Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζέλα
8 Ναζι
9 Ναζλή
10 Ναζωραία
11 Ναζωραίος
12 Ναθαλία
13 Ναθάμ
14 Ναθάν
15 Ναθαναήλ
16 Ναθαναηλία
17 Ναϊάδα
18 Ναϊάς
19 Ναϊρα
20 Νάϊρχος
21 Ναισάδης
22 Νάκης
23 Νακου
24 Νακώλεια
25 Ναλιάν
26 Νανά
27 Ναννακος
28 Ναννάριον
29 Νάννιον
30 Ναννώ
31 Νάνση
32 Νάνσια
33 Νάνσυ
34 Νάντα
35 Νάντια
36 Ναντίνα
37 Νανώ
38 Νάξος
39 Νάοκλος
40 Ναόμι
41 Ναός
42 Ναούμ
43 Ναούμα
44 Νάπα
45 Ναπολεοντία
46 Ναπολέων
47 Ναρκαίος
48 Νάρκισσα
49 Νάρκισσος
51 Ναρσή
52 Ναρσής
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νασίμ
57 Νάσος
58 Νασρεντίν
59 Νάσσα
60 Νάστας
61 Νάστης
62 Νάσω
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατέστα
69 Νατεύς
70 Νατζίμπ
71 Νάτια
72 Ναυβολίδης
73 Ναύβολος
74 Ναυκίδης
75 Ναυκλείδας
76 Ναυκλείδης
77 Ναυκλής
78 Ναύκλος
79 Ναυκράτης
80 Ναύκρατις
81 Ναυκύδης
82 Ναυμάχιος
83 Ναύπακτη
84 Ναύπακτος
85 Ναύπλιος
86 Ναύπων
87 Ναυσιγένης
88 Ναυσιθόη
89 Ναυσίθοος
90 Ναυσικά
92 Ναυσικάστη
93 Ναυσικλείδης
94 Ναυσικλής
95 Ναυσικός
96 Ναυσικράτης
97 Ναυσικύδης
98 Ναυσίμαχος
99 Ναυσιμέδων
100 Ναυσίνικος
101 Ναυσίνοος
102 Ναυσίππη
103 Ναυσιστράτη
104 Ναυσιφάνης
105 Ναυτέας
106 Ναφιέ
107 Ναχώρ
108 Νέα
109 Νεάδα
110 Νεάδας
111 Νέαιρα
112 Νέαιρος
113 Νέαιχμος
114 Νεάλκης
115 Νεάνθη
116 Νέανθος
117 Νεανία
118 Νεανίας
119 Νεάρχη
120 Νέαρχος
121 Νέας
122 Νέβε
123 Νεβζάτ
124 Νέβη
125 Νέβρος
126 Νεβροφόνη
127 Νεβροφόνος
128 Νέδα
129 Νέδη
130 Νέδοντας
131 Νέδων
132 Νείκαρχος
133 Νείλια
134 Νείλος
135 Νειοκλής
136 Νειτήτις
137 Νέκλερη
138 Νεκταρία
139 Νεκταριελένα
140 Νεκτάριος
141 Νεκτωρια
142 Νέλα
143 Νελαϊδας
144 Νέλβα
145 Νέλια
146 Νέλλη
147 Νεμεάς
148 Νεμέας
149 Νεμέσιος
150 Νέμεσις
151 Νέμη
152 Νένα
153 Νεόβη
154 Νεοβούλη
155 Νεόκλεια
156 Νεοκλείδης
157 Νεοκλής
158 Νεοκρέων
159 Νεόκριτος
160 Νεοκύπρα
161 Νεόκυπρος
162 Νεολαϊδας
163 Νεολλίς
164 Νεόλλις
165 Νεομάς
166 Νεόμηρις
167 Νεονέλλης
168 Νεονίλλη
169 Νεοπτόλεμος
171 Νέορος
172 Νεοφάνεισσα
173 Νεόφη
174 Νεοφύτα
175 Νεόφυτος
176 Νεοχάρης
177 Νέπα
178 Νέπως
179 Νεράιδα
180 Νεράιδος
181 Νεραντζιά
182 Νεράντζιος
183 Νέρδα
184 Νέρδων
185 Νερένια
186 Νεροφορούσα
187 Νέρων
188 Νεσρίν
189 Νέσσος
190 Νέσταβος
191 Νεστορία
192 Νέστος
193 Νέστωρ
194 Νέτζος
195 Νέτζω
196 Νεφαλίων
197 Νεφέλη
198 Νεφερτίτη
199 Νεφθαλείμ
200 Νέφθυς
201 Νεωθάλεια
202 Νεωθάλης
203 Νέων
204 Νεώνια
205 Νηίς
206 Νηλεύς
207 Νηλώ
208 Νημερτής
209 Νηρέας
210 Νηρηίδα
211 Νηρηίς
212 Νηρίτη
213 Νήριτος
214 Νήσια
215 Νήσιος
216 Νηφαίη
217 Νηφαλίων
218 Νήφουσα
219 Νήφων
220 Νιζέριος
221 Νικαγόρα
222 Νικαγόρας
223 Νικάδηνος
224 Νικαίνετος
225 Νικαίστας
226 Νικαίτη
227 Νικάνδρα
228 Νίκανδρος
229 Νικάνωρ
230 Νικαρέτη
231 Νικαρίστη
232 Νίκαρχος
233 Νίκας
234 Νικασίπολις
235 Νίκασος
236 Νικάσυλος
237 Νικάτωρ
238 Νικέας
239 Νίκη
242 Νικηπόλης
243 Νικηράτη
244 Νικήρατος
245 Νίκης
246 Νικηστράτη
247 Νικήστρατος
248 Νικήτα
249 Νικήτας
250 Νικητάτου
251 Νικηφόρα
252 Νικηφορία
253 Νικηφόρος
254 Νικίππη
255 Νίκιππος
256 Νίκλεια
257 Νικοβούλη
258 Νικόδαμος
259 Νικοδήμη
260 Νικόδημος
261 Νικοδίκη
262 Νικοδιονυσία
263 Νικοδιονύσιος
264 Νικοδρόμη
265 Νικόδρομος
266 Νικόδωρος
267 Νικοθόη
268 Νικοκλέα
269 Νικοκλέας
270 Νικοκράτης
271 Νικοκρέων
272 Νικολάη
273 Νικόλαος
274 Νικολβία
275 Νικόλβιος
276 Νικόλοχος
277 Νικομάχεια
278 Νικόμαχος
279 Νικομήδη
280 Νικομήδης
281 Νικοποιός
282 Νικοπολιτιανή
283 Νικοπολιτιανός
284 Νικορδέτη
285 Νικοσθένης
286 Νικοστρατίς
287 Νικόστρατος
288 Νικοτέλεια
289 Νικοτέλης
290 Νικοφάνης
291 Νικόφημος
292 Νικόφρων
293 Νικοφών
294 Νικόχριστος
295 Νίκυλλα
296 Νικώ
297 Νίκων
299 Νίνα
300 Νίνας
301 Νινέτα
302 Νίνη
303 Νίνιαν
304 Νινόν
305 Νίνος
306 Νινύας
307 Νιόβη
310 Νίοβος
311 Νιρεύς
312 Νίρις
313 Νιρσάς
314 Νίρων
315 Νισέρ
316 Νισθαϊαδουσα
317 Νισθεάδουσα
318 Νίτας
319 Νίτσα
320 Νόβια
321 Νοηλμάρης
322 Νοήμονας
323 Νοημωννομιων
324 Νοιτση
325 Νομία
326 Νομική
327 Νομικός
328 Νομίων
330 Νόννα
331 Νόννος
332 Νοντάρ
333 Νόντας
334 Νόπη
335 Νοράι
336 Νόρμα
337 Νοσίς
338 Νοσσίς
339 Νότα
340 Νοτάρια
341 Νοτάριος
342 Νότης
343 Νότος
344 Νουά
345 Νούλα
346 Νούλη
347 Νουμήνιος
348 Νούνε
349 Νουνεχία
350 Νουνέχιος
351 Νουρίτσα
352 Νουρσελ
353 Νουσήνιος
354 Νούσια
355 Νουφρής
356 Νταίζη
357 Νταίηβιτ
358 Νταλάρα
359 Ντάλια
360 Νταλλιανή
361 Ντάνα
362 Ντάνια
363 Ντανιέλ
364 Ντάνιελ
365 Ντανιέλα
366 Ντάρικο
367 Ντέμης
368 Ντεμιρα
369 Ντέμυ
370 Ντέπη
371 Ντέρεκ
372 Ντεσισλάβα
373 Ντζάννα
374 Ντία
375 Ντιλάιλα
376 Ντιλένα
377 Ντίνα
378 Ντίνος
379 Ντιράν
380 Ντιράντι
381 Ντοκλής
382 Ντομένικα
383 Ντομινίκ
384 Ντόναν
385 Ντονάτα
386 Ντονατέλα
387 Ντόρα
388 Ντορζής
389 Ντοριάννα
390 Ντορίνα
391 Ντόροθυ
392 Νύκεων
393 Νυκτεύς
394 Νύκτιμος
395 Νυμφαία
396 Νυμφαίος
397 Νυμφοδώρα
398 Νυμφόδωρος
399 Νυμφοκλής
400 Νυμφοτόκος
401 Νύξ
402 Νύσα
403 Νυσηίς
404 Νύσος
405 Νυχεία
406 Νύχτα
407 Νωαίνα
408 Νωαίνης
409 Νώε
411 Νώνακρις
412 Νώνη
413 Νώνης
414 Νώντια
415 Νώραξ
416 Νωρίνα
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία