Εορτές 2 Μαρτίου: Αγία Ευθαλία Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Κόιντος Άγιος Τριβίμιος Άγιος Τρωάδιος Άγιος Τσάντος της Μερσίας Ευθάλιος ο Σούλκης Κόιντα Τριβιμία Τσαντή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς Αγία Αθανασία Άγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρσένιος Επίσκοπος Τβερ της Ρωσίας Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός Άγιος Νέστωρ Ανδρονίκη Όσιος Αβράμιος εκ Ρωσίας Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος Όσιος Βαρσανούφιος Όσιος Ευφρόσυνος Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακήσιος Όσιος Σαββάτιος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαιδίμη
17 Φαίδιμος
18 Φαίδρα
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινάρετος
26 Φαινέας
27 Φαινεκλής
28 Φαίνιππος
29 Φαίνοψ
30 Φαινώ
31 Φαιοκόμης
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φαλάνθη
37 Φάλανθος
38 Φάλαρις
39 Φαλέας
40 Φαλέκ
41 Φάληρος
42 Φάλης
43 Φάλια
44 Φαλίας
45 Φαλίνος
46 Φάλιος
47 Φάλκης
48 Φαλλάς
49 Φαμπιόλα
50 Φάνα
51 Φαναγόρα
52 Φαναγόρας
53 Φάνας
54 Φανέας
55 Φανερουλιώτισσα
56 Φανερωμένη
57 Φανερωμένος
58 Φανέσα
59 Φανή
60 Φανίας
61 Φάνιον
62 Φανοδήμη
63 Φανόδημος
64 Φανόδικος
65 Φανόκλεια
66 Φανόκλης
67 Φανόμαχος
68 Φάνος
69 Φανοσθένης
70 Φανοστράτη
71 Φανόστρατος
72 Φανουρία
73 Φανούριος
74 Φάντης
75 Φαντίνα
76 Φαντίνος
77 Φαντω
78 Φανώ
79 Φαραώ
80 Φαρές
81 Φαρέτρια
82 Φαρέτριος
83 Φάρις
84 Φαρμακολύτρα
85 Φαρμουθία
86 Φαρμούθιος
87 Φαρνάκη
88 Φαρνάκιος
89 Φάρσαλος
90 Φάρτη
91 Φάρτης
92 Φαρφιρίτσα
93 Φασηλίτης
94 Φασιθέα
95 Φάσις
96 Φασίστρατος
97 Φάσσα
98 Φάσσος
99 Φάσων
100 Φατιχ
101 Φατμέ
102 Φάυλλα
103 Φάυλλος
104 Φαύσιος
105 Φαύστα
106 Φαύστος
107 Φάων
108 Φέβρα
109 Φεβρωνία
110 Φεβρώνιος
111 Φειδαγόρα
112 Φειδαγόρας
113 Φειδακίδα
114 Φειδακίδας
115 Φειδαλία
116 Φειδάλιος
117 Φειδαντίδη
118 Φειδαντίδης
119 Φειδάρη
120 Φειδάρης
121 Φειδεκράτεια
122 Φειδεκράτης
123 Φειδεκρίτα
124 Φειδεκρίτης
125 Φειδία
126 Φειδίας
127 Φειδίππη
128 Φείδιππος
129 Φείδων
130 Φειδώνδα
131 φελξα
132 Φέμη
133 Φένια
134 Φερακλής
135 Φερβίνα
136 Φερβίνος
137 Φερβούθη
139 Φερέβοια
140 Φερέβοιος
141 Φερεκλέα
142 Φέρεκλος
143 Φερεκράτη
144 Φερεκράτης
145 Φερεκύδης
146 Φερεσύδη
147 Φερετίμη
148 Φερεύς
149 Φερεφήμη
150 Φερέφημος
151 Φέρης
152 Φερίας
153 Φερνάνδη
154 Φερνάντο
155 Φέρουσα
156 Φεύρα
157 Φευρωνία
158 Φηγαία
159 Φηγεύς
160 Φηλικίσσιμος
161 Φήλιξ
162 Φηλίξη
164 Φημία
165 Φήμιος
166 Φημονόη
167 Φήστα
168 Φήστος
169 Φθα
170 Φθία
171 Φθίος
172 Φθονία
174 Φιγαλεία
175 Φίγαλος
176 Φιγούρα
177 Φιδιότισσα
178 Φιδοττοταμιανή
179 Φιδούσα
180 Φίδωσα
181 Φίλα
182 Φιλαγόρας
183 Φιλαγρία
184 Φιλάγριος
185 Φιλαδέλφεια
186 Φιλάδελφος
187 Φιλαίμων
188 Φιλαινέτη
189 Φιλαινίς
190 Φιλαίος
191 Φιλαλήθης
192 Φιλαμειλείδης
193 Φιλάμμων
194 Φιλάνδρα
195 Φίλανδρος
196 Φιλάνθη
197 Φιλαρέτη
198 Φιλάρετος
199 Φιλάων
200 Φίλγας
201 Φιλέας
202 Φιλέορτη
203 Φιλέορτος
204 Φιλεταίρα
205 Φιλέταιρος
206 Φιλεύς
207 Φίλη
208 Φιλήκη
209 Φιλήμουσα
210 Φιλήμων
211 Φιληρατίς
212 Φίλης
213 Φιλήσιος
214 Φιλήσυχη
215 Φιλήσυχος
216 Φιλήτη
217 Φιλήτωρ
218 Φίλια
219 Φιλιάδης
220 Φιλίζ
221 Φιλίνη
222 Φιλίνος
223 Φίλιπ
224 Φιλίππα
225 Φίλιππος
226 Φιλίσια
227 Φιλίσκη
228 Φιλίσκος
229 Φιλίστα
230 Φιλιστίων
231 Φίλιστος
232 Φιλιώ
233 Φίλλις
234 Φιλλύλιος
235 Φιλογένης
236 Φιλογονία
237 Φιλογόνιος
238 Φιλοδάμεια
239 Φιλόδαμος
240 Φιλόδημος
241 Φιλοδίκη
242 Φιλοδώρα
243 Φιλόδωρος
244 Φιλοθέη
245 Φιλόθεος
246 Φίλοινα
247 Φίλοινος
248 Φιλοίτα
249 Φιλοίτιος
250 Φιλόκαλος
251 Φιλοκήδης
252 Φιλόκιον
253 Φιλοκλέα
254 Φιλοκλής
255 Φιλοκράτης
256 Φιλοκτήμουσα
257 Φιλοκτήμων
259 Φιλοκτήτης
260 Φιλόκυπρος
261 Φιλοκύων
262 Φιλόλαος
263 Φιλόλογος
264 Φιλομάχη
265 Φιλομβρότα
266 Φιλόμβροτος
267 Φιλομέδουσα
268 Φιλομένα
269 Φιλομένης
270 Φιλομήλα
271 Φιλομηλείδης
272 Φιλόμηλος
273 Φιλομήνα
274 Φιλόμνηστος
275 Φιλονίκη
276 Φιλόνικος
277 Φιλονίλα
278 Φιλονόη
279 Φιλονόμη
280 Φιλόνομος
281 Φιλοξένη
282 Φιλόξενος
283 Φιλοποιμενίς
284 Φιλοποίμην
285 Φιλόπονος
286 Φίλος
287 Φιλοσοφία
288 Φιλόσοφος
289 Φιλοστέφανος
290 Φιλοστόργιος
291 Φιλόστρατος
292 Φιλότιμος
293 Φιλουμένη
294 Φιλούμενος
295 Φιλοφάνης
296 Φιλοφάντη
297 Φιλόφαντος
298 Φιλόφρων
299 Φιλοχάρης
300 Φιλόχαρις
301 Φιλόχορος
302 Φιλόχρηστος
303 Φιλοχτήτης
304 Φιλτίς
305 Φίλτυς
306 Φιλυλλα
307 Φιλύλλιος
308 Φιλύρα
309 Φιλύρας
310 Φιλώ
311 Φίλων
313 Φιλώνδα
314 Φιλώνδας
315 Φιλωνίς
316 Φιλώτας
317 Φιλωτέρα
318 Φιλώτις
319 Φίναν
320 Φινεύς
321 Φινία
322 Φίννιαν
323 Φιντίας
324 Φιντυς
325 Φιόνα
326 Φιορη
327 Φιρμία
328 Φίρμιος
329 Φίτσα
330 Φλάβια
331 Φλάβιος
332 Φλάκκα
333 Φλάκκος
334 Φλαουϊανή
335 Φλαουϊανός
336 Φλεβαριανή
337 Φλεγυίς
338 Φλέγων
339 Φλέρυ
340 Φλίας
341 Φλόγα
342 Φλογέας
343 Φλογίδας
344 Φλοριάνα
345 Φλουρέντζα
346 Φλουρέντζος
347 Φλουρής
348 Φλώρα
350 Φλωράντρη
351 Φλωρεντία
352 Φλωρεντίνη
353 Φλωρεντίνος
354 Φλωρέντιος
355 Φλώρος
356 Φοβερά
357 Φόβη
358 Φόβος
359 Φοίβη
361 Φοιβίδας
362 Φοίβος
363 Φοινίκη
364 Φοίνιξ
365 Φοίτιος
366 Φόλας
367 Φολέγανδρος
368 Φολείδης
369 Φοντάνα
370 Φόρα
371 Φόραξ
372 Φόρβας
373 Φόρκυς
374 Φόρμη
375 Φόρμις
376 Φορμίσιον
377 Φορμίων
378 Φορτουνάτα
379 Φορτουνάτος
380 Φορωνεύς
381 Φορωνίς
382 Φουγάτια
383 Φουγάτιος
384 Φούλα
385 Φουλβία
386 Φούλης
387 Φουρεγκού
388 Φουρσάς
389 Φουσίκ
390 Φραγκίσκη
391 Φραγκίσκος
392 Φραγκόπουλος
393 Φράδμων
394 Φρασίας
395 Φρασίδαμος
396 Φρασίκλεια
398 Φρασικλής
399 Φράσιμος
400 Φρασίος
401 Φρασκούλα
402 Φρασκω
403 Φράστωρ
404 Φρέγια
405 Φρέζη
406 Φρεζής
407 Φρειδερίκη
408 Φρειδερίκος
409 Φρένικος
410 Φρεσκίτα
411 Φρικίας
412 Φρίκος
413 Φρίντα
414 Φρίξα
415 Φρίξος
416 Φρίτασγουίθ
417 Φρόνα
418 Φρονίμη
419 Φρόνιμος
420 Φρόνιος
421 Φροντίδας
422 Φρόντων
423 Φρουμεντία
424 Φρουμέντιος
425 Φρυγία
426 Φρύνη
427 Φρύνος
428 Φρύξος
429 Φτελέα
430 ΦΤΙΟΣ
431 Φυγαλία
432 Φυγέλα
433 Φύγελος
434 Φύη
435 Φυκιάδας
436 Φυλακηίς
437 Φυλακτός
438 Φυλάνθη
439 Φύλαντας
440 Φύλαξ
441 Φυλαξία
442 Φυλάριος
443 Φύλαρχος
444 Φύλας
445 Φυλεύς
446 Φυληίς
447 Φυλλίδα
448 Φυλλίδος
449 Φυλλίς
450 Φυλόμαχος
451 Φυλονόη
452 Φυλόνομος
453 Φύντια
454 Φυρόμαχος
455 Φύρση
456 Φυσάδεια
457 Φυσέντζος
458 Φύσιος
459 Φυταλία
460 Φύταλος
461 Φύτιος
462 Φυτούλα
463 Φυτώ
464 Φωκαΐς
465 Φωκίων
466 Φωκυλίδης
467 Φωλίτσα
468 Φωλόη
469 Φώλος
470 Φωσθονία
473 Φωστηρία
474 Φωστήριος
475 Φωσφόρος
476 Φωτάγγελος
477 Φωτανέστης
478 Φωτειάννα
479 Φωτεινή
480 Φωτεινός
481 Φώτης
482 Φώτιστος
483 Φωφώ
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία