Εορτές 2 Μαρτίου: Αγία Ευθαλία Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Κόιντος Άγιος Τριβίμιος Άγιος Τρωάδιος Άγιος Τσάντος της Μερσίας Ευθάλιος ο Σούλκης Κόιντα Τριβιμία Τσαντή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς Αγία Αθανασία Άγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρσένιος Επίσκοπος Τβερ της Ρωσίας Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός Άγιος Νέστωρ Ανδρονίκη Όσιος Αβράμιος εκ Ρωσίας Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος Όσιος Βαρσανούφιος Όσιος Ευφρόσυνος Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακήσιος Όσιος Σαββάτιος
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιαμβλίχη
20 Ιάμβλιχος
21 Ιάμβουλος
22 Ιαμεμενός
23 Ίαμος
24 Ιάνασα
25 Ιάνασσα
26 Ιάνειρα
27 Ιανή
28 Ιάνθη
29 Ιάνθης
30 Ιανίσκος
31 Ιανός
32 Ιανουαρία
33 Ιανουάριος
34 Ιαπέτη
35 Ιαπετός
36 Ιάπηγας
37 Ιάπυξ
38 Ιάρεδ
39 Ιάς
40 Ίας
41 Ίαση
42 Ιασιμάχη
43 Ιασίμαχος
44 Ιασίμη
45 Ιάσιμος
46 Ιάσιος
47 Ιασίων
48 Ίασμη
49 Ίασος
50 Ίασπις
51 Ιασώ
52 Ιάσων
55 Ιασωνίς
56 Ιατροκλής
57 Ιαφέθ
58 Ιάχη
59 Ιβάν
60 Ιβάνα
61 Ιβελίνα
62 Ιβέττα
63 Ιβιστίων
64 Ιβιστιώνη
65 Ίβυκος
66 Ιγνατία
67 Ιγνάτιος
69 Ίδα
70 Ιδαία
71 Ιδαίος
72 Ιδαλία
73 Ιδαλίας
74 Ιδαμάνθη
75 Ιδαμάνθης
76 Ίδας
77 Ιδεύς
78 Ίδη
79 Ίδης
80 Ιδησιδομενεύς
81 Ίδμουσα
82 Ίδμων
83 Ιδοθέα
84 Ιδομένεια
85 Ιδομενεύς
86 Ιδουμα
87 Ιδυία
88 Ιεζάβελ
89 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
90 Ιεράκη
91 Ιέραξ
92 Ιεράρχης
93 Ιέρεια
94 Ιερεμίας
95 Ιερεύς
96 Ιεριχώ
97 Ιερόβλαστος
98 Ιεροθέα
99 Ιερόθεος
100 Ιερόκλεια
101 Ιεροκλής
102 Ιερομνήμη
103 Ιερομνήμων
104 Ιερομύτης
105 Ιεροσολυμιτική
106 Ιεροσολυμίτισσα
107 Ιέρουσα
108 Ιερουσαλήμ
109 Ιεροφίλη
110 Ιεροφών
111 Ιέρων
112 Ιερωνύμη
113 Ιερώνυμος
114 Ιεσσαί
115 Ιεφθάε
116 Ιεχωνίας
117 Ίη
118 Ιησούς
120 Ιήσουσα
121 Ιητραγόρης
122 Ιθαγένης
123 Ιθαιμένης
124 Ιθάκη
125 Ιθακός
126 Ιθυκλής
127 Ιθυώνη
128 Ικαδίων
129 Ικανή
130 Ικανός
131 Ικαρία
132 Ικάριος
133 Ικασίνα
134 Ικέλιδας
135 Ικέσια
136 Ικέσιος
137 Ικέτας
138 Ικετάων
139 Ικέτης
140 Ικεύσιμος
141 Ίκκος
142 Ικμάλιος
143 Ικτίνος
144 Ιλάειρα
145 Ιλαρία
146 Ιλαρίων
147 Ίλαρχος
148 Ίλας
149 Ιλάων
150 Ιλεάνα
151 Ίλια
152 Ιλίαν
153 Ιλιάνα
154 Ιλιάς
155 Ιλίνα
156 Ιλιονεύς
157 Ιλιόνη
158 Ίλιος
159 Ιλλος
160 Ιλλύριος
161 Ιλλυρίς
162 Ιλόνα
163 Ίλος
164 Ιλτούδη
165 Ιλτούδος
166 Ιλχάν
167 Ιμάλιος
168 Ιμαλίς
169 Ιμβρέα
170 Ίμβρος
171 Ιμέρα
172 Ιμεραίος
173 Ιμερόεσσα
174 Ίμερος
175 Ιμεύσιμος
176 Ίνα
177 Ινάσσα
178 Ίναχος
179 Ινγενιανή
180 Ινγενιανός
181 Ινγκης
182 Ίνδης
183 Ίνδικτος
184 Ινδίς
185 Ίνις
186 Ιννάς
187 Ίννη
188 Ιννοκέντια
189 Ιννοκέντιος
190 Ινώ
191 Ίνων
192 Ίξαλος
193 Ιξιόνη
194 Ιξίων
196 Ιοβάν
197 Ιοβάτης
198 Ιόβης
199 Ιοβιανός
200 Ιοδάμεια
201 Ιοδόκη
202 Ιόεσσα
203 Ιοκάστη
204 Ιόκαστος
205 Ιολαΐδας
206 Ιολανδα
207 Ιολάνδη
208 Ιολάνθη
209 Ιόλαος
210 Ιόλας
211 Ιόλας
212 Ιόλη
213 Ιόλλας
214 Ιόνα
215 Ιονέλλα
216 Ιόνη
217 Ιόνκα
218 Ιοξεία
219 Ιόπη
220 Ιορδάνα
221 Ιορδάνης
222 Ιουβενάλια
223 Ιουβενάλιος
224 Ιουβεντίνη
225 Ιουβεντίνος
226 Ιούδα
227 Ιούδας
228 Ιουδίθ
229 Ιουλία
230 Ιουλιάννα
231 Ιούλιος
232 Ιούλλα
233 Ίουλος
234 Ιουνία
235 Ιουνίας
236 Ιούστα
238 Ιούστος
239 Ιοφών
240 Ιόφωνας
241 Ίοψ
242 Ιππαγόρα
243 Ιππαγόρας
244 Ιππαλκίμη
245 Ιππάλκιμος
246 Ίππαλος
247 Ιππάνθη
248 Ίππανθος
249 Ιππαρέτη
250 Ιππάρετος
251 Ιππαρίνα
252 Ιππαρίνος
253 Ιππαρχία
254 Ίππαρχος
255 Ίππασος
256 Ιππάτη
257 Ίππατος
258 Ιππάφεσις
259 Ιππάφεσις Α
260 Ιππέα
261 Ιππεύς
262 Ιππηγέτη
263 Ιππηγέτης
264 Ιππίτας
265 Ιπποβότα
266 Ιππόβοτος
267 Ιπποδάμεια
268 Ιππόδαμος
269 Ιπποδίκη
270 Ιππόδικος
271 Ιπποδόχη
272 Ιππόδοχος
273 Ιπποδρόμη
274 Ιππόδρομος
275 Ιπποζύγη
276 Ιππόζυγος
277 Ιπποθάλεια
278 Ιπποθάλης
279 Ιπποθέα
280 Ιπποθερίδη
281 Ιπποθερίδης
282 Ιπποθόη
283 Ιπποθόων
284 Ιπποκλέας
285 Ιπποκλείδης
286 Ιπποκλής
287 Ίπποκλος
288 Ιπποκορύστης
289 Ιπποκόων
290 Ιπποκράτη
291 Ιπποκράτης
292 Ιππόλαχος
293 Ιππολοχίδας
294 Ιππόλοχος
295 Ιππολύση
296 Ιππόλυσος
297 Ιππολύτη
298 Ιππόλυτος
299 Ιππομάχη
300 Ιππόμαχος
301 Ιππομέδουσα
302 Ιππομέδων
303 Ιππομένης
304 Ιππόνη
305 Ιππόνικος
306 Ιππονόη
307 Ιππονοϊδας
308 Ιππονόμη
309 Ιππόνοος
310 Ιππόνους
311 Ίππος
312 Ιπποσθένης
313 Ιππόστρατος
314 Ιππότης
315 Ιπποτίων
316 Ιππουργός
317 Ιπποφορβάς
318 Ιπποφορβεύς
319 Ίππυλος
320 Ιππύς
321 Ίππυς
322 Ιππφορβεύς
323 Ιππώ
324 Ίππων
325 Ιππώναξ
326 Ιππωτος
327 Ιρένα
328 Ίρια
329 Ίριδα
330 Ιρίνα
331 Ίρις
333 Ίρμα
334 Ίρος
335 Ίρρα
336 Ίσα
337 Ισαάκ
338 Ισαακία
339 Ισαβέλλα
340 Ισαγόρας
341 Ισάδας
342 Ισαία
343 Ισαίος
344 Ίσανδρος
345 Ισάνθη
346 Ισάνθης
347 Ισάνωρ
348 Ισαρίων
349 Ίσαρχος
350 Ίσαυρος
351 Ισέ
352 Ισηγορία
353 Ισθμιάς
354 Ισθμιονίκης
355 Ισίας
356 Ισίγονος
357 Ισίδας
358 Ισιδώρα
359 Ισίδωρος
360 Ισίδωτος
361 Ισιντα
362 Ίσιρα
363 Ίσις
364 Ισιτύχη
365 Ισιτύχης
366 Ισιφά
367 Ισιφάς
368 Ισιφίλη
369 Ισλαϊδας
370 Ισμαήλ
371 Ισμαηλία
372 Ίσμαρος
373 Ισμήνη
374 Ισμηνοδώρα
375 Ισμηνόδωρος
376 Ισμηνός
377 Ισοκράτεια
378 Ισοκράτης
379 Ισόλοχος
380 Ισομάχη
381 Ισόμαχος
382 Ισοπέλλα
383 Ισοπλής
384 Ίσος
385 Ισραέλ
386 Ισραήλ
387 Ισσαάκ
388 Ίσση
389 Ιστιαίος
390 Ιστορίς
391 Ιστρανός
392 Ίστρος
393 Ισχαγόρα
394 Ισχαγόρας
395 Ισχάνοος
396 Ίσχενος
397 Ισχέπολις
398 Ισχόλαος
399 Ισχομάχη
400 Ισχομάχος
401 Ισχύς
402 Ίσχυς
403 Ίτα
404 Ιταλία
405 Ιταλός
406 Ιταναίος
407 Ιτέα
408 Ιτη
409 Ίτυλος
410 Ιτυμονεύς
411 Ίτυς
412 Ίτυς ή`Ιτυλος
413 Ιτώνη
414 Ιτωνός
415 Ίυγξ
416 Ιύνξ
417 Ιφεύς
418 Ιφθίμη
419 Ιφιάνασσα
420 Ιφιάνειρα
421 Ιφιγένεια
423 Ιφιγένης
424 Ιφιδάμα
425 Ιφιδάμας
426 Ιφιδίκη
427 Ιφίδικος
428 Ιφιθέα
429 Ιφίθεος
430 Ιφικλής
431 Ίφικλος
432 Ιφικράτεια
433 Ιφικράτης
434 Ιφιμέδουσα
435 Ιφιμέδων
436 Ιφιμέθεια
437 Ιφινόη
438 Ιφινόμη
439 Ιφίνομος
440 Ιφίνοος
441 Ίφιος
442 Ίφις
443 Ιφίτη
444 Ιφιτίων
445 Ιφτίμη
446 Ιώ
447 Ιωακείμ
448 Ιωακειμία
449 Ιωάννα
450 Ιωαννέτα
451 Ιωάννης
452 Ιωαννίκη
453 Ιωαννίκιος
454 Ιωάσαφ
455 Ιωασαφίνα
456 Ιώβ
457 Ιωβία
458 Ιωήλ
459 Ιώλκιος
460 Ιωνάθαν
461 Ίωνας
462 Ιώνη
463 Ιωνία
464 Ιωντίνα
465 Ιωράμ
466 Ιωσαφάτ
467 Ιώσηπος
468 Ιωσήφ
469 Ιωσηφίνα
470 Ιωσίας
471 Ιωσίας
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία