Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Ογκαΐς
5 Όγκος
6 Ογχηστός
7 Οδέττη
8 Οδηγήτρια
9 Οδηράν
10 Οδιέης
11 Οδίος
12 Οδοιδόκος
13 Οδύσσεια
14 Οδυσσεύς
19 Οζίας
20 Οθέλλα
21 Οθέλλος
22 Οθρηίς
23 Οθρυάδης
24 Οθρυονεύς
25 Όθων
26 Οθωνία
27 Οία
28 Οίαγρος
29 Οιάνθη
30 Οίαξ
31 Οίβαλος
32 Οίβη
33 Οιβώτας
34 Οιδίπους
36 Οικειώτατη
37 Οϊκλείης
38 Οϊκλής
39 Όϊκλος
40 Οικονόμισσα
41 Οικουμενία
42 Οικουμένιος
43 Οικουτούτου
44 Οϊλεύς
45 Οίμη
46 Οιναγή
47 Οιναγής
48 Οινάδα
49 Οινάδας
50 Οινάνθη
51 Οινάνθης
52 Οιναντία
53 Οινάντιος
54 Οινάργη
55 Οίναργος
56 Οινάς
57 Οινεύς
58 Οινοβαρής
59 Οινοβία
60 Οινόβιος
61 Οινογένη
62 Οινογένης
63 Οινοδότα
64 Οινοδότας
65 Οινόη
66 Οινοθέα
67 Οινόθεος
68 Οινοθόη
69 Οινόθοος
70 Οινοκλέα
71 Οινοκλέας
72 Οινοκλέφη
73 Οινοκλέφης
74 Οινοκράτη
75 Οινοκράτης
76 Οινομάη
77 Οινόμαος
78 Οινοπεύς
79 Οινόπη
80 Οινοπίων
81 Οινοστράτη
82 Οινόστρατος
83 Οινοτίουσα
84 Οινοτίων
85 Οινοτρόπη
86 Οινοτρόπος
87 Οινόφλυξ
88 Οινοχόη
89 Οινοχόος
90 Οινόχυτος
91 Οίνοψ
92 Οινώ
93 Οινών
94 Οινώνη
95 Οινωτός
96 Οίνωτρος
97 Οίοκλος
98 Οιόλυκος
99 Οιστρεβέλης
100 Οιστρέβλης
101 Οίστρος
102 Οϊστροφή
103 Οίτυλος
104 Οίφιλος
105 Οιώνιχος
106 Όκκελος
107 Οκκελώ
108 Οκταϊ
109 Ολβία
110 Ολβιοδώρα
111 Ολβιόδωρος
112 Όλβιος
113 Όλγα
114 Όλγανος
115 Όλδα
116 Ολδάς
117 Ολένα
118 Όλια
119 Ολιανθίδη
120 Ολιανθίδης
121 Ολόβολος
122 Ολόκαλη
123 Ολόκαλος
124 Όλορος
125 Ολοφέρνη
126 Ολοφέρνης
127 Όλπις
128 Όλτος
129 Ολυμπιάς
130 Ολυμπιοδώρα
131 Ολυμπιόδωρος
132 Ολυμπιοσθένης
133 Ολυμπιώτισσα
134 Όλυμπος
135 Ολύνα
136 Ολυνθεύς
137 Ολυσσεύς
138 Όμαδος
139 Ομήρια
140 Όμηρος
142 Ομόθεος
143 Ομολίππη
144 Ομόλιππος
145 Ομολοϊς
146 Ομόνοια
147 Ομονοούσα
148 Ομορφούλα
149 Ομφάλη
150 Όναιθος
151 Ονασαγόρας
152 Ονασαγόρη
153 Ονασίας
154 Ονασιθάλεια
155 Ονασιθάλης
156 Ονασικύπρα
157 Ονασίκυπρος
158 Ονασιμήδης
159 Ονασιφάνη
160 Ονασιφάνης
161 Ονασιφίλη
162 Ονασίφιλος
163 Ονατάς
164 Ονειρά
165 Όνειρος
166 Ονείτης
167 Οἰνεύς
168 Ονήσανδρος
169 Ονησικρίτη
170 Ονησίκριτος
171 Ονήσιλος
172 Ονησίμη
173 Ονήσιμος
174 Ονησίππη
175 Ονήσιππος
176 Ονησιφόρα
177 Ονησίφορος
178 Ονήτωρ
179 Οννίκ
180 Ονομάκλεια
181 Ονομακλής
182 Ονομακρίτη
183 Ονομάκριτος
184 Ονόμανδρα
185 Ονόμανδρος
186 Ονομάντη
187 Ονομάντιος
188 Ονομάρχη
189 Ονόμαρχος
190 Ονόμας
191 Ονόμαστος
192 Ονουφρία
193 Ονούφριος
194 Οντίν
195 Ονυμάνδρα
196 Ονύμανδρος
197 Ονυμάντια
198 Ονυμάντιος
199 Ονυχία
200 Ονύχιος
201 Ονωράτη
202 Ονωράτος
203 Ονωρία
204 Ονώριος
205 Οξάνα
206 Οξύθεμις
207 Όξυλος
208 Οξύνιος
209 Οξύντης
210 Οξύπορος
211 Οπίτης
212 Οπλέας
213 Οπλεύς
214 Όπλης
215 Οπούς
216 Οππιανός
217 Οπώρα
218 Οπωρεύς
219 Οράτιος
220 Όργης
221 Ορειβάσιος
222 Ορείη
223 Όρειος
224 Ορεντία
225 Ορέντιος
226 Ορέσανδρος
227 Ορέσβιος
228 Ορεσθεύς
229 Ορεστάδας
230 Ορέστης
231 Ορεστιάς
232 Ορθαγόρας
233 Ορθαία
234 Ορθαίος
235 Ορθάνης
236 Ορθοδοξία
237 Ορθόδοξος
238 Ορθοκωστά
239 Όρθων
240 Οριάνα
241 Οριέτα
242 Ορίκαδμος
243 Όρικος
244 Ορίνα
245 Ορινία,
246 Όρμενος
247 Ορνεύς
248 Όρνυτος
249 Οροθάλεια
250 Οροθαλής
251 Οροιβάντιος
252 Όροιδος
253 Όρον
254 Όροψ
255 Ορσαλία
257 Ορσάλιος
258 Ορσεδίκη
259 Ορσελα
260 Ορσηίς
261 Ορσίλοχος
262 Ορσινόμη
263 Ορσίππη
264 Όρσιππος
265 Ορσίφας
266 Ορσοβία
267 Ορσόβιος
268 Όρσων
269 Όρτα
270 Ορτανσία
271 Ορτάνσιος
272 Ορτεύς
273 Ορτίλοχος
274 Ορφέα
275 Ορφεύς
277 Όρφνη
278 Ορφώνδας
279 Ορχάν
280 Ορχομενός
281 Ορωνός
282 Όρωνος
283 Οσβάλδη
284 Οσβάλδος
286 Οσβίν
287 Οσία
288 Όσιος
289 Όσιρις
290 Οσογώ
291 Οσογώος
292 Οσπίτιος
293 Οτρεύς
294 Οτρήρη
295 Οτρήρης
296 Οτρυντεύς
297 Ουαλεντία
298 Ουαλεριανός
299 Ουάλης
301 Ουάρρα
302 Ουάρρων
303 Ουβάλδη
304 Ουβάλδος
305 Ούγος
306 Ουελλήια
307 Ουελλήιος
308 Ουίκτωρ
309 Ουίρκας
310 Ουκαλέγων
311 Ουλιάνα
312 Ουλιξεύς
313 Ουλκιανός
314 Ούλλα
315 Ούλπιος
316 Ουλρίχα
317 Ουλρίχος
318 Ουλτανός
319 Ουλτρίλη
320 Ουλτρίλος
321 Ουμβέρτος
322 Ουρανία
324 Ουρανός
325 Ουρβανή
326 Ουρβανός
327 Ούρειος
328 Ουρίας
329 Ουριήλ
330 Ουριηλία
331 Ουρμπίτιος
332 Ουρπασιανή
333 Ουρπασιανός
334 Ουσταχανάς
335 Ούτις
336 Οφέλας
337 Οφελέστης
338 Οφέλτας
339 Οφέλτης
340 Οφέλτιος
341 Οφηλία
342 Οφήλιος
343 Οφιά
344 Οφιλιάννα
345 Οφιονεύς
346 Οφιούχος
347 Οφίων
348 Οφρυάδα
350 Οφρυάδης
351 Οχήσια
352 Οχήσιος
353 Όχιμος
354 Όψιμος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία