Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαιδίμη
17 Φαίδιμος
18 Φαίδρα
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινάρετος
26 Φαινέας
27 Φαινεκλής
28 Φαίνιππος
29 Φαίνοψ
30 Φαινώ
31 Φαιοκόμης
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φαλάνθη
37 Φάλανθος
38 Φάλαρις
39 Φαλέας
40 Φαλέκ
41 Φάληρος
42 Φάλης
43 Φάλια
44 Φαλίας
45 Φαλίνος
46 Φάλιος
47 Φάλκης
48 Φαλλάς
49 Φαμπιόλα
50 Φάνα
51 Φαναγόρα
52 Φαναγόρας
53 Φάνας
54 Φανέας
55 Φανερουλιώτισσα
56 Φανερωμένη
57 Φανερωμένος
58 Φανέσα
59 Φανή
60 Φανίας
61 Φάνιον
62 Φανίππη
63 Φάνιππος
64 Φανοδήμη
65 Φανόδημος
66 Φανόδικος
67 Φανόκλεια
68 Φανόκλης
69 Φανοκύπρα
70 Φανόκυπρος
71 Φανόμαχος
72 Φάνος
73 Φανοσθένης
74 Φανοστράτη
75 Φανόστρατος
76 Φανουρία
77 Φανούριος
78 Φάντης
79 Φαντίνα
80 Φαντίνος
81 Φαντω
82 Φανώ
83 Φαοκύπρα
84 Φαόκυπρος
85 Φαραώ
86 Φαρές
87 Φαρέτρια
88 Φαρέτριος
89 Φάρις
90 Φαρμακολύτρα
91 Φαρμουθία
92 Φαρμούθιος
93 Φαρνάκη
94 Φαρνάκιος
95 Φάρσαλος
96 Φάρτη
97 Φάρτης
98 Φαρφιρίτσα
99 Φασηλίτης
100 Φασιθέα
101 Φάσις
102 Φασίστρατος
103 Φάσσα
104 Φάσσος
105 Φάσων
106 Φατιχ
107 Φατμέ
108 Φάυλλα
109 Φάυλλος
110 Φαύσιος
111 Φαύστα
112 Φαύστος
113 Φάων
114 Φέβρα
115 Φεβρωνία
116 Φεβρώνιος
117 Φειδαγόρα
118 Φειδαγόρας
119 Φειδακίδα
120 Φειδακίδας
121 Φειδαλία
122 Φειδάλιος
123 Φειδαντίδη
124 Φειδαντίδης
125 Φειδάρη
126 Φειδάρης
127 Φειδεκράτεια
128 Φειδεκράτης
129 Φειδεκρίτα
130 Φειδεκρίτης
131 Φειδέκυπρα
132 Φειδέκυπρος
133 Φειδία
134 Φειδίας
135 Φειδίππη
136 Φείδιππος
137 Φείδων
138 Φειδώνδα
139 φελξα
140 Φέμη
141 Φένια
142 Φερακλής
143 Φερβίνα
144 Φερβίνος
145 Φερβούθη
147 Φερέβοια
148 Φερέβοιος
149 Φερεκλέα
150 Φέρεκλος
151 Φερεκράτη
152 Φερεκράτης
153 Φερεκύδης
154 Φερεσύδη
155 Φερετίμη
156 Φερεύς
157 Φερεφήμη
158 Φερέφημος
159 Φέρης
160 Φερίας
161 Φερνάνδη
162 Φερνάντο
163 Φέρουσα
164 Φεύρα
165 Φευρωνία
166 Φηγαία
167 Φηγεύς
168 Φηλικίσσιμα
169 Φηλικίσσιμος
170 Φήλιξ
171 Φηλίξη
173 Φημία
174 Φήμιος
175 Φημονόη
176 Φήστα
177 Φήστος
178 Φθα
179 Φθία
180 Φθίος
181 Φθονία
183 Φιγαλεία
184 Φίγαλος
185 Φιγούρα
186 Φιδιότισσα
187 Φιδοττοταμιανή
188 Φιδούσα
189 Φίδωσα
190 Φίλα
191 Φιλαγόρας
192 Φιλαγρία
193 Φιλάγριος
194 Φιλαδέλφεια
195 Φιλάδελφος
196 Φιλαίμων
197 Φιλαινέτη
198 Φιλαινίς
199 Φιλαίος
200 Φιλαλήθης
201 Φιλαμειλείδης
202 Φιλάμμουσα
203 Φιλάμμων
204 Φιλάνδρα
205 Φίλανδρος
206 Φιλάνθη
207 Φιλαρέτη
208 Φιλάρετος
209 Φιλάων
210 Φίλγας
211 Φιλέας
212 Φιλέορτη
213 Φιλέορτος
214 Φιλεταίρα
215 Φιλέταιρος
216 Φιλεύς
217 Φίλη
218 Φιλήκη
219 Φίληκος
220 Φιλήμουσα
221 Φιλήμων
222 Φιληρατίς
223 Φίλης
224 Φιλήσιος
225 Φιλήσυχη
226 Φιλήσυχος
227 Φιλήτη
228 Φιλήτωρ
229 Φίλια
230 Φιλιάδης
231 Φιλίζ
232 Φιλίνη
233 Φιλίνος
234 Φιλίππα
235 Φίλιππος
236 Φιλίσια
237 Φιλίσκη
238 Φιλίσκος
239 Φιλίστα
240 Φιλιστίων
241 Φίλιστος
242 Φιλιώ
243 Φίλλις
244 Φιλλύλιος
245 Φιλογένης
246 Φιλογονία
247 Φιλογόνιος
248 Φιλοδάμεια
249 Φιλόδαμος
250 Φιλόδημος
251 Φιλοδίκη
252 Φιλοδώρα
253 Φιλόδωρος
254 Φιλοθέη
255 Φιλόθεος
256 Φίλοινα
257 Φίλοινος
258 Φιλοίτα
259 Φιλοίτιος
260 Φιλόκαλος
261 Φιλοκήδης
262 Φιλόκιον
263 Φιλοκλέα
264 Φιλοκλής
265 Φιλοκράτης
266 Φιλοκτήμουσα
267 Φιλοκτήμων
269 Φιλοκτήτης
270 Φιλόκυπρος
271 Φιλοκύων
272 Φιλόλαος
273 Φιλόλογος
274 Φιλομάχη
275 Φιλομβρότα
276 Φιλόμβροτος
277 Φιλομέδουσα
278 Φιλομένα
279 Φιλομένης
280 Φιλομήλα
281 Φιλομηλείδης
282 Φιλόμηλος
283 Φιλομήνα
284 Φιλόμνηστος
285 Φιλονίκη
286 Φιλόνικος
287 Φιλονίλα
288 Φιλονόη
289 Φιλονόμη
290 Φιλόνομος
291 Φιλοξένη
292 Φιλόξενος
293 Φιλοποιμενίς
294 Φιλοποίμην
295 Φιλόπονος
296 Φίλος
297 Φιλοσοφία
298 Φιλόσοφος
299 Φιλοστέφανος
300 Φιλοστόργιος
301 Φιλόστρατος
302 Φιλότιμος
303 Φιλουμένη
304 Φιλούμενος
305 Φιλοφάνης
306 Φιλοφάντη
307 Φιλόφαντος
308 Φιλόφρων
309 Φιλοχάρης
310 Φιλόχαρις
311 Φιλόχορος
312 Φιλόχρηστος
313 Φιλοχτήτης
314 Φιλτίς
315 Φίλτυς
316 Φιλυλλα
317 Φιλύλλιος
318 Φιλύρα
319 Φιλύρας
320 Φιλώ
321 Φίλων
323 Φιλώνδα
324 Φιλώνδας
325 Φιλωνίς
326 Φιλώτας
327 Φιλωτέρα
328 Φιλώτις
329 Φίναν
330 Φινεύς
331 Φινία
332 Φίννιαν
333 Φιντίας
334 Φιντυς
335 Φιόνα
336 Φιορη
337 Φιρμία
338 Φίρμιος
339 Φίτσα
340 Φλάβια
341 Φλάβιος
342 Φλάκκα
343 Φλάκκος
344 Φλαουϊανή
345 Φλαουϊανός
346 Φλεβαριανή
347 Φλεγυΐς
348 Φλέγων
349 Φλέρυ
350 Φλίας
351 Φλόγα
352 Φλογέας
353 Φλογίδας
354 Φλοριάνα
355 Φλουρέντζα
356 Φλουρέντζος
357 Φλουρής
358 Φλώρα
360 Φλωράντρη
361 Φλωρεντία
362 Φλωρεντίνη
363 Φλωρεντίνος
364 Φλωρέντιος
365 Φλώρος
366 Φοβερά
367 Φόβη
368 Φόβος
369 Φοίβη
371 Φοιβίδας
372 Φοίβος
373 Φοινίκη
374 Φοίνιξ
375 Φοίτιος
376 Φόλας
377 Φολέγανδρος
378 Φολείδης
379 Φοντάνα
380 Φόρα
381 Φόραξ
382 Φόρβας
383 Φόρκυς
384 Φόρμη
385 Φόρμις
386 Φορμίσιον
387 Φορμίων
388 Φορτουνάτα
389 Φορτουνάτος
390 Φορωνεύς
391 Φορωνίς
392 Φουγάτια
393 Φουγάτιος
394 Φούλα
395 Φουλβία
396 Φούλης
397 Φουρεγκού
398 Φουρσάς
399 Φουσίκ
400 Φραγκίσκη
401 Φραγκίσκος
402 Φραγκόπουλος
403 Φράδμων
404 Φρασίας
405 Φρασίδαμος
406 Φρασίκλεια
408 Φρασικλής
409 Φράσιμος
410 Φρασίος
411 Φρασκούλα
412 Φρασκω
413 Φράστωρ
414 Φρέγια
415 Φρέζη
416 Φρεζής
417 Φρειδερίκη
418 Φρειδερίκος
419 Φρένικος
420 Φρεσκίτα
421 Φρικίας
422 Φρίκος
423 Φρίντα
424 Φρίξα
425 Φρίξος
426 Φρίτασγουίθ
427 Φρόνα
428 Φρονίμη
429 Φρόνιμος
430 Φρόνιος
431 Φροντίδας
432 Φρόντων
433 Φρουμεντία
434 Φρουμέντιος
435 Φρυγία
436 Φρύνη
437 Φρύνος
438 Φρύξος
439 Φτελέα
440 ΦΤΙΟΣ
441 Φυγαλία
442 Φυγέλα
443 Φύγελος
444 Φύη
445 Φυκιάδας
446 Φυλακηίς
447 Φυλακτός
448 Φυλάνθη
449 Φύλαντας
450 Φύλαξ
451 Φυλαξία
452 Φυλάριος
453 Φύλαρχος
454 Φύλας
455 Φυλεύς
456 Φυληίς
457 Φυλλίδα
458 Φυλλίδος
459 Φυλλίς
460 Φυλόμαχος
461 Φυλονόη
462 Φυλόνομος
463 Φύντια
464 Φυρόμαχος
465 Φύρση
466 Φυσάδεια
467 Φυσέντζος
468 Φύσιος
469 Φύσκα
470 Φύσκος
471 Φυταλία
472 Φύταλος
473 Φύτιος
474 Φυτούλα
475 Φυτώ
476 Φωκαΐς
477 Φωκίων
478 Φωκυλίδης
479 Φωλίτσα
480 Φωλόη
481 Φώλος
482 Φωσθονία
485 Φωστηρία
486 Φωστήριος
487 Φωσφόρος
488 Φωτάγγελος
489 Φωτανέστης
490 Φωτειάννα
491 Φωτεινή
492 Φωτεινός
493 Φώτης
494 Φώτιστος
495 Φωφώ
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία