Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ίαλμις
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιαμβλίχη
21 Ιάμβλιχος
22 Ιάμβουλος
23 Ιαμεμενός
24 Ίαμος
25 Ιάνασα
26 Ιάνασσα
27 Ιάνειρα
28 Ιανή
29 Ιάνθη
30 Ιάνθης
31 Ιανίσκος
32 Ιανός
33 Ιανουαρία
34 Ιανουάριος
35 Ιαπέτη
36 Ιαπετός
37 Ιάπηγας
38 Ιάπυξ
39 Ιάρεδ
40 Ιάς
41 Ίας
42 Ίαση
43 Ιασιμάχη
44 Ιασίμαχος
45 Ιασίμη
46 Ιάσιμος
47 Ιάσιος
48 Ιασίων
49 Ίασμη
50 Ίασος
51 Ίασπις
52 Ιασώ
53 Ιάσων
56 Ιασωνίς
57 Ιατροκλής
58 Ιαφέθ
59 Ιάχη
60 Ιβάν
61 Ιβάνα
62 Ιβελίνα
63 Ιβέττα
64 Ιβιστίων
65 Ιβιστιώνη
66 Ίβυκος
67 Ιγνατία
68 Ιγνάτιος
70 Ίδα
71 Ιδαία
72 Ιδαίος
73 Ιδαλία
74 Ιδαλίας
75 Ιδαμάνθη
76 Ιδαμάνθης
77 Ίδας
78 Ιδεύς
79 Ίδη
80 Ίδης
81 Ιδησιδομενεύς
82 Ίδμουσα
83 Ίδμων
84 Ιδοθέα
85 Ιδομένεια
86 Ιδομενεύς
87 Ιδουμα
88 Ιδυία
89 Ιεζάβελ
90 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
91 Ιεράκη
92 Ιέραξ
93 Ιεράρχης
94 Ιέρεια
95 Ιερεμίας
96 Ιερεύς
97 Ιεριχώ
98 Ιερόβλαστος
99 Ιεροθέα
100 Ιερόθεος
101 Ιερόκλεια
102 Ιεροκλής
103 Ιερομνήμη
104 Ιερομνήμων
105 Ιερομύτης
106 Ιεροσολυμιτική
107 Ιεροσολυμίτισσα
108 Ιέρουσα
109 Ιερουσαλήμ
110 Ιεροφίλη
111 Ιεροφών
112 Ιέρων
113 Ιερωνύμη
114 Ιερώνυμος
115 Ιεσσαί
116 Ιεφθάε
117 Ιεχωνίας
118 Ίη
119 Ιησούς
121 Ιήσουσα
122 Ιητραγόρης
123 Ιθαγένης
124 Ιθαιμένης
125 Ιθάκη
126 Ιθακός
127 Ιθυκλής
128 Ιθυώνη
129 Ικαδίων
130 Ικανή
131 Ικανός
132 Ικαρία
133 Ικάριος
134 Ικασίνα
135 Ικέλιδας
136 Ικέσια
137 Ικέσιος
138 Ικέτας
139 Ικετάων
140 Ικέτης
141 Ικεύσιμος
142 Ίκκος
143 Ικμάλιος
144 Ικτίνος
145 Ιλάειρα
146 Ιλαρία
147 Ιλαρίων
148 Ίλαρχος
149 Ίλας
150 Ιλάων
151 Ιλεάνα
152 Ίλια
153 Ιλίαν
154 Ιλιάνα
155 Ιλιάς
156 Ιλίνα
157 Ιλιονεύς
158 Ιλιόνη
159 Ίλιος
160 Ιλλος
161 Ιλλύριος
162 Ιλλυρίς
163 Ιλόνα
164 Ίλος
165 Ιλτούδη
166 Ιλτούδος
167 Ιλχάν
168 Ιμάλιος
169 Ιμαλίς
170 Ιμβρέα
171 Ίμβρος
172 Ιμέρα
173 Ιμεραίος
174 Ιμερόεσσα
175 Ίμερος
176 Ιμεύσιμος
177 Ίνα
178 Ινάσσα
179 Ίναχος
180 Ινγενιανή
181 Ινγενιανός
182 Ινγκης
183 Ίνδης
184 Ίνδικτος
185 Ινδίς
186 Ίνις
187 Ιννάς
188 Ίννη
189 Ιννοκέντια
190 Ιννοκέντιος
191 Ινώ
192 Ίνων
193 Ίξαλος
194 Ιξιόνη
195 Ιξίων
197 Ιοβάν
198 Ιοβάτης
199 Ιόβης
200 Ιοβιανός
201 Ιοβλέφαρος
202 Ιοδάμεια
203 Ιοδόκη
204 Ιόεις
205 Ιόεσσα
206 Ιοκάστη
207 Ιόκαστος
208 Ιολαΐδας
209 Ιολανδα
210 Ιολάνδη
211 Ιολάνθη
212 Ιόλαος
213 Ιόλας
214 Ιόλας
215 Ιόλη
216 Ιόλλας
217 Ιόνα
218 Ιονέλλα
219 Ιόνη
220 Ιόνκα
221 Ιοξεία
222 Ιόπη
223 Ιορδάνα
224 Ιορδάνης
225 Ιουβενάλια
226 Ιουβενάλιος
227 Ιουβεντίνη
228 Ιουβεντίνος
229 Ιούδα
230 Ιούδας
231 Ιουδίθ
232 Ιουλία
233 Ιουλιάννα
234 Ιούλιος
235 Ιούλλα
236 Ίουλος
237 Ιουνία
238 Ιουνίας
239 Ιούστα
241 Ιούστος
242 Ιοφών
243 Ιόφωνας
244 Ίοψ
245 Ιππαγόρα
246 Ιππαγόρας
247 Ιππαλκίμη
248 Ιππάλκιμος
249 Ίππαλος
250 Ιππάνθη
251 Ίππανθος
252 Ιππαρέτη
253 Ιππάρετος
254 Ιππαρίνα
255 Ιππαρίνος
256 Ιππαρχία
257 Ίππαρχος
258 Ίππασος
259 Ιππάτη
260 Ίππατος
261 Ιππαφέσιος
262 Ιππάφεσις
263 Ιππέα
264 Ιππεύς
265 Ιππηγέτη
266 Ιππηγέτης
267 Ιππίτας
268 Ιπποβότα
269 Ιππόβοτος
270 Ιπποδάμεια
271 Ιππόδαμος
272 Ιπποδίκη
273 Ιππόδικος
274 Ιπποδόχη
275 Ιππόδοχος
276 Ιπποδρόμη
277 Ιππόδρομος
278 Ιπποζύγη
279 Ιππόζυγος
280 Ιπποθάλεια
281 Ιπποθάλης
282 Ιπποθέα
283 Ιπποθερίδη
284 Ιπποθερίδης
285 Ιπποθόη
286 Ιπποθόων
287 Ιπποκλέας
288 Ιπποκλείδης
289 Ιπποκλής
290 Ίπποκλος
291 Ιπποκορύστης
292 Ιπποκόων
293 Ιπποκράτη
294 Ιπποκράτης
295 Ιππόλαχος
296 Ιππολόχεια
297 Ιππόλοχος
298 Ιππολύση
299 Ιππόλυσος
300 Ιππολύτη
301 Ιππόλυτος
302 Ιππομάχη
303 Ιππόμαχος
304 Ιππομέδουσα
305 Ιππομέδων
306 Ιππομένης
307 Ιππόνη
308 Ιππόνικος
309 Ιππονόη
310 Ιππονοϊδας
311 Ιππονόμη
312 Ιππόνοος
313 Ιππόνους
314 Ίππος
315 Ιπποσθένης
316 Ιππόστρατος
317 Ιππότης
318 Ιπποτίων
319 Ιππουργός
320 Ιπποφορβάς
321 Ιπποφορβεύς
322 Ίππυλος
323 Ιππύς
324 Ίππυς
325 Ιππφορβεύς
326 Ιππώ
327 Ίππων
328 Ιππώναξ
329 Ιππωτος
330 Ιρένα
331 Ίρια
332 Ίριδα
333 Ιρίνα
334 Ίρις
336 Ίρμα
337 Ίρος
338 Ίρρα
339 Ίσα
340 Ισαάκ
341 Ισαακία
342 Ισαβέλλα
343 Ισαγόρας
344 Ισάδας
345 Ισαία
346 Ισαίος
347 Ίσανδρος
348 Ισάνθη
349 Ισάνθης
350 Ισάνωρ
351 Ισαρίων
352 Ίσαρχος
353 Ίσαυρος
354 Ισέ
355 Ισηγορία
356 Ισθμιάς
357 Ισθμιονίκης
358 Ισίας
359 Ισίγονος
360 Ισίδας
361 Ισιδώρα
362 Ισίδωρος
363 Ισίδωτος
364 Ισιντα
365 Ίσιρα
366 Ίσις
367 Ισιτύχη
368 Ισιτύχης
369 Ισιφά
370 Ισιφάς
371 Ισιφίλη
372 Ισλαϊδας
373 Ισμαήλ
374 Ισμαηλία
375 Ίσμαρος
376 Ισμήνη
377 Ισμηνοδώρα
378 Ισμηνόδωρος
379 Ισμηνός
380 Ισοκράτεια
381 Ισοκράτης
382 Ισόλοχος
383 Ισομάχη
384 Ισόμαχος
385 Ισοπέλλα
386 Ισοπλής
387 Ίσος
388 Ισραέλ
389 Ισραήλ
390 Ισσαάκ
391 Ίσση
392 Ιστιαίος
393 Ιστορίς
394 Ιστρανός
395 Ίστρος
396 Ισχαγόρα
397 Ισχαγόρας
398 Ισχάνοος
399 Ίσχενος
400 Ισχέπολις
401 Ισχόλαος
402 Ισχομάχη
403 Ισχομάχος
404 Ισχύς
405 Ίσχυς
406 Ίτα
407 Ιταλίς
408 Ιταλός
409 Ιταναίος
410 Ιτέα
411 Ιτη
412 Ίτυλος
413 Ιτυμονεύς
414 Ίτυς
415 Ίτυς ή`Ιτυλος
416 Ιτώνη
417 Ιτωνός
418 Ίυγξ
419 Ιύνξ
420 Ιφεύς
421 Ιφθίμη
422 Ιφιάνασσα
423 Ιφιάνειρα
424 Ιφιγένεια
426 Ιφιγένης
427 Ιφιδάμα
428 Ιφιδάμας
429 Ιφιδίκη
430 Ιφίδικος
431 Ιφιθέα
432 Ιφίθεος
433 Ιφικλής
434 Ίφικλος
435 Ιφικράτεια
436 Ιφικράτης
437 Ιφιμέδουσα
438 Ιφιμέδων
439 Ιφιμέθεια
440 Ιφινόη
441 Ιφινόμη
442 Ιφίνομος
443 Ιφίνοος
444 Ίφιος
445 Ίφις
446 Ιφίτη
447 Ιφιτίων
448 Ιφτίμη
449 Ιώ
450 Ιωακείμ
451 Ιωακειμία
452 Ιωάννα
453 Ιωαννέτα
454 Ιωάννης
455 Ιωαννίκη
456 Ιωαννίκιος
457 Ιωάσαφ
458 Ιωασαφίνα
459 Ιώβ
460 Ιωβία
461 Ιωήλ
462 Ιώλκιος
463 Ιωνάθαν
464 Ίωνας
465 Ιώνη
466 Ιωνία
467 Ιωντίνα
468 Ιωράμ
469 Ιωσαφάτ
470 Ιώσηπος
471 Ιωσήφ
472 Ιωσηφίνα
473 Ιωσίας
474 Ιωσίας
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία