Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζάρα
26 Λαζαρέτα
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίππη
40 Λακράτιππος
41 Λακρίνης
42 Λακύδης
43 Λάκων
44 Λακωνίς
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπετίων
58 Λαμπετώ
59 Λάμπη
60 Λαμπηδών
61 Λαμπηθώ
62 Λάμπης
63 Λαμπίρης
64 Λαμπίρω
65 Λαμπίς
66 Λάμπις
67 Λάμπιχος
68 Λαμποβίτισσα
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροτρίτη
77 Λαμπροτρίτης
78 Λαμπροφορία
79 Λαμπυρίς
80 Λαμπώ
81 Λάμπων
82 Λαμπωτας
83 Λαμύνθιος
84 Λάμφιλος
85 Λάνα
86 Λάνασσα
87 Λάνγια
88 Λανίκη
89 Λανίκης
90 Λάντερν
91 Λαόγονος
92 Λαογόρας
93 Λαογόρη
94 Λαοδάμας
95 Λαοδάμεια
96 Λαοδηγήτρια
97 Λαοδίκη
98 Λαοδίκης
99 Λαοδόκη
100 Λαοδόκος
101 Λαοθόη
102 Λαοθόης
103 Λαοκόων
104 Λαοκόωσα
105 Λαοκράτη
106 Λαοκράτης
107 Λαομέδεια
108 Λαομέδων
109 Λαομένη
110 Λαομένης
111 Λαομήδης
112 Λαονόμη
113 Λαού
114 Λαόφιλος
115 Λαοφόντη
116 Λαπάδιον
117 Λάπηδος
118 Λαπίθης
119 Λάρα
120 Λάρης
121 Λαριάδα
122 Λαρίσα
123 Λάριχος
124 Λάρκος
125 Λαρμπι
126 Λαρνιώτισσα
127 Λασθεκία
128 Λασθένεια
129 Λασθένης
130 Λάσιος
131 Λάσκαρης
132 Λασκαρία
133 Λάσος
134 Λαστρατίδας
135 Λασύρτας
136 Λατίνα
137 Λατίνος
138 Λατομίτισσα
139 Λάτραμυς
140 Λατρεύς
141 Λατώρεια
142 Λατώρειος
143 Λαυρεντία
144 Λαυρέντιος
145 Λαφάης
146 Λαφάνης
147 Λαφάων
148 Λαφιδώθ
149 Λάφιλος
150 Λαφίνα
151 Λαχάρης
152 Λαχαρίδας
153 Λάχεσις
154 Λάχης
155 Λάχνη
156 Λάχων
157 Λάων
158 Λέα
159 Λέαγρος
160 Λεάδης
161 Λέαινα
162 Λεάναξ
163 Λεάνδρα
164 Λεανδρίας
165 Λεανδρίς
166 Λέανδρος
167 Λεάνειρα
168 Λεάνθη
169 Λεάνωρ
170 Λέαρχος
171 Λέας
172 Λεβαντία
173 Λεββαίος
174 Λεβέντης
175 Λεβεντία
176 Λεία
177 Λειαγόρη
178 Λεϊλά
179 Λειριόπη
180 Λειριόπης
181 Λειώδη
182 Λειώδης
183 Λέλα
184 Λέλεξ
185 Λέλια
186 Λελίτα
187 Λέλλος
188 Λελούδα
189 Λελούδας
190 Λεμονής
191 Λεμονθέα
192 Λεμονθέος
193 Λεμονιά
194 Λένα
195 Λενάντα
196 Λένη
197 Λένια
198 Λενίτσα
199 Λενιώ
200 Λένος
201 Λέντης
202 Λέξανδρος
203 Λεό
204 Λεονάρδα
205 Λεονάρδος
206 Λεοννάτος
207 Λεονταρίτη
208 Λεοντεύς
210 Λεοντία
211 Λεοντιάδη
212 Λεοντιάδης
213 Λεοντίσκος
214 Λεόντιχος
215 Λεοντόκαρδη
216 Λεοντόκαρδος
217 Λεοντομένης
218 Λεονώρα
219 Λεοπολδη
220 Λεοπόλδος
221 Λεόφρων
222 Λεπρεάτης
223 Λεπτία
224 Λεπτίας
225 Λερία
226 Λεσβία
227 Λέσβιος
228 Λεσβόθεμις
229 Λεσβοκλής
230 Λεσβώναξ
231 Λεσινιώτισσα
232 Λέσλι
233 Λέσχης
234 Λέσχος
235 Λέτα
236 Λετρεύς
237 Λευί
238 Λευίς
239 Λευκαδία
240 Λευκάδιος
241 Λευκαρία
242 Λευκάριος
243 Λεύκια
244 Λεύκιος
245 Λευκίππη
246 Λεύκιππος
247 Λευκοθέα
248 Λευκοκόμα
249 Λευκοκόμας
250 Λευκολόφα
251 Λευκόλοφος
252 Λευκόμαντις
253 Λευκονόη
254 Λευκόνοος
255 Λευκόπεος
256 Λεύκοφρυς
257 Λεύκων
258 Λευκώνης
259 Λευκωπεύς
260 Λευκωσία
261 Λεφένα
262 Λέχης
263 Λεχούσα
264 Λεωβώτας
265 Λεωβώτας
266 Λεωβώτης
267 Λεωγόρας
268 Λεωδάμας
269 Λεώδοκος
270 Λεωθάλεια
271 Λεωθαλής
272 Λεωκήδης
273 Λεωκράτης
274 Λεωκρίτη
275 Λεώκριτος
276 Λεωκύδης
277 Λέων
278 Λεωνίδα
279 Λεωνίδας
280 Λεωνόρα
281 Λεωντίνη
282 Λεώνυμος
283 Λεωπρέπης
284 Λέως
285 Λεωσθένη
286 Λεωσθένης
287 Λεωτροφίδης
288 Λεωτυχίδας
289 Λεωτυχίδης
290 Λεώφαντας
291 Λεώφαντος
292 Λεωχάρης
293 Ληαγόρη
294 Λήδη
295 Λήθος
296 Ληϊητος
297 Ληκύθα
298 Λήκυθος
299 Λημναία
300 Λημναίος
301 Ληναίος
302 Λήτος
303 Λητώ
304 Λία
305 Λιαίος
306 Λιάκος
307 Λιάκουρας
308 Λιάνα
309 Λιάννα
310 Λιάς
311 Λιασής
312 Λιβαδιώτισσα
313 Λιβάνιος
314 Λίβας
315 Λιβερία
316 Λιβέριος
317 Λίβιστρος
318 Λιβρεθία
319 Λιβύη
320 Λίβυος
321 Λίγεια
322 Λιγύρων
323 Λίζα
324 Λιζέτα
325 Λίθαγος
326 Λιθαρή
327 Λικίνιος
328 Λικμαίη
329 Λικμαίος
330 Λικνίτη
331 Λικνίτης
332 Λικώρος
333 Λικώρος
334 Λικώρος
335 Λικυμνία
336 Λικύμνιος
337 Λικώρεια
338 Λίλαια
339 Λίλαιος
340 Λίλη
341 Λίλης
342 Λίλια
343 Λιλιάνα
344 Λίλιθ
346 Λιλίκα
347 Λίλλων
348 Λίλουσα
349 Λιλυβήας
350 Λιλυβηΐς
351 Λίμνη
352 Λίμνος
353 Λιμνώρεια
354 Λιμπερτυ
355 Λιμπιτώ
356 Λίνα
357 Λινάρδος
358 Λίνδα
359 Λίνδων
360 Λινίτσα
361 Λίνος
362 Λίξος
363 Λιονταρής
364 Λιόσα
365 Λιουντμιλα
366 Λιπάρα
367 Λίπαρος
368 Λιριόπη
369 Λισσίας
370 Λιτίνα
371 Λίτσα
372 Λίτσος
373 Λίχας
374 Λίχης
375 Λίχης
376 Λίψ
377 Λίλλων
378 Λόβη
379 Λόβων
380 Λογγίνα
381 Λογγίνος
382 Λογική
383 Λογικός
384 Λογκοβάρδα
385 Λογοθέτης
386 Λοΐζα
387 Λοΐζος
388 Λοιμιώτισσα
389 Λόις
390 Λοκρός
391 Λόλα
392 Λολλία
393 Λολλίων
394 Λόλλος
395 Λοξίας
396 Λοξώ
397 Λοπάδιον
398 Λορελάη
399 Λορένα
400 Λορένσε
401 Λορέντζος
402 Λοριάνα
403 Λόττις
404 Λουβαρά
405 Λουγκρού
406 Λουδα
407 Λούης
408 Λούθηρος
409 Λουίζα
410 Λουΐζος
411 Λουκάς
412 Λουκία
413 Λουκίλιος
414 Λουκίνη
415 Λουκίνος
416 Λουκούλα
417 Λούκουλος
418 Λουκρητία
419 Λουκρήτιος
421 Λούλα
422 Λούλης
423 Λουλούδης
424 Λουλουδιά
425 Λουντμίλα
426 Λουπία
427 Λούπων
428 Λούση
429 Λουσία
430 Λουσίας
431 Λουσίλ
432 Λουτσία
433 Λουτσιε
434 Λούτσιος
435 Λούτφη
436 Λύα
437 Λυβια
438 Λυγαίος
439 Λύγδαμις
440 Λυγερή
441 Λυγερός
442 Λύγηρος
443 Λυγία
444 Λυγκαία
445 Λυγκαίος
446 Λυδία
447 Λυδιάννα
448 Λύδιος
449 Λυδός
450 Λύκα
451 Λυκάβας
452 Λυκαία
453 Λύκαιθος
454 Λύκαινα
455 Λυκαίος
456 Λυκάμβας
457 Λυκάνθη
458 Λύκανθος
459 Λυκάονας
460 Λυκαρήτη
461 Λυκάρητος
462 Λυκαρία
463 Λυκάριος
464 Λυκάστης
465 Λύκαστο
466 Λύκαστος
467 Λυκάωνας
468 Λυκέας
469 Λύκη
470 Λύκητος
471 Λυκία
472 Λυκίας
473 Λυκιγένεια
474 Λυκιγενής
475 Λυκίδας
476 Λυκίμνιος
477 Λυκίνη
478 Λυκίνος
479 Λύκις
480 Λυκίσκος
481 Λύκκα
482 Λυκόδας
483 Λυκοδήμου
484 Λυκομήδης
485 Λυκοπανάγος
486 Λύκος
487 Λυκουργίς
488 Λυκούργος
489 Λυκούρισση
490 Λυκοφόντης
491 Λυκοφρονίδη
492 Λυκόφρων
493 Λύκτιος
494 Λύκτος
495 Λύκων
496 Λυκωπεύς
497 Λυκώπης
498 Λυκωρέας
499 Λυκωρεύς
500 Λυκώτας
501 Λυμνώρεια
502 Λυμπέρης
503 Λυναιτόκυστον
504 Λύο
505 Λύρα
506 Λύραμνος
507 Λύρκος
508 Λύρνος
509 Λύρων
510 Λυσαγόρας
511 Λυσάνδρα
512 Λύσανδρος
513 Λυσανία
514 Λυσανίας
515 Λύση
516 Λύσης
517 Λυσιάναξ
518 Λυσιάνασσα
519 Λυσίανθος
520 Λυσίβιος
521 Λυσιδίκη
522 Λυσίδικος
523 Λυσιθέα
524 Λυσίθεος
525 Λυσικλείδης
526 Λυσικλής
527 Λυσικράτη
528 Λυσικράτης
529 Λυσιμάχη
530 Λυσίμαχος
532 Λυσιμένης
533 Λυσίνομος
534 Λυσίππη
535 Λύσιππος
536 Λύσις
537 Λυσισθένη
538 Λυσισθένης
539 Λυσιστράτη
540 Λυσίστρατος
541 Λύσος
542 Λύσσανδρος
543 Λυσσίμαχος
544 Λύσων
545 Λυταία
546 Λύτρια
547 Λώιδα
548 Λωξάνδρα
549 Λωρέτα
550 Λώρης
551 Λώρια
552 Λωΐς
553 Λωτίς
555 Λώτος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία