Εορτές 13 Απριλίου: Άγιος Γερόντιος ο υπηρέτης Άγιος Δάδας Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Δάδα Μαρτίνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Στέφανος ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Αγία Αγάπη Αγία Θεοδοσία η βασίλισσα Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Ελασσώνος Άγιος Ελευθέριος ο Πέρσης Άγιος Ζωΐλος ο Ρωμαίος Άγιος Θεοδόσιος Άγιος Κυντιλλιανός Άγιος Μάξιμος Άγιος Χριστόφορος ο Οσιομάρτυρας Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Ογκαΐς
5 Όγκος
6 Ογχηστός
7 Οδέττη
8 Οδηγήτρια
9 Οδηράν
10 Οδιέης
11 Οδίος
12 Οδοιδόκος
13 Οδύσσεια
14 Οδυσσεύς
19 Οζίας
20 Οθέλλα
21 Οθέλλος
22 Οθρηίς
23 Οθρυάδης
24 Οθρυονεύς
25 Όθων
26 Οθωνία
27 Οία
28 Οίαγρος
29 Οιάνθη
30 Οίαξ
31 Οίβαλος
32 Οίβη
33 Οιβώτας
34 Οιδίπους
36 Οικειώτατη
37 Οϊκλείης
38 Οϊκλής
39 Όϊκλος
40 Οικονόμισσα
41 Οικουμενία
42 Οικουμένιος
43 Οικουτούτου
44 Οϊλεύς
45 Οίμη
46 Οιναγή
47 Οιναγής
48 Οινάδα
49 Οινάδας
50 Οινάνθη
51 Οινάνθης
52 Οιναντία
53 Οινάντιος
54 Οινάργη
55 Οίναργος
56 Οινάς
57 Οινεύς
58 Οινοβαρής
59 Οινοβία
60 Οινόβιος
61 Οινογένη
62 Οινογένης
63 Οινοδότα
64 Οινοδότας
65 Οινόη
66 Οινοθέα
67 Οινόθεος
68 Οινοθόη
69 Οινόθοος
70 Οινοκλέα
71 Οινοκλέας
72 Οινοκλέφη
73 Οινοκλέφης
74 Οινοκράτη
75 Οινοκράτης
76 Οινομάη
77 Οινόμαος
78 Οινοπεύς
79 Οινόπη
80 Οινοπίων
81 Οινοστράτη
82 Οινόστρατος
83 Οινοτίουσα
84 Οινοτίων
85 Οινοτρόπη
86 Οινοτρόπος
87 Οινόφλυξ
88 Οινοχόη
89 Οινοχόος
90 Οινόχυτος
91 Οίνοψ
92 Οινώ
93 Οινών
94 Οινώνη
95 Οινωτός
96 Οίνωτρος
97 Οίοκλος
98 Οιόλυκος
99 Οιστρεβέλης
100 Οιστρέβλης
101 Οίστρος
102 Οϊστροφή
103 Οίτυλος
104 Οίφιλος
105 Οιώνιχος
106 Όκκελος
107 Οκκελώ
108 Οκταϊ
109 Ολβία
110 Ολβιοδώρα
111 Ολβιόδωρος
112 Όλβιος
113 Όλγα
114 Όλγανος
115 Όλδα
116 Ολδάς
117 Ολένα
118 Όλια
119 Ολιανθίδη
120 Ολιανθίδης
121 Ολόβολος
122 Ολόκαλη
123 Ολόκαλος
124 Όλορος
125 Ολοφέρνη
126 Ολοφέρνης
127 Όλπις
128 Όλτος
129 Ολυμπιάς
130 Ολυμπιοδώρα
131 Ολυμπιόδωρος
132 Ολυμπιοσθένης
133 Ολυμπιώτισσα
134 Όλυμπος
135 Ολύνα
136 Ολυνθεύς
137 Ολυσσεύς
138 Όμαδος
139 Ομήρια
140 Όμηρος
142 Ομόθεος
143 Ομολίππη
144 Ομόλιππος
145 Ομολοϊς
146 Ομόνοια
147 Ομονοούσα
148 Ομορφούλα
149 Ομφάλη
150 Όναιθος
151 Ονασαγόρας
152 Ονασαγόρη
153 Ονασίας
154 Ονασιθάλεια
155 Ονασιθάλης
156 Ονασικύπρα
157 Ονασίκυπρος
158 Ονασιμήδης
159 Ονατάς
160 Ονειρά
161 Όνειρος
162 Ονείτης
163 Οἰνεύς
164 Ονήσανδρος
165 Ονησικρίτη
166 Ονησίκριτος
167 Ονήσιλος
168 Ονησίμη
169 Ονήσιμος
170 Ονησίππη
171 Ονήσιππος
172 Ονησιφόρα
173 Ονησίφορος
174 Ονήτωρ
175 Οννίκ
176 Ονομάκλεια
177 Ονομακλής
178 Ονομακρίτη
179 Ονομάκριτος
180 Ονόμανδρα
181 Ονόμανδρος
182 Ονομάντη
183 Ονομάντιος
184 Ονομάρχη
185 Ονόμαρχος
186 Ονόμας
187 Ονόμαστος
188 Ονουφρία
189 Ονούφριος
190 Οντίν
191 Ονυμάνδρα
192 Ονύμανδρος
193 Ονυμάντια
194 Ονυμάντιος
195 Ονυχία
196 Ονύχιος
197 Ονωράτη
198 Ονωράτος
199 Ονωρία
200 Ονώριος
201 Οξάνα
202 Οξύθεμις
203 Όξυλος
204 Οξύνιος
205 Οξύντης
206 Οξύπορος
207 Οπίτης
208 Οπλέας
209 Οπλεύς
210 Όπλης
211 Οπούς
212 Οππιανός
213 Οπώρα
214 Οπωρεύς
215 Οράτιος
216 Όργης
217 Ορειβάσιος
218 Ορείη
219 Όρειος
220 Ορεντία
221 Ορέντιος
222 Ορέσανδρος
223 Ορέσβιος
224 Ορεσθεύς
225 Ορεστάδας
226 Ορέστης
227 Ορεστιάς
228 Ορθαγόρας
229 Ορθαία
230 Ορθαίος
231 Ορθάνης
232 Ορθοδοξία
233 Ορθόδοξος
234 Ορθοκωστά
235 Όρθων
236 Οριάνα
237 Οριέτα
238 Ορίκαδμος
239 Όρικος
240 Ορίνα
241 Ορινία,
242 Όρμενος
243 Ορνεύς
244 Όρνυτος
245 Οροθάλεια
246 Οροθαλής
247 Οροιβάντιος
248 Όροιδος
249 Όρον
250 Όροψ
251 Ορσαλία
253 Ορσάλιος
254 Ορσεδίκη
255 Ορσελα
256 Ορσηίς
257 Ορσίλοχος
258 Ορσινόμη
259 Ορσίππη
260 Όρσιππος
261 Ορσίφας
262 Ορσοβία
263 Ορσόβιος
264 Όρσων
265 Όρτα
266 Ορτανσία
267 Ορτάνσιος
268 Ορτεύς
269 Ορτίλοχος
270 Ορφέα
271 Ορφεύς
273 Όρφνη
274 Ορφώνδας
275 Ορχάν
276 Ορχομενός
277 Ορωνός
278 Όρωνος
279 Οσβάλδη
280 Οσβάλδος
282 Οσβίν
283 Οσία
284 Όσιος
285 Όσιρις
286 Οσογώ
287 Οσογώος
288 Οσπίτιος
289 Οτρεύς
290 Οτρήρη
291 Οτρήρης
292 Οτρυντεύς
293 Ουαλεντία
294 Ουαλεριανός
295 Ουάλης
297 Ουάρρα
298 Ουάρρων
299 Ουβάλδη
300 Ουβάλδος
301 Ούγος
302 Ουελλήια
303 Ουελλήιος
304 Ουίκτωρ
305 Ουίρκας
306 Ουκαλέγων
307 Ουλιάνα
308 Ουλιξεύς
309 Ουλκιανός
310 Ούλλα
311 Ούλπιος
312 Ουλρίχα
313 Ουλρίχος
314 Ουλτανός
315 Ουλτρίλη
316 Ουλτρίλος
317 Ουμβέρτος
318 Ουρανία
320 Ουρανός
321 Ουρβανή
322 Ουρβανός
323 Ούρειος
324 Ουρίας
325 Ουριήλ
326 Ουριηλία
327 Ουρμπίτιος
328 Ουρπασιανή
329 Ουρπασιανός
330 Ουσταχανάς
331 Ούτις
332 Οφέλας
333 Οφελέστης
334 Οφέλτας
335 Οφέλτης
336 Οφέλτιος
337 Οφηλία
338 Οφήλιος
339 Οφιά
340 Οφιλιάννα
341 Οφιονεύς
342 Οφιούχος
343 Οφίων
344 Οφρυάδα
346 Οφρυάδης
347 Οχήσια
348 Οχήσιος
349 Όχιμος
350 Όψιμος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία