συλλεύς
653 Συλλίας
654 Συλοσών
655 Συμέλα
656 Συμεών
657 Συμεωνή
658 Σύμη
659 Συμηριώτη
660 Συμμαχία
661 Σύμμαχος
662 Σύμος
663 Συνάναρχος
664 Συνεσία
665 Συνέσιος
666 Συνέσως
667 Συνετή
668 Συνετός
669 Σύνη
670 Σύνθια
671 Συννεφιά
672 Συννόων
673 Συνοδή
674 Συνοδινός
675 Συνοδώρα
676 Συντύχη
677 Σύρα
678 Συραγώ
679 Συράκος
680 Συρανό
681 Συριανός
682 Σύριγξ
683 Σύριος
684 Συρμαλένια
685 Συρματένια
686 Συρμούλα
687 Σύρος
688 Συρράκος
689 Σφαίρος
690 Σφαλαγγιώτισσα
691 Σφήλος
692 Σφηρίς
693 Σφήρος
694 Σφήττος
695 Σφοδριάς
696 Σφύρα
697 Σφυρομάχη
698 Σφυρόμαχος
699 Σφυρομόκλεια
700 Σφυρομοκλής
701 Σφυροπρησιπύρα
702 Σφύρος
703 Σχεδίος
704 Σχινέα
705 Σχίνων
706 Σχοινεύς
707 Σχοίνος
708 Σχολάριος
709 Σωγένης
710 Σωδάμας
711 Σωζάνα
712 Σωζία
713 Σώζουσα
714 Σώζων
715 Σωκλέας
716 Σωκλείδης
717 Σωκλής
718 Σώκο
719 Σώκος
720 Σωκράτης
721 Σωκρατία
722 Σώμις
723 Σώνια
724 Σωπάτρα
725 Σώπατρος
726 Σώπολις
727 Σωρανός
728 Σωσάδης
729 Σωσάνδρα
730 Σώσανδρος
731 Σώσατρατος
732 Σώσε
733 Σωσθένεια
734 Σωσθένης
735 Σωσιάδης
736 Σωσίας
737 Σωσιβία
738 Σωσίβιος
739 Σωσιγένη
740 Σωσιγένης
741 Σωσιθέα
742 Σωσίθεος
743 Σωσικλής
744 Σωσικράτη
745 Σωσικράτης
746 Σώσιλος
747 Σωσιμένης
748 Σώσιμος
749 Σωσίνομος
750 Σωσιπάτρα
751 Σωσίπατρος
752 Σώσιππος
753 Σώσις
754 Σωσίστρατος
755 Σωσιφάνη
756 Σωσιφάνης
757 Σωσιφάντα
758 Σωσίφαντος
759 Σώσος
760 Σωσσάνδρα
761 Σωσσίων
762 Σώσσος
763 Σωστράτη
764 Σώστρατος
765 Σωσώ
766 Σωτὴρ
767 Σωτάδη
768 Σωτάς
769 Σωτήρ
770 Σωτήρα
771 Σωτίων
772 Σωφάνη
773 Σωφάνης
774 Σωφάντα
775 Σώφαντος
776 Σωφρονία
777 Σώφρων
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία