Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λίμνη Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρίνης
40 Λακύδης
41 Λάκων
42 Λακωνίς
43 Λαλαγη
44 Λαλάκης
45 Λαλούλα
46 Λάμαχος
47 Λαμέδων
48 Λαμέχ
49 Λαμία
50 Λάμια
51 Λάμιος
52 Λάμος
53 Λαμπαδία
54 Λαμπαδός
55 Λαμπετίων
56 Λαμπετώ
57 Λάμπη
58 Λαμπηδών
59 Λαμπηθώ
60 Λάμπης
61 Λαμπίρης
62 Λαμπίρω
63 Λαμπίς
64 Λάμπις
65 Λάμπιχος
66 Λαμποβίτισσα
67 Λάμπουσα
68 Λαμπρά
69 Λαμπράκης
70 Λαμπροκλής
71 Λαμπρόμαχος
72 Λάμπρος
73 Λαμπρότατη
74 Λαμπροτρίτη
75 Λαμπροτρίτης
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπώ
79 Λάμπων
80 Λαμπωτας
81 Λαμύνθιος
82 Λάμφιλος
83 Λάνα
84 Λάνασσα
85 Λάνγια
86 Λανίκη
87 Λάντερν
88 Λαόγονος
89 Λαογόρας
90 Λαογόρη
91 Λαοδάμας
92 Λαοδάμεια
93 Λαοδηγήτρια
94 Λαοδίκη
95 Λαοδίκης
96 Λαοδόκη
97 Λαοδόκος
98 Λαοθόη
99 Λαοθόης
100 Λαοκόων
101 Λαοκόωσα
102 Λαοκράτη
103 Λαοκράτης
104 Λαομέδεια
105 Λαομέδων
106 Λαομένη
107 Λαομένης
108 Λαομήδης
109 Λαονόμη
110 Λαού
111 Λαόφιλος
112 Λαοφόντη
113 Λαπάδιον
114 Λάπηδος
115 Λαπίθης
116 Λάρα
117 Λάρης
118 Λαριάδα
119 Λαρίσα
120 Λάριχος
121 Λάρκος
122 Λαρμπι
123 Λαρνιώτισσα
124 Λασθεκία
125 Λασθένεια
126 Λασθένης
127 Λάσιος
128 Λάσκαρης
129 Λασκαρία
130 Λάσος
131 Λαστρατίδας
132 Λασύρτας
133 Λατίνα
134 Λατίνος
135 Λατομίτισσα
136 Λάτραμυς
137 Λατρεύς
138 Λατώρεια
139 Λατώρειος
140 Λαυρεντία
141 Λαυρέντιος
142 Λαφάης
143 Λαφάνης
144 Λαφάων
145 Λαφιδώθ
146 Λάφιλος
147 Λαφίνα
148 Λαχάρης
149 Λαχαρίδας
150 Λάχεσις
151 Λάχης
152 Λάχνη
153 Λάχων
154 Λάων
155 Λέα
156 Λέαγρος
157 Λεάδης
158 Λέαινα
159 Λεάναξ
160 Λεάνδρα
161 Λεανδρίας
162 Λεανδρίς
163 Λέανδρος
164 Λεάνειρα
165 Λεάνθη
166 Λεάνωρ
167 Λέαρχος
168 Λέας
169 Λεβαντία
170 Λεββαίος
171 Λεβέντης
172 Λεβεντία
173 Λεία
174 Λειαγόρη
175 Λεϊλά
176 Λειριόπη
177 Λειριόπης
178 Λειώδη
179 Λειώδης
180 Λέλα
181 Λέλεξ
182 Λέλια
183 Λελίτα
184 Λέλλος
185 Λελούδα
186 Λελούδας
187 Λεμονής
188 Λεμονθέα
189 Λεμονθέος
190 Λεμονιά
191 Λένα
192 Λενάντα
193 Λένη
194 Λένια
195 Λενίτσα
196 Λενιώ
197 Λένος
198 Λέντης
199 Λέξανδρος
200 Λεό
201 Λεονάρδα
202 Λεονάρδος
203 Λεοννάτος
204 Λεονταρίτη
205 Λεοντεύς
207 Λεοντία
208 Λεοντιάδη
209 Λεοντιάδης
210 Λεοντίσκος
211 Λεόντιχος
212 Λεοντόκαρδη
213 Λεοντόκαρδος
214 Λεοντομένης
215 Λεονώρα
216 Λεοπολδη
217 Λεοπόλδος
218 Λεόφρων
219 Λεπρεάτης
220 Λεπτία
221 Λεπτίας
222 Λερία
223 Λεσβία
224 Λέσβιος
225 Λεσβόθεμις
226 Λεσβοκλής
227 Λεσβώναξ
228 Λεσινιώτισσα
229 Λέσλι
230 Λέσχης
231 Λέσχος
232 Λέτα
233 Λετρεύς
234 Λευί
235 Λευίς
236 Λευκάδα
237 Λευκάδιος
238 Λευκαρία
239 Λευκάριος
240 Λεύκια
241 Λεύκιος
242 Λευκίππη
243 Λεύκιππος
244 Λευκοθέα
245 Λευκολοφίδης
246 Λευκόμαντις
247 Λευκονόη
248 Λευκόπεος
249 Λεύκοφρυς
250 Λεύκων
251 Λευκώνης
252 Λευκωπεύς
253 Λευκωσία
254 Λεφένα
255 Λέχης
256 Λεχούσα
257 Λεωβώτας
258 Λεωβώτας
259 Λεωβώτης
260 Λεωγόρας
261 Λεωδάμας
262 Λεώδοκος
263 Λεωθάλεια
264 Λεωθαλής
265 Λεωκήδης
266 Λεωκράτης
267 Λεωκρίτη
268 Λεώκριτος
269 Λεωκύδης
270 Λέων
271 Λεωνίδα
272 Λεωνίδας
273 Λεωνόρα
274 Λεωντίνη
275 Λεώνυμος
276 Λεωπρέπης
277 Λέως
278 Λεωσθένη
279 Λεωσθένης
280 Λεωτροφίδης
281 Λεωτυχίδας
282 Λεωτυχίδης
283 Λεώφαντας
284 Λεώφαντος
285 Λεωχάρης
286 Ληαγόρη
287 Λήδη
288 Λήθος
289 Ληϊητος
290 Ληκύθα
291 Λήκυθος
292 Λημναία
293 Λημναίος
294 Ληναίος
295 Λήτος
296 Λητώ
297 Λία
298 Λιαίος
299 Λιάκος
300 Λιάκουρας
301 Λιάνα
302 Λιάννα
303 Λιάς
304 Λιασής
305 Λιβαδιώτισσα
306 Λιβάνιος
307 Λίβας
308 Λιβερία
309 Λιβέριος
310 Λίβιστρος
311 Λιβρεθία
312 Λιβύη
313 Λίβυος
314 Λίγεια
315 Λιγύρων
316 Λίζα
317 Λιζέτα
318 Λίθαγος
319 Λιθαρή
320 Λικίνιος
321 Λικμαίη
322 Λικμαίος
323 Λικνίτη
324 Λικνίτης
325 Λικώρος
326 Λικώρος
327 Λικώρος
328 Λικυμνία
329 Λικύμνιος
330 Λικώρεια
331 Λίλαια
332 Λίλαιος
333 Λίλη
334 Λίλης
335 Λίλια
336 Λιλιάνα
337 Λίλιθ
339 Λιλίκα
340 Λίλλων
341 Λίλουσα
342 Λιλυβήας
343 Λιλυβηΐς
344 Λίμνη
345 Λίμνος
346 Λιμνώρεια
347 Λιμπερτυ
348 Λίνα
349 Λινάρδος
350 Λίνδα
351 Λίνδων
352 Λινίτσα
353 Λίνος
354 Λίξος
355 Λιονταρής
356 Λιόσα
357 Λιουντμιλα
358 Λιπάρα
359 Λίπαρος
360 Λιριόπη
361 Λισσίας
362 Λιτίνα
363 Λίτσα
364 Λίτσος
365 Λίχας
366 Λίχης
367 Λίχης
368 Λίψ
369 Λίλλων
370 Λόβη
371 Λόβων
372 Λογγίνα
373 Λογγίνος
374 Λογική
375 Λογικός
376 Λογκοβάρδα
377 Λογοθέτης
378 Λοΐζα
379 Λοΐζος
380 Λοιμιώτισσα
381 Λόις
382 Λοκρός
383 Λόλα
384 Λολλία
385 Λολλίων
386 Λόλλος
387 Λοξίας
388 Λοξώ
389 Λοπάδιον
390 Λορελάη
391 Λορένα
392 Λορένσε
393 Λορέντζος
394 Λοριάνα
395 Λόττις
396 Λουβαρά
397 Λουγκρού
398 Λουδα
399 Λούης
400 Λούθηρος
401 Λουίζα
402 Λουΐζος
403 Λουκάς
404 Λουκία
405 Λουκίλιος
406 Λουκίνη
407 Λουκίνος
408 Λουκούλα
409 Λούκουλος
410 Λουκρητία
411 Λουκρήτιος
413 Λούλα
414 Λούλης
415 Λουλούδης
416 Λουλουδιά
417 Λουντμίλα
418 Λουπία
419 Λούπων
420 Λούση
421 Λουσία
422 Λουσίας
423 Λουσίλ
424 Λουτσία
425 Λουτσιε
426 Λούτσιος
427 Λούτφη
428 Λύα
429 Λυβια
430 Λυγαίος
431 Λύγδαμις
432 Λυγερή
433 Λυγερός
434 Λύγηρος
435 Λυγία
436 Λυγκαία
437 Λυγκαίος
438 Λυδία
439 Λυδιάννα
440 Λύδιος
441 Λυδός
442 Λύκα
443 Λυκάβας
444 Λυκαία
445 Λύκαιθος
446 Λύκαινα
447 Λυκαίος
448 Λυκάμβας
449 Λυκάνθη
450 Λύκανθος
451 Λυκάονας
452 Λυκαρήτη
453 Λυκάρητος
454 Λυκαρία
455 Λυκάριος
456 Λυκάστης
457 Λύκαστο
458 Λύκαστος
459 Λυκάωνας
460 Λυκέας
461 Λύκη
462 Λύκητος
463 Λυκία
464 Λυκίας
465 Λυκιγένεια
466 Λυκιγενής
467 Λυκίδας
468 Λυκίμνιος
469 Λυκίνη
470 Λυκίνος
471 Λύκις
472 Λυκίσκος
473 Λύκκα
474 Λυκόδας
475 Λυκοδήμου
476 Λυκομήδης
477 Λυκοπανάγος
478 Λύκος
479 Λυκουργίς
480 Λυκούργος
481 Λυκούρισση
482 Λυκοφόντης
483 Λυκοφρονίδη
484 Λυκόφρων
485 Λύκτιος
486 Λύκτος
487 Λύκων
488 Λυκωπεύς
489 Λυκώπης
490 Λυκωρέας
491 Λυκωρεύς
492 Λυκώτας
493 Λυμνώρεια
494 Λυμπέρης
495 Λυναιτόκυστον
496 Λύο
497 Λύρα
498 Λύραμνος
499 Λύρκος
500 Λύρνος
501 Λύρων
502 Λυσαγόρας
503 Λυσάνδρα
504 Λύσανδρος
505 Λυσανία
506 Λυσανίας
507 Λύση
508 Λύσης
509 Λυσιάναξ
510 Λυσιάνασσα
511 Λυσίανθος
512 Λυσίβιος
513 Λυσιδίκη
514 Λυσίδικος
515 Λυσιθέα
516 Λυσίθεος
517 Λυσικλείδης
518 Λυσικλής
519 Λυσικράτη
520 Λυσικράτης
521 Λυσιμάχη
522 Λυσίμαχος
524 Λυσιμένης
525 Λυσίνομος
526 Λυσίππη
527 Λύσιππος
528 Λύσις
529 Λυσισθένη
530 Λυσισθένης
531 Λυσιστράτη
532 Λυσίστρατος
533 Λύσος
534 Λύσσανδρος
535 Λυσσίμαχος
536 Λύσων
537 Λυταία
538 Λύτρια
539 Λώιδα
540 Λωξάνδρα
541 Λωρέτα
542 Λώρης
543 Λώρια
544 Λωΐς
545 Λωτίς
547 Λώτος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία