Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαιδάλη
10 Δαίδαλος
11 Δάϊθος
12 Δαϊκλής
13 Δαϊλόχεια
14 Δαΐλοχος
15 Δαϊμαχος
16 Δαϊμένης
17 Δαίμων
18 Δάιος
19 Δάιππα
20 Δάιππος
21 Δαϊρα
22 Δαϊς
23 Δαίτωρ
24 Δαϊφαντος
25 Δαΐφρων
26 Δακίδας
27 Δακρύβρεχτος
28 Δακρυρροούσα
29 Δάλια
30 Δαλιδά
31 Δαλματία
33 Δαλμάτιος
34 Δαμάγητη
35 Δαμάγητος
36 Δαμάγων
37 Δαμαιθίδας
38 Δαμάιππη
39 Δαμάιππος
40 Δαμαλις
41 Δαμάνθη
42 Δαμάνθης
43 Δαμαρέτη
44 Δαμάρετος
45 Δαμάρης
46 Δάμαρις
48 Δαμαρίστη
49 Δαμάριστος
50 Δαμαρμένη
51 Δαμάρμενος
52 Δαμάσα
53 Δαμασίθυμος
54 Δαμασίππη
55 Δαμάσιππος
56 Δαμασίστρατος
57 Δαμασίχθων
58 Δαμασκός
59 Δάμασκος
60 Δάμασος
61 Δαμαστορίδης
62 Δαμάτριος
64 Δαμέων
65 Δαμήδη
66 Δαμήδης
67 Δαμία
68 Δαμιανή
69 Δαμιανός
70 Δαμιθάλεια
71 Δαμιθάλης
72 Δαμίνδας
73 Δάμις
74 Δαμίσκος
75 Δαμναμενεύς
76 Δαμνίππη
77 Δάμνιππος
78 Δαμνώ
79 Δαμοθάλεια
80 Δαμοθάλης
81 Δαμοίτας
82 Δαμόκλεια
83 Δαμοκλής
84 Δαμοκράτης
85 Δαμόξενος
86 Δαμοστράτη
87 Δαμόστρατος
88 Δαμοτάγης
89 Δαμοτελης
90 Δαμότιμος
91 Δαμόφιλος
92 Δαμοφών
93 Δαμοχαρης
94 Δάμυλλος
95 Δάμυσις
96 Δάμυσος
97 Δαμώ
98 Δάμων
100 Δαν
101 Δάναβη
102 Δάναβος
103 Δανάη
104 Δάναξ
105 Δαναός
106 Δάνασσα
107 Δάνδη
108 Δάνδης
109 Δάνη
110 Δάνθουσα
111 Δάνθων
112 Δανιάντρη
113 Δανιήλ
114 Δανιηλίς
115 Δανιθάλεια
116 Δανιθάλης
117 Δάντης
118 Δάοχος
119 Δαρδανία
120 Δάρδανος
121 Δαρεία
123 Δαρείος
124 Δάρης
125 Δαριέα
126 Δασεάτας
127 Δάσια
128 Δάσιος
129 Δάσκυλος
130 Δάσμων
131 Δασύστερνος
132 Δαυΐνα
133 Δαύκτη
134 Δαύκτος
135 Δαυλιεύς
136 Δαυλίς
137 Δαύνος
138 Δάφνης
139 Δαφνίς
141 Δεβόρα
142 Δεβοσέτος
143 Δεδούσης
144 Δεδουσία
145 Δέηση
146 Δειδάς
147 Δείκος
148 Δείμος
149 Δείνα
150 Δείναρχος
151 Δεινιάδας
152 Δεινίας
153 Δείνις
154 Δεινοκράτη
155 Δεινοκράτης
156 Δεινολόχεια
157 Δεινόλοχος
158 Δεινομάχη
159 Δεινόμαχος
160 Δεινομένης
161 Δεινοσθένης
162 Δεινοστράτη
163 Δεινόστρατος
164 Δεινοχάρης
165 Δείνω
166 Δείνων
167 Δεισδαιμόνα
168 Δεισδαιμόνας
169 Δεισήνωρ
170 Δείφιλος
171 Δεκαμνίχα
172 Δεκάμνιχος
173 Δεκαπεντούσα
174 Δεκέλεια
175 Δέκελος
176 Δελής
177 Δελφινία
178 Δελφίνιος
179 Δελφίς
180 Δελφίων
181 Δελφός
182 Δελφύνη
183 Δεμης
184 Δένα
185 Δεναλία
186 Δεναλόη
187 Δεναχίς
188 Δέντρος
189 Δεξαμενή
190 Δεξεμενός
191 Δεξιάδης
192 Δεξιθέα
193 Δεξίθεος
194 Δεξίλα
195 Δεξίλεως
196 Δεξιμάχη
197 Δεξίμαχος
198 Δεξιοκρατούσα
199 Δέξιππος
200 Δεξιφάνης
201 Δεόμενη
202 Δέρβης
203 Δέρδας
204 Δερκέτις
205 Δερκυλίδα
206 Δερκυλίδας
207 Δέρκυλλος
208 Δέρκυνος
209 Δερμάτα
210 Δερπούλη
211 Δερπούλης
212 Δερριάτις
213 Δερριόπη
214 Δερρίοπος
215 Δεσιδέρια
216 Δεσιδέριος
217 Δεσμάρη
218 Δεσποιγιάννα
219 Δέσποινα
220 Δεσπότης
221 Δέττη
222 Δευκαλίουσα
223 Δευκαλίων
224 Δεύκιος
225 Δηιάνειρα
226 Δηιδάμα
227 Δηιδάμας
228 Δηικόων
229 Δηιλέων
230 Δηίλοχος
231 Δηιμάχη
232 Δηίμαχος
233 Δηιόκης
234 Δηιονεύς
235 Δηιοπεύς
236 Δηιόπη
237 Δηίοχος
238 Δηιπύλη
239 Δηίπυλος
240 Δηίπυρος
241 Δηιφόβη
242 Δηίφοβος
243 Δηίφονος
244 Δηϊων
245 Δήλια
246 Δήλιος
247 Δηλογένη
248 Δηλογενής
249 Δηλόπτη
250 Δηλόπτης
251 Δηλοφάνεια
252 Δηλοφανής
253 Δημάγετος
254 Δημάδης
255 Δημαινέτη
256 Δημαίνετος
257 Δημάρατη
258 Δημάρατος
259 Δημάρχη
260 Δήμαρχος
261 Δημελέ
262 Δήμη
263 Δημηλάτα
264 Δήμητρα
266 Δημητράγγελος
267 Δημητράνα
268 Δημητράσπα
269 Δημήτριος
270 Δημία
271 Δήμιος
272 Δημογένης
273 Δημογοργος
274 Δημοδάμας
275 Δημοδίκη
276 Δημοδόκος
277 Δημοκήδης
278 Δημοκλέα
279 Δημοκλής
280 Δημοκόπος
281 Δημοκόων
282 Δημοκράνια
283 Δημοκράτης
284 Δημοκρατία
285 Δημοκρίτη
286 Δημόκριτος
287 Δημολέαινα
288 Δημολέων
289 Δημομέλης
290 Δημονίκη
291 Δημόνικος
292 Δημοπανάγος
293 Δημόπολις
294 Δημοπτολέμα
295 Δημοπτόλεμος
296 Δήμος
297 Δημοσθένη
298 Δημοσθένης
299 Δημοστρατη
300 Δημόστρατος
301 Δημοτέλης
302 Δημοτίων
303 Δημοφάντη
304 Δημόφαντος
305 Δημοφίλη
306 Δημόφιλος
307 Δημοφών
308 Δημοφώσσα
309 Δημοχάρης
310 Δημόχαρις
311 Δημύλος
312 Δημώ
313 Δήμων
314 Δημώναξ
315 Δημώνασσα
316 Δηρείτης
317 Δηρώ
318 Δήφοβος
319 Δηωίνη
320 Δία
321 Διάβολος
322 Διαγόρα
323 Διαγόρας
325 Διάγων
326 Διαδούμενος
327 Διάδοχος
328 Διαδρόμης
329 Διαίτη
330 Διαιτητική
331 Διαιτητικός
332 Διαιτοδήμη
333 Διαιτόδημος
334 Διαιτομάχη
335 Διαιτομάχος
336 Δίαιτος
337 Διακονίς
338 Διάκονος
339 Διακοσία
340 Διακόσιος
341 Διακουμης
342 Διάκριτος
343 Διακτορίδης
344 Διαλεχτή
345 Διαλεχτός
346 Δίαλλος
347 Διάνα
348 Διανέλια
349 Διανέλλος
350 Διάνθη
351 Δίανθος
352 Δίας
353 Διασυνω
354 Διασώζουσα
355 Διγενή
356 Διγενής
357 Διγνόρα
358 Διγνόρος
359 Δίδας
360 Διδυμάνθη
361 Διδύμανθος
362 Διδύμη
363 Δίδυμος
364 Διδώ
365 Διέμπορος
366 Διεύχης
367 Διευχίδας
368 Διηνέκη
369 Διηνέκης
370 Διθυράμβη
371 Διθύραμβος
372 Δίιος
373 Διιτρέφης
374 Δικαία
375 Δικαιαρχίς
376 Δικαίαρχος
377 Δικαιοβούλη
378 Δικαιόβουλος
379 Δικαιογένη
380 Δικαιογένης
381 Δικαιόκλεια
382 Δικαιοκλής
383 Δικαιοκράτη
384 Δικαιοκράτης
385 Δικαιόκριτος
386 Δικαιομένη
387 Δικαιομένης
388 Δικαιονίκα
389 Δικαιονίκης
390 Δικαιοπάτρα
391 Δικαιόπατρος
392 Δικαιοπλούτα
393 Δικαιόπλουτος
394 Δικαιοπόλεια
395 Δικαιόπολις
396 Δίκαιος
397 Δικαιότατη
398 Δικαιρέτα
399 Δικαιρέτης
400 Δίκανος
401 Δικάς
402 Δίκη
403 Δικράν
404 Δικσίαρχος
405 Δίκτυς
406 Δίκων
407 Διμήτωρ
408 Δινδύμη
409 Διντύλος
410 Δίνων
411 Διογένεια
412 Διογένης
413 Διόγκιτος
414 Διόγνητος
415 Διοδότη
416 Διόδοτος
417 Διοδώρα
418 Διόδωρος
419 Διόκλεια
420 Διοκλής
421 Διοκορυστής
422 Διομέδοντας
423 Διομέδων
424 Διομη
425 Διομήδη
426 Διομήδης
427 Διόμιλος
428 Δίομος
429 Διονέρα
430 Διονυσία
431 Διονυσικλής
432 Διονυσόδωρος
433 Διονυσόδωτος
434 Διονυσοκλής
435 Διόνυσος
436 Διονυσοφών
437 Διονυστάθης
438 Διόξιππος
439 Διοπάτρη
440 Διόπεια
441 Διοπειθης
442 Διόπη
443 Διόπομπος
444 Διόσκορη
445 Διόσκουρος
446 Διοτίμα
447 Διότιμος
448 Διότισσα
449 Διοτρέφης
450 Διοφάνη
451 Διοφάνης
452 Διοφάντη
453 Διόφαντος
454 Διοχαίτα
455 Διοχαίτας
456 Διοχάνδη
457 Διοχθώνδας
458 Δίποινος
459 Διρκαίος
460 Δίρκη
461 Δισάνθη
462 Δισάνθης
463 Δισιδέριος
464 Δισσίτοκος
465 Διτρέφης
466 Δίυλλος
467 Διφίλη
468 Δίφιλος
469 Διφρίδας
470 Διψακός
471 Δίων
472 Διώνασσα
473 Διώνδας
474 Διώνη
475 Διωξίππη
476 Διώρης
477 Δμήτωρ
478 Δόβρα
479 Δοίας
480 Δοϊράνη
481 Δολινδούχ
482 Δολίος
483 Δολιχή
484 Δόλιχος
485 Δολλίων
486 Δολομήδη
487 Δολομήδης
488 Δολοπίων
489 Δόλοψ
490 Δόλων
491 Δολωνία
492 Δολώρα
493 Δολώρος
494 Δομενίκη
495 Δομένικος
496 Δομέστικος
497 Δομετία
498 Δομέτιος
499 Δομηνίκη
500 Δομήνικος
501 Δομιτίλλα
502 Δομιτίος
503 Δόμνα
504 Δομνάς
505 Δομνιανίτισσας
506 Δόμνος
508 Δόμων
509 Δονάγη
510 Δόναγος
511 Δονακίς
512 Δονάλδη
513 Δονάλδος
514 Δονάτα
515 Δονάτος
516 Δόντας
517 Δόξα
518 Δοξάνδρα
519 Δόξανδρος
520 Δοξαπατρής
521 Δοξάρισσα
522 Δοξιθέα
523 Δοξίθεος
524 Δοξινόη
525 Δοξίνος
526 Δοξιπάρα
527 Δοξιπάρας
528 Δόξος
529 Δορκάς
530 Δορκεύς
531 Δόρπος
532 Δορυκλείδας
533 Δόρυκλος
534 Δορύλαος
535 Δορύλας
536 Δορυμέδουσα
537 Δορυμέδων
538 Δόσα
539 Δοσάς
540 Δοσικλής
541 Δουβέργαινα
542 Δουέντυ
543 Δουκαίνη
544 Δούκας
545 Δουκενη
546 Δουκητία
547 Δούκισσα
548 Δούλη
549 Δούλος
550 Δουνστάνος
551 Δούπων
552 Δούρις
553 Δραγούμης
554 Δράκαινα
555 Δρακάς
556 Δρακίος
557 Δράκυλλα
558 Δράκυλλος
559 Δράκων
560 Δράπεια
561 Δράπων
562 Δρησαία
563 Δρήσος
564 Δριαδη
565 Δριμώ
567 Δριόπη
568 Δρομάς
569 Δρομεύς
570 Δρομιχαίτης
571 Δρομοκλείδης
572 Δροσίς
573 Δρόσος
574 Δροσοσταλία
575 Δροσοσταλίδα
576 Δροστάν
577 Δρυάδα
578 Δρύαλος
579 Δρύας
580 Δρύκαλος
581 Δρύμων
582 Δρυόπις
583 Δρύοψ
584 Δύμας
585 Δύμφνα
587 Δυναίος
588 Δυναμένη
589 Δυναμήνη
590 Δυνάστη
591 Δυνάστης
592 Δυράνδη
593 Δύρανδος
594 Δύση
595 Δυσμάς
596 Δυσπόντιος
597 Δυφρίγη
598 Δυφρίγος
599 Δωδών
600 Δωδώνη
601 Δώρα
602 Δώρης
603 Δωριεύς
604 Δωρίνα
605 Δωρίππη
606 Δώριππος
607 Δωρίς
608 Δώρισθος
609 Δωρίχα
610 Δώριχος
611 Δωροθέα
613 Δωρόθεος
614 Δώρος
615 Δωσιάδης
616 Δωσιθέα
617 Δωσίθεος
618 Δωτία
619 Δώτιος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία