Εορτές 22 Απριλίου: Άγιος Νέαρχος Απόστολος Ναθαναήλ Ναθαναηλία Νεάρχη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαιδάλη
10 Δαίδαλος
11 Δάϊθος
12 Δαϊκλής
13 Δαϊλόχεια
14 Δαΐλοχος
15 Δαϊμαχος
16 Δαϊμένης
17 Δαίμων
18 Δάιος
19 Δάιππα
20 Δάιππος
21 Δαϊρα
22 Δαϊς
23 Δαίτωρ
24 Δαϊφαντος
25 Δαΐφρων
26 Δακίδας
27 Δακρύβρεχτος
28 Δακρυρροούσα
29 Δάλια
30 Δαλιδά
31 Δαλματία
33 Δαλμάτιος
34 Δαμάγητη
35 Δαμάγητος
36 Δαμάγων
37 Δαμαιθίδας
38 Δαμάιππη
39 Δαμάιππος
40 Δαμαλις
41 Δαμάνθη
42 Δαμάνθης
43 Δαμαρέτη
44 Δαμάρετος
45 Δαμάρης
46 Δάμαρις
48 Δαμαρίστη
49 Δαμάριστος
50 Δαμαρμένη
51 Δαμάρμενος
52 Δαμάσα
53 Δαμασίθυμος
54 Δαμασίππη
55 Δαμάσιππος
56 Δαμασίστρατος
57 Δαμασίχθων
58 Δαμασκός
59 Δάμασκος
60 Δάμασος
61 Δαμαστορίδης
62 Δαμάτριος
64 Δαμέων
65 Δαμήδη
66 Δαμήδης
67 Δαμία
68 Δαμιανή
69 Δαμιανός
70 Δαμιθάλεια
71 Δαμιθάλης
72 Δαμίνδας
73 Δάμις
74 Δαμίσκος
75 Δαμναμενεύς
76 Δαμνίππη
77 Δάμνιππος
78 Δαμνώ
79 Δαμοθάλεια
80 Δαμοθάλης
81 Δαμοίτας
82 Δαμόκλεια
83 Δαμοκλής
84 Δαμοκράτης
85 Δαμόξενος
86 Δαμοστράτη
87 Δαμόστρατος
88 Δαμοτάγης
89 Δαμοτελης
90 Δαμότιμος
91 Δαμόφιλος
92 Δαμοφών
93 Δαμοχαρης
94 Δάμυλλος
95 Δάμυσις
96 Δάμυσος
97 Δαμώ
98 Δάμων
100 Δαν
101 Δάναβη
102 Δάναβος
103 Δανάη
104 Δάναξ
105 Δαναός
106 Δάνασσα
107 Δάνδη
108 Δάνδης
109 Δάνη
110 Δάνθουσα
111 Δάνθων
112 Δανιάντρη
113 Δανιήλ
114 Δανιηλίς
115 Δανιθάλεια
116 Δανιθάλης
117 Δάντης
118 Δάοχος
119 Δαρδανία
120 Δάρδανος
121 Δαρεία
123 Δαρείος
124 Δάρης
125 Δαριέα
126 Δασεάτας
127 Δάσια
128 Δάσιος
129 Δάσκυλος
130 Δάσμων
131 Δασύστερνος
132 Δαυΐνα
133 Δαύκτη
134 Δαύκτος
135 Δαυλής
136 Δαυλίς
137 Δαύνος
138 Δάφνη
140 Δάφνης
141 Δεβόρα
142 Δεβοσέτος
143 Δεδούσης
144 Δεδουσία
145 Δέηση
146 Δειδάς
147 Δείκος
148 Δείμος
149 Δείνα
150 Δείναρχος
151 Δεινιάδας
152 Δεινίας
153 Δείνις
154 Δεινοκράτη
155 Δεινοκράτης
156 Δεινολόχεια
157 Δεινόλοχος
158 Δεινομάχη
159 Δεινόμαχος
160 Δεινομένης
161 Δεινοσθένης
162 Δεινοστράτη
163 Δεινόστρατος
164 Δεινοχάρης
165 Δείνω
166 Δείνων
167 Δεισδαιμόνα
168 Δεισδαιμόνας
169 Δεισήνωρ
170 Δείφιλος
171 Δεκαμνίχα
172 Δεκάμνιχος
173 Δεκαπεντούσα
174 Δεκέλεια
175 Δέκελος
176 Δελής
177 Δελφινία
178 Δελφίνιος
179 Δελφίς
180 Δελφίων
181 Δελφός
182 Δελφύνη
183 Δεμης
184 Δένα
185 Δεναλία
186 Δεναλόη
187 Δεναχίς
188 Δέντρος
189 Δεξαμενή
190 Δεξεμενός
191 Δεξιάδης
192 Δεξιθέα
193 Δεξίθεος
194 Δεξίλα
195 Δεξίλεως
196 Δεξιμάχη
197 Δεξίμαχος
198 Δεξιοκρατούσα
199 Δέξιππος
200 Δεξιφάνης
201 Δεόμενη
202 Δέρβης
203 Δέρδας
204 Δερκέτις
205 Δερκυλίδα
206 Δερκυλίδας
207 Δέρκυλλος
208 Δέρκυνος
209 Δερμάτα
210 Δερπούλη
211 Δερπούλης
212 Δερριάτις
213 Δερριόπη
214 Δερρίοπος
215 Δεσιδέρια
216 Δεσιδέριος
217 Δεσμάρη
218 Δεσποιγιάννα
219 Δέσποινα
220 Δεσπότης
221 Δέττη
222 Δευκαλίδης
223 Δευκαλίων
224 Δεύκιος
225 Δηιάνειρα
226 Δηιδάμα
227 Δηιδάμας
228 Δηικόων
229 Δηιλέων
230 Δηίλοχος
231 Δηιμάχη
232 Δηίμαχος
233 Δηιόκης
234 Δηιονεύς
235 Δηιοπεύς
236 Δηιόπη
237 Δηίοχος
238 Δηιπύλη
239 Δηίπυλος
240 Δηίπυρος
241 Δηιφόβη
242 Δηίφοβος
243 Δηίφονος
244 Δηϊων
245 Δήλια
246 Δήλιος
247 Δηλογένη
248 Δηλογενής
249 Δηλόπτη
250 Δηλόπτης
251 Δηλοφάνεια
252 Δηλοφανής
253 Δημάγετος
254 Δημάδης
255 Δημαινέτη
256 Δημαίνετος
257 Δημάρατη
258 Δημάρατος
259 Δημάρχη
260 Δήμαρχος
261 Δημελέ
262 Δήμη
263 Δημηλάτα
264 Δήμητρα
266 Δημητράγγελος
267 Δημητράνα
268 Δημητράσπα
269 Δημήτριος
270 Δημία
271 Δήμιος
272 Δημογένης
273 Δημογοργος
274 Δημοδάμας
275 Δημοδίκη
276 Δημοδόκος
277 Δημοκήδης
278 Δημοκλέα
279 Δημοκλής
280 Δημοκόπος
281 Δημοκόων
282 Δημοκράνια
283 Δημοκράτης
284 Δημοκρατία
285 Δημοκρίτη
286 Δημόκριτος
287 Δημολέαινα
288 Δημολέων
289 Δημομέλης
290 Δημονίκη
291 Δημόνικος
292 Δημοπανάγος
293 Δημόπολις
294 Δημοπτολέμα
295 Δημοπτόλεμος
296 Δήμος
297 Δημοσθένη
298 Δημοσθένης
299 Δημοστρατη
300 Δημόστρατος
301 Δημοτέλης
302 Δημοτίων
303 Δημοφάντη
304 Δημόφαντος
305 Δημοφίλη
306 Δημόφιλος
307 Δημοφών
308 Δημοφώσσα
309 Δημοχάρης
310 Δημόχαρις
311 Δημύλος
312 Δημώ
313 Δήμων
314 Δημώναξ
315 Δημώνασσα
316 Δηρείτης
317 Δηρώ
318 Δήφοβος
319 Δηωίνη
320 Δία
321 Διάβολος
322 Διαγόρα
323 Διαγόρας
325 Διάγων
326 Διαδούμενος
327 Διάδοχος
328 Διαδρόμης
329 Διακονούσα
330 Διάκος
331 Διακουμης
332 Διάκριτος
333 Διακτορίδης
334 Διαλεχτή
335 Διαλεχτός
336 Δίαλλος
337 Διάνα
338 Διανέλια
339 Διανέλλος
340 Διάνθη
341 Δίανθος
342 Δίας
343 Διασυνω
344 Διασώζουσα
345 Διγενή
346 Διγενής
347 Διγνόρα
348 Διγνόρος
349 Δίδας
350 Διδυμάνθη
351 Διδύμανθος
352 Διδύμη
353 Δίδυμος
354 Διδώ
355 Διέμπορος
356 Διεύχης
357 Διευχίδας
358 Διηνέκη
359 Διηνέκης
360 Διθυράμβη
361 Διθύραμβος
362 Δίιος
363 Διιτρέφης
364 Δικαία
365 Δικαιαρχίς
366 Δικαίαρχος
367 Δικαιοβούλη
368 Δικαιόβουλος
369 Δικαιογένη
370 Δικαιογένης
371 Δικαιόκλεια
372 Δικαιοκλής
373 Δικαιοκράτη
374 Δικαιοκράτης
375 Δικαιόκριτος
376 Δικαιομένη
377 Δικαιομένης
378 Δικαιονίκα
379 Δικαιονίκης
380 Δικαιοπάτρα
381 Δικαιόπατρος
382 Δικαιοπλούτα
383 Δικαιόπλουτος
384 Δικαιοπόλεια
385 Δικαιόπολις
386 Δίκαιος
387 Δικαιότατη
388 Δικαιρέτα
389 Δικαιρέτης
390 Δίκανος
391 Δικάς
392 Δίκη
393 Δικράν
394 Δικσίαρχος
395 Δίκτυς
396 Δίκων
397 Διμήτωρ
398 Δινδύμη
399 Διντύλος
400 Δίνων
401 Διογένεια
402 Διογένης
403 Διόγκιτος
404 Διόγνητος
405 Διοδότη
406 Διόδοτος
407 Διοδώρα
408 Διόδωρος
409 Διόκλεια
410 Διοκλής
411 Διοκορυστής
412 Διομέδοντας
413 Διομέδων
414 Διομη
415 Διομήδη
416 Διομήδης
417 Διόμιλος
418 Δίομος
419 Διονέρα
420 Διονυσία
421 Διονυσικλής
422 Διονυσόδωρος
423 Διονυσόδωτος
424 Διονυσοκλής
425 Διόνυσος
426 Διονυσοφών
427 Διονυστάθης
428 Διόξιππος
429 Διοπάτρη
430 Διόπεια
431 Διοπειθης
432 Διόπη
433 Διόπομπος
434 Διόσκορη
435 Διόσκουρος
436 Διοτίμα
437 Διότιμος
438 Διότισσα
439 Διοτρέφης
440 Διοφάνη
441 Διοφάνης
442 Διοφάντη
443 Διόφαντος
444 Διοχαίτα
445 Διοχαίτας
446 Διοχάνδη
447 Διοχθώνδας
448 Δίποινος
449 Δίρκη
450 Δισάνθη
451 Δισάνθης
452 Δισιδέριος
453 Δισσίτοκος
454 Διτρέφης
455 Δίυλλος
456 Διφίλη
457 Δίφιλος
458 Διφρίδας
459 Διψακός
460 Δίων
461 Διώνασσα
462 Διώνδας
463 Διώνη
464 Διωξίππη
465 Διώρης
466 Δμήτωρ
467 Δόβρα
468 Δοίας
469 Δοϊράνη
470 Δολινδούχ
471 Δολίος
472 Δολιχή
473 Δόλιχος
474 Δολλίων
475 Δολομήδη
476 Δολομήδης
477 Δολοπίων
478 Δόλοψ
479 Δόλων
480 Δολωνία
481 Δολώρα
482 Δολώρος
483 Δομενίκη
484 Δομένικος
485 Δομέστικος
486 Δομετία
487 Δομέτιος
488 Δομηνίκη
489 Δομήνικος
490 Δομιτίλλα
491 Δομιτίος
492 Δόμνα
493 Δομνάς
494 Δομνιανίτισσας
495 Δόμνος
497 Δόμων
498 Δονάγη
499 Δόναγος
500 Δονακίς
501 Δονάλδη
502 Δονάλδος
503 Δονάτα
504 Δονάτος
505 Δόντας
506 Δόξα
507 Δοξάνδρα
508 Δόξανδρος
509 Δοξαπατρής
510 Δοξάρισσα
511 Δοξιθέα
512 Δοξίθεος
513 Δοξινόη
514 Δοξίνος
515 Δοξιπάρα
516 Δοξιπάρας
517 Δόξος
518 Δορκάς
519 Δορκεύς
520 Δόρπος
521 Δορυκλείδας
522 Δόρυκλος
523 Δορύλαος
524 Δορύλας
525 Δορυμέδουσα
526 Δορυμέδων
527 Δόσα
528 Δοσάς
529 Δοσικλής
530 Δουβέργαινα
531 Δουέντυ
532 Δουκαίνη
533 Δούκας
534 Δουκενη
535 Δουκητία
536 Δούκισσα
537 Δούλη
538 Δούλος
539 Δουνστάνος
540 Δούπων
541 Δούρις
542 Δραγούμης
543 Δράκαινα
544 Δρακάς
545 Δρακίος
546 Δράκυλλα
547 Δράκυλλος
548 Δράκων
549 Δράπεια
550 Δράπων
551 Δρήσος
552 Δριαδη
553 Δριμώ
555 Δριόπη
556 Δρομάς
557 Δρομεύς
558 Δρομιχαίτης
559 Δρομοκλείδης
560 Δροσίς
561 Δρόσος
562 Δροσοσταλία
563 Δροσοσταλίδα
564 Δροστάν
565 Δρυάδα
566 Δρύαλος
567 Δρύας
568 Δρύκαλος
569 Δρύμων
570 Δρυόπις
571 Δρύοψ
572 Δύμας
573 Δύμφνα
575 Δυναίος
576 Δυναμένη
577 Δυναμήνη
578 Δυνάστη
579 Δυνάστης
580 Δυράνδη
581 Δύρανδος
582 Δύση
583 Δυσμάς
584 Δυσπόντιος
585 Δυφρίγη
586 Δυφρίγος
587 Δωδών
588 Δωδώνη
589 Δώρα
590 Δώρης
591 Δωριεύς
592 Δωρίνα
593 Δωρίππη
594 Δώριππος
595 Δωρίς
596 Δώρισθος
597 Δωρίχα
598 Δώριχος
599 Δωροθέα
601 Δωρόθεος
602 Δώρος
603 Δωσιάδης
604 Δωσιθέα
605 Δωσίθεος
606 Δωτία
607 Δώτιος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία